BA mener: Stortinget fant penger, men fornuften seiret

Frp-Hagen vil tilbake på Stortinget, men får likevel ikke bedre etterlønn enn sist.

Frp-Hagen vil tilbake på Stortinget, men får likevel ikke bedre etterlønn enn sist. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Stortinget ville i høst ikke gi overflødige i Posten litt ekstra tid til omstilling. Så bevilget de mandag seg selv ett års ekstra etterlønn. Før man i går ombestemte seg.

DEL

LederStor­tings-re­pre­sen­tan­ter har kun­net få opp­til ett års et­ter­lønn. VG fortalte mandag at de som ry­ker ut et­ter val­get nes­te høst kunne få opp­til 24 må­ne­ders et­ter­lønn.

Slik reglene har vært får eks-representanter først tre må­ne­ders full godt­gjørelse. Der­et­ter kan de som fortsatt ikke har fått ny jobb få to tred­je­de­ler av løn­nen i inn­til ett år. Mandag sørget så et flertall på Stortinget plutselig for å utvide denne pe­ri­oden til to år.

Det ta­ler sterkt til Høy­re, SV og MDG sin for­del at dis­se par­ti­ene stem­te imot dette for­slaget. Det er uhørt at Stor­tin­get på den ene si­den kut­ter i yt­el­se­ne til ar­beids­lø­se for å «mo­ti­ve­re til å kom­me seg ras­kest mu­lig til­ba­ke i ar­beid», og så for­dob­ler pe­ri­oden med et­ter­lønn for seg selv. Slikt stri­der mot retts­opp­fat­nin­gen til folk flest. Noe som i løpet av gårsdagen gikk opp for både Ap og Frp.

I for­ri­ge må­ned fikk le­del­sen i Pos­ten opp­fylt sitt øns­ke om å fjer­ne ord­nin­gen med A-post som sik­rer le­ve­ring over nat­ten. Med sitt ved­tak gjor­de Stor­tin­get i prak­sis 550 Pos­ten-an­sat­te over­flø­di­ge. Et for­slag om å gi med­ar­bei­der­ne som mis­ter job­ben, blant an­net på Min­de-ter­mi­na­len, litt eks­tra tid til om­stil­ling ut nes­te år, vil­le fler­tal­let av våre fol­ke­valg­te der­imot ikke være med på.

Når Carl Ivar Hagen (72) jak­ter come­back på Stor­tin­get, så sies det å være for å redusere antall inn­vand­re­re og øke pen­sjonen, og for å få opp­lyst om at vi­kin­ge­ne ikke kjør­te die­sel­bi­ler. Etter at flertallet ombestemte seg, og  dropper vedtaket om dobbel etterlønn, så kan ingen mistenke ham for å ha hatt dette som motiv for sitt comeback.  

Det taler sterkt til Høyre, SV og MDG sin fordel at disse partiene stemte imot forslaget.

Den nye etterlønnsord­nin­gen skulle  bare unn­taks­vis ut­vi­des må­ned for må­ned, og da un­der tett opp­følg­ning, for­sva­rte Ap seg med. Frps forsvar? En unn­taks­re­gel som var ment å tref­fe re­pre­sen­tan­ter som ville ha sto­re pro­ble­mer med å kom­me seg til­ba­ke til ar­beids­li­vet.

Man holdt på å ro­te seg inn i en skikkelig ond sir­kel. For re­pre­sen­tan­ter som gjør sli­ke ved­tak kan lett få enda stør­re pro­ble­mer med å fin­ne seg jobb et­ter Stor­tin­get.

Kanskje gjorde de det litt enklere for seg selv igjen ved å ombestemme seg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags