Gå til sidens hovedinnhold

Mulig å hindre at flere vokser opp i fattigdom

Foreldre i vanskeligstilte barnefamilier er bekymret. Vi trenger et ytterligere sosialhjelpsløft.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I barne- og familietiltaket på Robin Hood Huset har vi per i dag over 350 registrerte familier som mottar informasjon om vårt aktivitetstilbud rettet spesielt mot økonomisk- og sosialt vanskeligstilte barnefamilier. I 2020 deltok minst 316 barn fra til sammen 173 familier, dette til tross for at tiltaket av smittevernhensyn måtte holde stengt tre måneder på våren.

De aller fleste som deltar er familier med fattigdomsutfordringer. Gjennom året 2020 har vi sett hvordan mange barnefamilier har fått det ekstra krevende økonomisk og sosialt under koronapandemien.

I vårt tiltak registrerte vi 52 nye familier bare i løpet av åtte sommerferieuker.

Barn som lever i fattigdom står i fare for å oppleve utenforskap som følge av familiens økonomiske og sosiale situasjon. Robin Hood Huset møter mange familier med svært begrenset tilgang til vanlige sosiale fritidsarenaer. Dette både på grunn av utfordrende økonomi, og for mange også grunnet begrenset kjennskap til kultur og fritidsliv.

Det dreier seg i det store og det hele ikke bare om udekkede basisbehov. Det handler om ikke å ha mulighet til å delta i de aktiviteter og ha den levestandarden som barn i Norge normalt har.

Allerede i oktober begynte foreldre å melde sine bekymringer om julen for oss.

Julen kan oppleves som et ekstra press i en allerede utfordrende hverdag. Mange foreldre stilte seg spørrende til hvordan de skulle greie seg gjennom julen i et samfunn som går på halv maskin, med sterk reduksjon i frivillige tilbud. Barn som er utenfor fra før blir enda mer utenfor rundt høytider.

Mange familier i den aktuelle målgruppen har sammensatte problemer som bunner i fattigdomsutfordringer. Bekymringene som melder seg er ringvirkninger av fattigdommen, og handler ikke om å bøte på enkeltsituasjoner. Å bedre økonomien slik at familiene selv kan organisere både hverdag og høytid er nøkkelen til å begynne å løse opp i den overordnede problematikken.

Antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker stadig, bare i Bergen vokser nærmere 5000 barn opp i fattige familier. Over halvparten av disse i familier som mottar mer enn halve sin samlede inntekt gjennom offentlige overføringer.

Les også

Hvorfor er fasaden så viktig å holde?

Bergen kommune har nå kommet med statusrapport for handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon, og det er tydelig at vi fremdeles har en lang vei å gå før fattigdomsproblematikken er løst. I siste budsjett ble det dessverre ingenting av lovnadene om gratis SFO til de yngste elevene, eller målet om å øke sosialhjelpssatsene i Bergen.

Sosialhjelpssatser på SIFO-nivå er en viktig post på veien mot å bedre levekårene for fattige familier, og for å sørge for at færrest mulig av Bergens barn vokser opp i fattigdom. Bergen har tatt første steg mot sosialhjelpssatser på SIFO-nivå, men til tross for at satsene er justert opp er ikke nødvendigvis det totale beløpet en sosialhjelpsmottaker får blitt større når blant annet klestilskudd, helseutgifter og internett for barnefamilier er fjernet.

Men kommunen skal ha ros for å ha tillit til at også fattige er i stand til å forvalte egen økonomi, nå gjenstår det bare å sikre at det er noen økonomi å forvalte.

Det er mulig å hindre at flere vokser opp i fattigdom. Det er på tide at fattigdomsutfordringer og ringvirkningene av dette blir tatt på alvor, og økning av sosialhjelpssatsene må derfor prioriteres.

Les også

Slår alarm om økt fattigdom i Bergen

Kommentarer til denne saken