I mars 2021 fortalte BA historien om Hjørdis Steinseth (97) som døde på en madrass på gulvet etter et kort opphold på Landås Menighets Eldresenter i oktober 2020.

Familien var kritisk til behandlingen 97-åringen fikk på sykehjemmet, og valgte derfor å klage saken inn til Fylkeslegen.

I slutten av februar i år kom deres konklusjon i saken: Hjørdis Steinseth fikk ikke forsvarlig helsehjelp.

Ønsket ikke smitte

Daglig leder ved Landås Menighets Eldresenter, Morten Hauken, skriver i en e-post til BA at de tar avgjørelsen til etterretning, og at de selvsagt vil følge påleggene de har fått og gi tilbakemeldingene de skal.

Han tror denne saken hadde blitt en annen dersom det ikke var så strenge besøksrestriksjoner som det var høsten 2020.

– Sykehjemmene var dem som var blitt hardest rammet av dødsfall så langt, og vi kjente godt til de utfordrende tilstander det var for sykehjemmene som hadde hatt smitte innenfor dørene. Vi hadde unngått smitte så langt, og ønsket heller ikke at våre beboere skulle få det, skriver Hauken.

Han finner det naturlig at kritikken fra Fylkeslegen er rettet mot ham som virksomhetsleder.

– Jeg står ansvarlig for både systemer og utførelse, og det er jeg som har ansvar for å gjøre forbedringer. Som statsforvalteren sier til BA: «Målet med tilsynene er å gjøre virksomhetene oppmerksomme på «dette» (legemiddelhåndteringen) og bidra til forbedret praksis». Dette stiller vi oss hundre prosent bak. Vi har nå fått innspill som kan gjøre at vi bedrer praksis, og har allerede blitt kontaktet av andre sykehjem som ønsker å lære av dette også.

Berømmer de ansatte

Han sier den største endringen i driften per nå er at besøksbegrensningene er opphevet, og at pårørende nå kan komme stort sett når de vil.

– Hvilke konsekvenser får Fylkeslegens avgjørelse for driften hos dere?

– Vi går gjennom rapporten, med spesielt fokus på de to avvikene vi fikk. Vi tar dette opp med både den avdelingen dette gjelder, men også hele sykehjemmet. Sentralt i dette arbeidet vil legen vår og fagsykepleier være.

– Hvilke konkrete endringer vil skje som følge av rapporten?

– Jeg vil gå gjennom de generelle behovsmedisinene med legen, og vi vil begge skrive under på den nye generelle listen, som tilbakemeldingen krever. I tillegg vil vi se nærmere på rutinene, både med tanke på ordinering av behovsmedisiner, samt rutiner for tvang. Vi vil spesielt fokusere på rutiner for tvangsmedisinering og rutiner for skriftlig vurderinger av dette.

Hauken sier beklagelsen til familien for ett år siden var uforbeholden, og at den står ved lag.

– Og jeg vil igjen berømme mine ansatte for den fantastiske og utfordrende jobben de spesielt har gjort de siste to årene. Denne saken, som dere slår opp i avisen, viser også at det har vært en svært utfordrende tid, i tillegg til at mange føler ekstra belastning med at dette blir skrevet om som om de ikke har gjort jobben sin godt nok. Men det har de, og vel så det, skriver Hauken til BA.

– Vondt og trist

Både helsebyråd Beate Husa (KrF) og etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen uttalte til BA i etterkant av saken at det var vondt og trist å lese om familiens opplevelser.

Nå sier begge til BA at de vil følge opp saken med sykehjemmet.

Anita Wøbbekind Johansen skriver til BA i en e-post at ettersom Landås Menighets Eldresenter er et privat-ideelt sykehjem, håndterer de tilsynssaken selv.

– Men etat for sykehjem vil ha dialog med sykehjemmet om tiltakene som er iverksatt, og vil se om det er læringspunkter her som tilsier at vi skal sette inn tiltak på kommunale institusjoner, skriver etatsdirektøren.

Helsebyråd Beate Husa sier til BA at innbyggerne skal kunne stole på at man får gode tjenester i Bergen, uansett om en bor på kommunens egne institusjoner eller på et privateid ideelt sykehjem som Landås Menighets Eldresenter.

– Vi kommer til å gå grundig gjennom for å se hva kommunen kan lære av saken. Etat for sykehjem følger også opp sykehjemmet direkte gjennom dialog om tiltakene som er iverksatt i etterkant av hendelsen, skriver Husa i en e-post.