Stengingen av Nygårdsparkens øvre del har fått mye fokus, senest i fredagens leder i BA. Det som ikke er kommet like klart frem er at vi har hatt tidenes rusløft i Bergen.

LES OGSÅ: BAs leder fredag 19. september

LES OGSÅ: – Kirkens Bymisjon er på kollisjonskurs med naboene

LES OGSÅ: – Det offentlige rom er for alle

LES OGSÅ: – Kirkens Bymisjon er noen skadelige godhetsbanditter

Organisering av lavterskeltiltakene i Bergen, MO (Mottaks- og Oppfølgingssenter). MO = LARsenter + lavterskel dagsenter med integrert helsetilbud.

Russatsingen i Bergen har ikke bare vært å tilpasse tilbud for de tyngste rusavhengige. Vi satser bredere. Alle personer på alle nivåer i rusmestring skal ha lett tilgjengelige tilbud slik at den enkelte gis rett hjelp, på rett nivå i følge til sine muligheter.

Vi har allerede fra starten av gått for differensierte tilbud mellom sentrene.

1. Strax-huset er byomfattende og har mye erfaring med dobbeltdiagnoser, rus og psykiatri.

2. Nesttun er tilbudet for rusavhengige, mange relativt unge, fra hele Bergen sør.

3. Wergeland har særlig fokus på oppfølging og hjelp inn i en «normaltilværelse».

Utprøving av ruskontroll kombinert med rehabilitering er et satsingsområde for Wergeland.

Kommunalt personell i dagsentrene har høy kompetanse fra ulike deler av rusfeltet; kollektiver, institusjoner, botiltak, akutt sykepleie, oppsøkende sosialt arbeid med mer. Mange har også erfaring eller egenskaper som gir muligheter for å utvikle tilbud innenfor musikk, billedkunst, skrivekunst og så videre. I tillegg har sentrene samarbeid med frivillige, men profesjonelle aktører. Dette har allerede resultert i faste Yoga-kvelder ved ett senter, og et kor (Kor E du) i ett annet.

Alle MO-sentre er utsalgssteder for gatemagasinet Megafon, to sentre har tilknyttet seg Dagsverket som er et lavterskel arbeidstilbud for brukerne. I sentrene spiser besøkende, deltagerne i Dagsverket og ansatte daglig lunsj sammen. Utover dette ønsker kommunen å styrke tilgang på flere plasser i lavterskel arbeidstiltak med oppmøte i sentrum.

Lavterskelbegrepet er ikke synonymt med skadereduksjon. Det er derfor utplassert ansatt fra Avdeling for rusmedisin i dagsentrene. Disse er ikke tilknyttet LAR, men er ansatt i helseforetakets tiltak for rusfri langtidsbehandling.

Sprøyteutdeling i sentrene skal ikke bare forebygge infeksjoner. Vi arbeider helsefremmende. Det er innredet egne helserom der sykepleier i tillegg til sårpleie og medisinsk oppfølging også gir individuell informasjon om trygg injeksjonsteknikk. Alternative inntaksmåter har også fokus og røykefolie er tilgjengelig.

Sentrenes volum er antageligvis tilstrekkelig i følge til anslått ruspopulasjon om noen tror at 100 prosent av brukerne vil være tilstede 100 prosent av tiden, men det er ikke tilfelle. Til tross for jevnt økende besøkstall er det i dag fortsatt kapasitet hos oss, ingen avvises og vi etablerer et nytt senter i 2015.

Det har vært et ønske fra brukerne og ansatte at MO-sentrene burde ha lenger åpningstider. Vi arbeider derfor med muligheten til å utvide åpningstidene allerede nå i høst.

Plassering av MO-tiltak prioriteres ut fra tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon.

Akuttpost er spesialisthelsetjenestens tilbud, lokalisert i Bergen legevakt. Når Akuttpostens senger er fulle sendes pasienter til Haukeland. Alle pasienter tilbys avrusing og behandling. Helseforetaket kjøper fortløpende plasser for avrusing og rusfri behandling i andre regioner når det er behov for det.

Det har vært en økning i pasientgruppen siste måned. I tillegg åpner avdeling for rusmedisin et sentrumsnært senter i oktober for hurtig avklaring og oppstart i LAR. Senteret skal ha åpent syv dager uken/formiddag og kveld.

Politiet, vedvarende repressiv innsats.

Politiets innsats fått mye oppmerksomhet i media. Det er tett dialog mellom politi/lavterskeltiltak/oppsøkende tjenester og helseforetak. Partene står sammen om målet i Plan mot åpne russcener; rusavhengige har krav på hjelp, men har ikke rett til å være til sjenanse for andre. Instansene møtes hver annen uke.

Kommunen har også initiert til samarbeid mellom oppsøkende tjenester, politiet og UDI. Politiet følger samme hurtigspor for utvisning av kriminelle utenlandske borgere som i Oslo.

l Naltrexone, (motgift i nesespray) utleveres til brukere og pårørende, Opplæring og utlevering håndteres av MO-sentrene. Politiet har også bekreftet at de vil kunne bruke denne nesesprayen etter opplæring.

l MO-sentre og oppsøkende tjenester gir brukere opplæring i hjerte- lungeredning. Alt personell øver også selv, minimum halvårlig.

l Akuttposten, spesialisthelsetjenestens ønsker alle overdoser inn til overvåkning og kartlegging. Ambulansetjenesten er oppfordret til kun å gi motgift som stabiliserer slik at oppvåkning nå skjer i posten. Dette har gitt «kunstige økte» overdosetall, men viktigere, bedre tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for de som tidligere sov rusen ut i parken.

l Helseforetaket har egen plan for innsats mot LAR-lekkasje. Her inngår samarbeid mellom politi og helseforetak. Når noen pågripes for salg av LAR-medisin sendes det straks melding til Avdeling for rusmedisin. Om personen er deres pasient gjennomgås utleveringregimet og personen settes på daglig inntak under kontroll. I tillegg vil de tilby en tettere oppfølging av ex-LAR, slik at også disse tilknyttes LAR-sentre.

Det er nedgang i antall rusavhengige som oppholder seg i sentrum. Flere rusavhengige er synlige i bydeler og i randkommuner. De oppgir mellom annet at de ikke drar inn til sentrum på grunn av aktivt politi. Det har vært nedgang i vinningskriminalitet i hele sentrum.

Det rapporteres om tilløp til ansamlinger rundt sentralt plasserte omsorgstiltak, men dette er ikke nytt. Utviklingen skal følges opp med ny kartlegging av åpne russcener i sentrum etter nyttår.