- Jeg tar ikke ansvar for at EU får fredsprisen, sier Ågot Valle (SV) til BA.no.

Valle har markert seg som en meget sterk EU-motstander. Hun er medlem av Nobelkomitéen, men er på grunn av sykdom forhindret fra å delta i Nobelkomitéen nå.

Valle er tidligere nestleder i Nei til EU. På grunn av sykdom overtok varamedlem Gunnar Stålsett hennes plass i Nobelkomiteen.

- Denne prisutdelingen har jeg ikke hatt noe med å gjøre, og jeg tar ikke ansvar for at EU får den, sier Ågot Valle til BA.no.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

AAREBROT: USIKKER PÅ TIMINGEN

Valget av fredsprisvinner vil trolig utløse en heftig debatt her til lands mener Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

- I Norge har vi kamporganisasjonene Nei til EU og Europabevegelsen som lever av å spre henholdsvis negativet og positivitet om fredsprisvinneren, sier Aarebrot til BA.no.

- Samtidig er alle norske politiske partier for eller imot EU. Det gjør det uunngåelig at vinneren blir debattert her hjemme, sier Aarebrot.

Han er usikker på timingen til Nobelkomiteen, men mener like fullt at EU fortjener prisen.

- I det store perspektivet er EU en verdig vinner, fordi unionen er fredsbevarende. Siden 1957 har det ikke vært åpen konflikt eller borgerkrig mellom medlemsland i EF/EU, sier Aarebrot.

Aarebrot mener valget av EU som vinner også sender signaler til Kina om at komiteen er uavhengig av regjering. Det begrunner han men at regjeringspartiene er splittet i synet på EU. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er imot, mens Arbeiderpartiet er for EU-medlemskap.

- Et annet poeng er at det vil bli veldig rart hvis EU svarer med straffetoll på norsk lakseeksport etter dette. Det er vanskelig for EU å straffe Norge for økte tollsatser nå, sier professoren og humrer.

JAGLAND: IKKE SIKKERT DET BLIR DEBATT

– Det gjenstår å se om tildelingen av Nobels fredspris til EU vil skape debatt i Norge, hvor EU-motstanden er stor, sier nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.

– Det går fint an å være motstander av et medlemskap i EU, samtidig som man anerkjenner den fredsskapende rolle EU har hatt i Europa, sier Jagland etter at han fredag kunngjorde årets fredsprisvinner.

Han forteller at dette er noe Stortinget gjorde enstemmig i en innstilling i 2007.

På spørsmål om fredsprisutdelingen til EU kan bidra til å skape mer fred og forsoning i Europa, sier Jagland at Nobelkomiteen ikke alene kan løse Europas problemer, heller ikke løse den finansielle krisen.

– Men jeg minner om hva som kan gå tapt hvis dette samarbeidet faller sammen, sier Jagland.

LYSBAKKEN: – FEIL VINNER, TIL FEIL TID

SV-leder Audun Lysbakken er meget kritisk til at fredsprisen er tildelt EU.

– EU er ikke riktig vinner av Nobels fredspris. Vi ser en negativ sosial utvikling i deler av Europa, og EU fører en politikk som på mange områder forsterker de sosiale problemene og svekker mulighetene for demokratisk styring. Det har ikke skjedd noen ting i 2012 som skulle tilsi at EU får fredsprisen, sier Lysbakken.

Han peker på at det var en rekke verdige nominerte til årets fredspris.

– Det var menneskerettighets- og fredsforkjempere som risikerer alt ved å stå opp for demokrati og mot vold. Nobelkomiteen har misbrukt en god sjanse til å hedre en av disse, ved i stedet å gi prisen til EU, sier SV-lederen.

Han tar til orde for at årets beslutning må bety fornyet debatt om komiteens rolle og sammensetning.

– Dagens tildeling representerer en politisering av fredsprisen som jeg reagerer på. Her styres tildelingen av innenrikspolitiske motiver, og norsk EU-debatt blir viktigere enn hva som faktisk har skjedd i verden i året som har gått. Det gjør det enda mer aktuelt å diskutere endringer i hvordan komiteen settes sammen og arbeider, sier Audun Lysbakken.

SOLBERG: – LITT OVERRASKET OVER TIDSPUNKTET

Høyres leder Erna Solberg synes det er vel fortjent at EU tildeles fredsprisen, men hun er litt overrasket over tidspunktet.

– EU rolle som fredskraft i Europa har i mange år vært underfokusert. De lange linjer går helt tilbake til kull- og stålunionen som i 1957 knyttet Tyskland og Frankrike sammen, via utvidelsen sørover til Spania, Portugal og Hellas og så til den store bølgen av nye medlemmer fra Øst-Europa, sier Solberg.

Hun viser til at EU har vært en bindende kraft i Europa i hele etterkrigsperioden.

– Land etter land er knyttet økonomisk til EU og har gjennom det forpliktet seg til en del grunnleggende demokratiske kjøreregler, sier Solberg.

Hun mener tildelingen ikke har noe å gjøre med norsk EU-debatt om medlemskap eller ikke.

– Vi må kunne løfte blikket over den hjemlige skyttergraven, sier hun.

RAFTO-STIFTELSEN: INGEN KOMMENTAR

– Jeg har ikke mandat til å kommentere denne prisen. Den involverer ikke direkte noe av det vi jobber med, sier daglig leder i Raftostiftelsen, Therese Jebsen, til BA.no.

Hun og kollegaene hennes var samlet foran TV-skjermen da Thorbjør Jagland og Nobelkomiteen i dag offentliggjorde årets fredsprisvinner klokken 1100 i dag.

– Det er veldig spennende, sa hun til BA 40 minutter før offentliggjøringen.

Stiftelsen deler selv ut Raftoprisen, som har blitt en internasjonalt anerkjent pris.

Fakta om Den Norske Nobelkomite 2012– 2015

* Komiteens medlemmer velges av Stortinget for seks år med mulighet for gjenvalg. Hvert tredje år er henholdsvis to og tre medlemmer på valg. To av komiteens medlemmer var på valg ved årsskiftet

* Plassene fordeles i henhold til Stortingets sammensetning. Partienes stortingsgrupper velger hvem som skal bekle plassene partiet blir tildelt.

* Komiteen velger selv sin leder for ett år av gangen.

* Nobelkomiteens medlemmer i dag er:

– Thorbjørn Jagland (født 1950). Komiteens leder. Medlem av komiteen fra 2009. Representerer Arbeiderpartiet.

– Kaci Kullmann Five (1951). Komiteens nestleder. Medlem av komiteen fra 2003. Representerer Høyre.

– Berit Reiss-Andersen (1954). Medlem av komiteen fra 2012. Representerer Arbeiderpartiet.

– Inger-Marie Ytterhorn (1941). Medlem av komiteen fra 2000. Representerer Fremskrittspartiet.

– Ågot Valle (1945). Medlem av komiteen fra 2009. Representerer Sosialistisk Venstreparti.

* Komiteen har tre varamedlemmer som velges for en treårsperiode, med mulighet for gjenvalg.

* Komiteens sekretær er Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad. Han er ikke selv en del av komiteen.