(Siste)

Høyere pensjonsalder er et av de viktigste målene både med pensjonsreformen og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Norsk Ledelsesbarometer 2011 viser at norske bedriftsledere ikke følger opp og prioriterer målet om økt avgangsalder.

Bare 25 prosent av de tillitsvalgte i organisasjonen Lederne mener bedriftsledelsen «i stor grad» jobber for å øke pensjonsalderen.

– Dette er en krevende situasjon for ansatte som opplever at de er uønsket i bedriften, sier sleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

– Samtidig er det et faktum at vi har underskudd på arbeidskraft fremover, og det må bedriftsledelsen ta på alvor.

– Hvis du som bedriftsleder ikke klarer å beholde og tiltrekke deg eldre medarbeidere, kan du ende opp med å mangle kompetente medarbeidere, sier direktør hos Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud.

Hvert år deler senteret ut prisen «Årets Seniorinitiativ», nettopp for å fremme gode tiltak for voksne arbeidstakere.

Årets utmerkelse gikk til St. Olavs Hospital i Trondheim. Organisasjonsdirektør ved sykehuset, Heidi Magnussen, forteller at de har laget en tiltaksplan for å synliggjøre at sykehuset har behov for kompetansen til eldre arbeidstakere.

– Her understreker vi at seniorer ikke skal diskrimineres på kompetanseutvikling, sier Magnussen og påpeker at seniorene sitter på verdifull kompetanse som er svært viktig for driften ved sykehuset.

– Vi har også utarbeidet en veileder for seniorsamtalen mellom ansatt og nærmeste leder der vi ser på hvilke utviklingsmuligheter som finnes for vedkommende, istedenfor å snakke om når han eller hun skal gå av med pensjon, sier Magnussen.

Fire av ti tillitsvalgte opplever at kravene som stilles i jobben, gjør det vanskelig å stå i stillingen ut hele yrkeskarrieren, ifølge Norsk Ledelsesbarometer.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det er et paradoks at ikke flere bedrifter følger bedre opp og tilrettelegger for godt voksne arbeidstakere.

– Bedriftene påfører seg selv et stort erfarings- og kompetansegap, og jeg kan ikke skjønne hvilken bedrift som skulle være tjent med det, sier han

Norsk Ledelsesbarometer 2011 er gjennomført av De Facto på oppdrag fra Lederne. 2.878 av Ledernes medlemmer deltok i årets undersøkelse, som handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften. (ANB)