BA FORTALTE søndag 24 august i fjor historien om Gerd June Kjenner og Ronny Hansson, som hadde vunnet en ti års strid med barnevernet om retten til omsorg for sine seks barn. Familien sto smilende av glede frem i BA og fortalte hvilken lettelse det var med en avklaring.

HISTORIEN kunne ikke fortelles halvveis og anonymisert. Halvkvedede viser gir grobunn for spekulasjon, usikkerhet og mistro. Vi måtte fortelle hele sannheten, eller la være. Derfor fortalte vi om moren Gerd June (37) som er uføretrygdet etter en trafikkulykke i 1971. Om Linn-Irene (17) og Morten (12) som har diagnosen ADHD (oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet), om Silje-Marie (14) og Miriam Louise (10) som har skrive- og lesevansker, om Amalie (4) som ble skadet under fødselen. I reportasjen sto hele familien åpent frem med også den delen av sin historie. Det var modig og veloverveid, og de handlet i samråd med sin advokat Harald Grape.

ETTER AT DE FORTALTE sin historie i BA, har livet og hverdagen blitt lettere. Både nærmiljøet og samfunnet behandler familien med større innsikt og respekt. Det var en normal og ventet konsekvens av en god BA-reportasje.

MEN Hordaland Barnevernsamband, som hadde tapt i saken, klaget BAs reportasje inn for Pressens Faglige Utvalg, og fikk medhold. Klageren og PFU mente det var brudd på presseetikken at BA, med familiens samtykke, hadde avbildet og navngitt barnene, og referert deres diagnose. De viste til punkt 4.8 i Vær Varsom-reglene, der det heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatt har gitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker og rettssaker.» Regelen ble foreslått av et utvalg der BAs ansvarlige redaktør var med, og kom etter presseoppslag der en av foreldrene brukte felles barn i en konflikt med den andre.

DET VAR ALDRI meningen at punkt 4.8 skulle frata begge foreldrene retten til å stå frem i mediene sammen med sine barn. Det fremgår av ordbruken «foresatt» i entall i det siterte punktet.

I BA TAR VI avstand fra uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg. Ved siden av å være en feiltolking av presseetikken, strider den mot god moral. Den er et knefall for en hevngjerrig barnevernsnemnd som krever omkamp, etter å ha tapt saken. Mer alvorlig er det at PFU-vedtaket fratar foreldre i konflikt med barnevernet, eller annen offentlig myndighet, deres reelle ytringsfrihet, ved å frata dem retten til å stå åpent frem som en samlet familie. En uttalelse fra Pressens Faglige Utvalg som fratar folk ytringsfrihet, kan ikke bli stående uimotsagt. Fra BAs side vil vi ikke bøye oss for denne urimelige og umoralske etikken.