Sak: Det er lang ventetid for å få en avgjørelse, for de som klager på politiet.

SPESIALENHETEN for politisaker greier ikke å holde tritt med alle klagesakene. I fjor tok det i gjennomsnitt 296 dager fra en klage ble levert til det forelå en avgjørelse. Det var dobbelt så lang tid som i 2005. I tallet inngår også de sakene som avvises uten at det blir iverksatt etterforskning. Det er altså grunn til å regne med at den tiden som går med til å behandle de sakene som krever etterforskning, er enda lenger.

LANDETS politimestere mener dette er helt uholdbart og går ut over tilliten til å politiet. De frykter at den lange saksbehandlingstiden kan føre til at skyldige politifolk går fri, mens uskyldige kan bli straffet. Ifølge VG har politimester Truls Fyhn i Troms i et brev til Politidirektoratet skrevet at situasjonen er uholdbar og at noe raskt må gjøres. Politimester Bjørn Hareide i Agder sier til avisen at han for et år siden tok opp situasjonen i et brev til Riksadvokaten, uten at det har skjedd noe.

SPESIALENHETEN for politisaker ble opprettet for tre år siden og avløste det tidligere SEFO. Omorganiseringen skulle gjenskape tilliten til at anmeldelser mot politifolk ble forsvarlig behandlet, og at tjenestemenn som brøt loven, ble straffet. I fjor mottok Spesialenheten 703 saker med til sammen over 900 anmeldelser. De fleste anmeldte "grov uforstand i tjenesten" og "ulovlig maktbruk". Av de 844 anmeldelsene som ble avgjort i 2006, endte 101 med påtale. I 64 saker ble det reist tiltale. De fleste av disse sakene gjaldt fire tjenestemenn. 372 saker ble avvist uten at de ble undersøkt nærmere. 240 saker ble henlagt fordi det ikke forelå bevis for noe straffbart.

ARBEIDSGRUPPEN som foreslo omorganiseringen av SEFO, gikk også inn for at det skulle opprettes et polititilsyn som skulle behandle alle slags klager på politiet, slik at Spesialenheten kunne konsentrere seg om sakene som krevde etterforskning. Forslaget møtte motbør fra Politiets Fellesforbund, og ble ikke fremmet av daværende justisminister Odd Einar Dørum (V).

ADVOKAT Harald Stabell var medlem av arbeidsgruppen bak den nye Spesialenheten. Han tar nå opp igjen forslaget om et eget klageorgan som kan avlaste Spesialenheten. Justisminister Knut Storberget (Ap) sier til VG at han ikke vil ta stilling til forslaget før han er ferdig med gjennomgangen av de erfaringene man har gjort med nyordningen fra 2003.

RASK og forsvarlig saksbehandling av klager mot politifolk er viktig for å opprettholde en høy tillit i befolkningen til politiet. Advarselen fra landets politimestere viser at dagens system ikke fungerer. Da må justisministeren endre systemet. Dagens ordning er ikke god nok.