BA mener: Brukere rammes når Nav har hastverk

NAV-direktør: Sigrun Vågeng effektiviserer på vegne av regjeringen og statsminister Erna Solberg, men Nav-brukerne bør helst følge med.

NAV-direktør: Sigrun Vågeng effektiviserer på vegne av regjeringen og statsminister Erna Solberg, men Nav-brukerne bør helst følge med. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nav mener at digitaliseringen har gitt brukerne lettere tilgang til tjenester og informasjon. Ikke alle brukere er enig.

DEL

LederFor en må­neds tid si­den gjen­nom­før­te Nav en ny «ef­fek­ti­vi­se­ring». Nå nyt­ter det ikke len­ger å stik­ke inn­om. Du må ha av­talt time på for­hånd.

For å inn­gå ti­me­av­ta­le med Nav må du en­ten ta kon­takt per te­le­fon, el­ler bru­ke eta­tens di­gi­ta­le løs­nin­ger. Det er ikke like en­kelt for alle bru­ke­re i prak­sis. I det hele tatt kan mye min­ne om si­tua­sjo­nen for noen må­ne­der si­den. Da Nav be­stem­te at det ikke len­ger skul­le sen­des ut «lønns­slipp» på pa­pir til pen­sjo­nis­te­ne. Det ble på­stått at det var sto­re pen­ger å spa­re, og pen­sjo­nis­te­ne kun­ne jo bare sjek­ke di­gi­talt.

Alle er ikke like di­gi­ta­li­sert, og mot­stan­den øker når «noen har be­stemt» over ho­de­ne til bru­ker­ne. Man­ge pen­sjo­nis­ter søk­te hjelp på Nav-kon­to­re­ne for å fin­ne frem i den di­gi­ta­le ver­den. Noen gan­ger for å opp­da­ge at også Nav-med­ar­bei­de­re kan ha di­gi­ta­le pro­ble­mer.

Nav kun­ne gjer­ne lært litt mer av sli­ke pro­ses­ser før de gjen­nom­før­te nye. Når bru­ke­re «nek­tes» ad­gang på Nav kan det­te vir­ke pro­vo­se­ren­de. Når bru­ke­re får be­skjed om hel­ler å ta kon­takt per te­le­fon, så vil­le det være en for­del om de fikk svar når de ring­te. Ifølge Klas­se­kam­pen blir det sta­dig van­ske­li­ge­re å nå Nav per te­le­fon. An­de­len som gir opp før de får svar hos Nav har nå økt til tre av ti. Det er grunn til å tro at av­stan­den til bru­ker­ne da øker.

Andelen som gir opp før de får svar hos Nav har nå økt til tre av ti. Det er grunn til å tro at avstanden til brukerne da øker.

Vi le­ser i års­be­ret­nin­gen for 2016 at eta­ten job­ber for å få fle­re i ar­beid, for å få til bed­re bru­ker­mø­ter, og for å flyt­te res­sur­se­ne nær­me­re bru­ker. Alle Nav-med­ar­bei­de­re kan ikke sva­re på alt, men man kan jo spør­re seg om eta­ten har fått for om­fat­tende opp­ga­ver. Det er nep­pe en­kelt å ha fo­kus på ar­beids­le­di­ge og syke sam­ti­dig. 

Nav be­tal­te i fjor ut yt­el­ser på til sammen 468.030.000.000 kro­ner. Det­te er enormt be­løp. Pen­ge­ne bør og må bru­kes mest mu­lig ef­fek­tivt, og nå frem til de som vir­ke­lig tren­ger. Der­for er det helt rik­tig at Nav prø­ver å ef­fek­ti­vi­se­re. Det kan li­ke­vel være god in­ves­te­ring å ikke ha hast­verk.

For eks­em­pel først be­man­ne opp ved te­le­fo­nen slik at bru­ker­ne får svar når de rin­ger. Før man luk­ker dø­re­ne og tvin­ger bru­ker­ne til å rin­ge. Det kan være at bru­ker­ne da litt enk­le­re ser po­si­ti­ve si­der ved både ef­fek­ti­vi­se­ring og di­gi­ta­li­se­ring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags