Møt familien høydehopp

Både Endre Raa (t.v.) og ikke minst Gisle Ellingsen hevdet seg i høyde i sin tid, men nå har ungdommen for lengst overtatt. Brede Raa Ellingsen (i midten) har flere NM-gull for senior, og nå kommer snart 14-åringene Vetle Raa Ellingsen (t.v.) og Erlend Bolstad Raa og tar igjen resten av familien!

Både Endre Raa (t.v.) og ikke minst Gisle Ellingsen hevdet seg i høyde i sin tid, men nå har ungdommen for lengst overtatt. Brede Raa Ellingsen (i midten) har flere NM-gull for senior, og nå kommer snart 14-åringene Vetle Raa Ellingsen (t.v.) og Erlend Bolstad Raa og tar igjen resten av familien! Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Den ene pensjonisten har hoppet 2,23 meter, svogeren 2,14. Eldste sønn har 2,21, mens de to fetterne på 14 år har 1,90 og 1,85.

DEL

Søn­ner, fed­re, svog­re, fet­te­re – for­vir­ret? Skjøn­ner vi godt. Men de som har fulgt litt med på fri­id­rett i noen tiår, har nok skjønt at vi snak­ker om Gisle Ellingsen (2,23), hans svo­ger Endre Raa (2,14), og deres til sammen tre søn­ner. Brede Raa Ellingsen (2,21), sønn av Gisle, er vel­kjent som fle­re gan­ger nor­ges­mes­ter i høy­de de sis­te åre­ne, men BA har knapt satt sin fot i Høiehallen før be­skje­den kom­mer:

– Han er fort­satt to cen­ti­me­ter bak fa­ren. Men vi mis­ten­ker sa­bo­ta­sje, at Gisle ikke har lagt inn det sis­te gi­ret i tre­nin­gen av søn­nen. Han vil helst ikke at re­kor­den blir slått, flei­pes det.

Hele fa­mi­li­en hop­per

Det er altså slik at Gisle Ellingsen – i sin tid vel­kjent høy­de­hop­per, de sis­te 15 åre­ne vel­kjent hopp­tre­ner i Bergen – er gift med søs­te­ren til en annen som hop­pet høyt i ung­dom­men, nemlig Endre Raa. Gisles eld­ste sønn Brede er nevnt, men yng­ste­mann Vetle (14) sving­te seg ny­lig over 1,85. Det er me­get høyt i 15-års­klas­sen.

Det er bare det at fet­ter Erlend, sønn av Endre, hop­pet 1,90 i samme stev­ne.

Knoll og Tott

– Jeg får hen­ge med i NM noen år til, for å vise Knoll og Tott her hvordan det skal gjø­res, før jeg «step­per» ned, smi­ler Brede Raa Ellingsen, som bare ler når vi spør om lil­le­bror og fet­te­ren har hengt i hæ­le­ne på ham oppigjennom.

– Tul­ler du?! «Brede, se hva jeg får til, Brede, Brede, sjekk nå da», her­mer han, før han tar et kjær­lig tak rundt små­gut­te­ne i fa­mi­li­en.

– Det er jo ikke bare det at de snak­ker hull i ho­det mitt om høy­de, det er minst like mye bas­ket og basketspill det går i. Du vil ikke tro hvor mye mas det er om det, ter­ger han.

Da Erlend Bolstad Raa (14) sving­te seg over 1,90 for to uker si­den, slet­tet han pap­pa Endre Raas klubb­re­kord i Fana i 15-års­klas­sen, på 1,85. Og fet­ter Vetle tan­ger­te altså sin on­kel i samme stev­ne.

– Jeg har hatt mest frem­gang i det sis­te. Da vi var 13, var det Vetle som økte mest, han tok vel 20 cm på et år, sier Erlend Bolstad Raa.

– Og hvor gode skal dere bli?

– Så gode at vi kan leve av det, kom­mer det kon­tant fra Erlend, med bi­fall fra sin jevn­gam­le fet­ter.

– Har det i blo­det

– De har jo vokst opp sammen, de der to. De har hengt med oss på fri­id­retts­ba­nen, og hele ti­den hatt Brede å se opp til, sier Gisle Ellingsen.

Brede Raa Ellingsen, som har blitt 26 år, me­ner han aldri had­de blitt nor­ges­mes­ter i høy­de om det ikke var for en far og en on­kel som gikk foran.

– Nei, jeg har jo det­te i blo­det, bok­sta­ve­lig talt. Men selv om det har blitt mye tid på fri­id­retts­ba­nen, har det aldri føl­tes som press. Det var bare sånn, og vi har alltid hatt det utro­lig gøy. Vi er en vel­dig sam­men­svei­set fa­mi­lie, og det er jo en fan­tas­tisk for­del å ha så mye kom­pe­tan­se tett på seg, sier han.

Gisle Ellingsen tren­te rundt år­tu­sen­skif­tet Sigurd Njerve og ikke minst Ketill Hanstveit opp i ver­dens­top­pen i tre­steg. Svo­ger Endre Raa har tre års ut­dan­ning fra Id­retts­høy­sko­len i Oslo, og er i dag ho­ved­tre­ner fri­id­rett i Fana, på full­tid. Gisle Ellingsen er sports­ko­or­di­na­tor, og sammen har de to an­sva­ret for eli­te­grup­pen i fri­id­rett.

– Be­gyn­ner med mil­jø­et

Begge har ster­ke me­nin­ger om hva som skal til for å heve fri­id­ret­ten i Bergen – etter år med ki­ving mellom klub­be­ne, og et BFG Fana som gikk i opp­løs­ning.

– Det be­gyn­ner med mil­jø­et. Nå har vi en grup­pe på 200 ut­øve­re opp til 14 år i fri­id­ret­ten i Fana. Må­let er at to til fire av dis­se skal bli topp na­sjo­na­le og dermed kanskje in­ter­na­sjo­na­le se­ni­or­ut­øve­re. Men da tren­ger vi så mange, og da må alle tri­ves. Alle kan ikke bli like gode, men en må leg­ge til rett for at de bes­te skal kun­ne bli skik­ke­lig gode, sier Endre Raa, og for­tel­ler om mil­jø­et han selv og Gisle Ellingsen voks­te opp i.

Oddvar Nilsens grup­pe

– Vi var en gjeng hop­pe­re – jeg og Gisle, Jan Langøy, Sturle Karlstad, det var fle­re – der alle hop­pet over 2,05. Vi tren­te un­der Oddvar Nilsen, og det var ikke nøye hvil­ken klubb du kom fra. Det var ingen gren­ser for sånt, det var bare å kjø­re på, sier Endre Raa.

– Det var et hel­ve­te å vin­ne KM, jeg hus­ker jeg ble num­mer to med 2,20, ler Gisle Elling-

sen.

– Men det mil­jø­et be­tyd­de alt. Nå ser vi jo gang på gang at selv om Bergen alltid er best i UM, så for­svin­ner ut­øver­ne våre ut. Vi har sett en po­la­ri­se­ring mellom klub­be­ne de sis­te åre­ne som vi må få slutt på.

– Det er nok av kom­pe­tan­se i Bergen til at vi skal kun­ne ha gode se­ni­o­rer her, men da må vi dra sammen. Først da kan vi knek­ke ko­den, sier Ellingsen.