BA mener: Ungdom må spise mer fisk

Norske 8.-klassinger spiser bare i snitt 168 gram fisk – i uken.

Norske 8.-klassinger spiser bare i snitt 168 gram fisk – i uken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

På fire år har forbruket av sjømat i Norge gått ned med 40 prosent blant personer under 34 år. 8.-klassinger spiser mer søtsaker enn fisk.

DEL

LederNord­menn spis­te 13 pro­sent mind­re fisk i 2016 enn året før. Det er en be­ty­de­lig ned­gang. Enda ver­re er det at den yng­re gar­de står for mes­te­par­ten av ned­gan­gen.

Nors­ke 8.-klassinger spi­ser i snitt 168 gram fisk – i uken. Til sam­men­lig­ning spi­ser de 744 gram rødt kjøtt og 210 gram søt­sa­ker. Ut­vik­lin­gen går feil vei når vi er­stat­ter fisk med rødt kjøtt. Fisk og sjø­mat er en vik­tig kil­de til en rek­ke næ­rings­stof­fer som gjør godt for hel­sen.

Fet fisk og tran er ho­ved­kil­de til ome­ga-3 og vi­ta­min D. Fisk er i til­legg en god kil­de til se­len, jod og B12 – alle er vik­ti­ge for man­ge av krop­pens funk­sjo­ner.

Den kraf­ti­ge ned­gan­gen blant de unge lo­ver ikke godt. Ver­ken for de­res hel­se på litt leng­re sikt, el­ler vår sta­tus som fis­ke­ri­na­sjon. Det nyt­ter uan­sett ikke å skyl­de på ung­dom­men. Her må både for­eld­re, bran­sje og myn­dig­he­ter ta sin del av skyl­den. Alle par­ter bør gan­ske umid­del­bart kom­me i gang med å få fisk til­ba­ke på me­ny­en.

Norsk ungdom spiser stadig mindre fisk. Det lover ikke godt. Verken for dem eller fiskerinasjonen Norge.

Norsk ungdom spiser stadig mindre fisk. Det lover ikke godt. Verken for dem eller fiskerinasjonen Norge. Foto:

Vi an­tar at for­eld­re fort­satt i be­ty­de­lig grad be­stem­mer hva som skal ser­ve­res til mid­dag. Det an­be­fa­les to-tre fis­ke­mid­da­ger per uke. Tal­le­ne vi­ser at 8.-klassinger knapt spi­ser en. Det er bare å gå i gang, og ha et mer be­visst for­hold til hva man vel­ger til mid­dag. Til­gan­gen på fersk og fros­sen fisk av høy kva­li­tet har vel knapt vært bed­re. Vel be­kom­me!

Fis­ke­eks­por­ten er svært vik­tig for Norge, men bran­sjen har et en­si­dig in­ter­na­sjo­nalt fo­kus. De bør ikke glem­me at det fin­nes et mar­ked her hjem­me. Et mar­ked der det kan om­set­tes langt mer enn i dag. Når for­bru­ket av fisk gikk kraf­tig ned i fjor, så skyl­des det også økte pri­ser.

Bransjen bør huske på at et godt og stabilt hjemmemarked er den beste reklame fisken vår kan få i utlandet.

Lav kro­ne­ver­di ga økt et­ter­spør­sel uten­lands. Bran­sjen – og spe­si­elt opp­dretts­næ­rin­gen – økte i nes­te om­gang pri­se­ne kraf­tig også her hjem­me. Uten sær­lig om­tan­ke for be­tyd­nin­gen av å hol­de oppe det hjem­li­ge for­bru­ket. Bran­sjen bør hus­ke på at et godt og sta­bilt hjem­me­mar­ked er den bes­te re­kla­me fis­ken vår kan få i ut­lan­det.

Hel­se­di­rek­to­ra­tet gjør en nyt­tig opp­lys­nings­jobb for vårt kost­hold. De kro­ne­ne som bru­kes for å frem­me norsk fisk på nors­ke mid­dags­bord, er god in­ves­te­ring. Re­gje­rin­gen bør øke, ikke kut­te, den­ne inn­sat­sen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags