Gå til sidens hovedinnhold

Nye regler for sykmeldte

Artikkelen er over 10 år gammel

Alle sykemeldte og alle arbeidsgivere kommer nå til å møte helt nye regler – og strengere – for oppfølging ved sykdom.

(Siste)

Fredag ble nemlige folketrygdloven og arbeidsmiljøloven endret for å sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte. Hvis ikke de nye reglene følges opp, kan både arbeidsgiver, arbeidstaker og lege straffes.

De eneste som slipper unna straff er Nav, selv om Nav som fjerdepart i sykmeldingssaker også har ansvar for at sykemeldte følges opp.

Bøter som svir

Arbeidsgivere kan få et overtredelsesgebyr som tilsvarer 6 rettsgebyr (5.160 kroner) for hvert pliktbrudd.

Arbeidstaker risikerer stans i sykepengene, mens legen som sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende 12 rettsgebyr (10.320 kroner) ved manglende oppmøte på minst sju såkalte dialogmøter.

Sykmelder risikerer også å miste retten til å skrive sykmeldinger. Nav kommer til å sende ut forhåndsvarsler før eventuelt sanksjoner iverksettes, men slipper altså selv helt unna sanksjoner.

Forpliktende

Hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, er det arbeidsgiveren som har.

Arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langt sykefravær, men også sykmelder og Nav har klare roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt møtearenaer, tidsfrister og sanksjoner hvis pliktene i oppfølgingsarbeidet ikke overholdes.

Hensikten er å få innarbeidet en kultur for forpliktende oppfølging og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og Nav.

Lovendringene skal sikre tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging.

Oppfølgingsplan

Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en oppfølgingsplan sammen med arbeidstaker i løpet av de første fire ukene av sykmeldingen.

Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid. Unntaket er hvis det er åpenbart unødvendig, for eksempel i tilfeller der det er klart at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb uten tilrettelegging eller når det kan fastslås at den sykemeldte ikke vil være i stand til å komme tilbake til arbeid.

Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder.

Dialogmøte

Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt helt eller delvis i sju uker, skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte.

Da skal også sykemelder delta, med mindre arbeidstakeren ikke ønsker det, eller arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap finner ut at det ikke er er hensiktsmessig.

Finnes det bedriftshelsetjeneste, skal den delta. Målet er å finne løsninger som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen skal også oppdateres i dette møtet.

Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til Nav, sammen med rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet.

Mer dialog

Hvis sykmeldingen forlenges, skal Nav-kontoret innkalle til et dialogmøte nummer to senest innen 26 uker.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, sykmelder og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig.

Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller Nav mener det er behov for det, skal dialogmøtet framskyndes, og det er mulig å be om et tredje dialogmøte.

Nav skal følge opp med sanksjoner overfor dem som ikke følger opp sitt ansvar i oppfølgingsarbeidet, mens altså ingen skal følge opp med sanksjoner overfor Nav dersom de ikke leverer varene. (ANB)