Nå er demningsskandalen gransket

133 mennesker måtte evakueres da demningen i Munkebotn brast. Et eksternt firma har gransket hendelsen.

133 mennesker måtte evakueres da demningen i Munkebotn brast. Et eksternt firma har gransket hendelsen. Foto:

Av , og

Instanes AS har funnet en rekke grunner til at demningen brast 22. august.

DEL

Etter det BA erfarer får Multiconsult store deler av ansvaret for det som skjedde. I tillegg har de funnet mangel på rutiner i VA-etaten.

– Vi har fått en grundig og god rapport, innleder byrådsleder Harald Schjelderup.

– Jeg er glad ingen ble skadet i en alvorlig hendelse som ikke skulle skjedd, legger byrådslederen til.

Om kvelden den 22. august brast demningen i Munkebotn, og vannet flommet ned mot Eidsvåg. 133 beboere ble evakuert og E39 ble stengt. Tirsdag ble rapporten etter granskningen lagt frem.

– Jakt på syndebukker

For å få en uavhengig gjennomgang av skandalen, lyste byrådet ut en konkurranse om å gå gjennom hendelsene som førte til demningsbruddet i Munkebotn.

Instanes AS fikk jobben. Selskapet fra Bergen har spesialisert seg på rådgivning rundt dimensjonering av fundamenter og støttekonstruksjoner, setninger og setningsberegninger og dimensjonering av støttekonstruksjoner.

Ingeniørene har også kompetanse på hvordan klimaendringer som nedbør og oversvømmelser påvirker infrastruktur.

Byrådet fikk rapporten klokken 1200 i dag.

– Den kan leses som en jakt på syndebukker. Men det viktigste er å lære, slik at noe tilsvarende ikke skjer igjen, sier Schjelderup.

Byrådet skal følge rapporten opp med en sak til bystyret.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rapporten ble presentert tirsdag ettermiddag.

Rapporten ble presentert tirsdag ettermiddag. Foto:

Steg med 0,5 meter i timen

Arne Instanes og Johanna Rognved forklarer at fangdammen, som var plassert på innsiden av den delvis revne Munkebotsvatnet, var midlertidig.

Rognved forklarer at det var valgfritt å bygge den.

– Det er motstridende opplysninger vedrørende det at den ble bygget. Det er uklart hva bakgrunnen for at den ble bygget, sier hun.

– Men den er omfattet av Multiconsult sin kontrakt, og er i tilbudet til kommunen, sier Arne Instanes.

«Den direkte årsaken til bruddet på fangdammen var at fangdammen ble overhoppet. Situasjonen med overtopping oppsto som følge av at fangdammen ble etablert uten tilstrekkelig mulighet for forbileding/tapping av vann fra magasinet», står det i rapporten, som tirsdag ble lagt frem.

Mener risikoen ble feilvurdert

I rapporten skriver Instanes AS at det ble opplyst at vannstanden på et tidspunkt 22. august steg med cirka 0,5 meter i timen.

«På dette tidspunktet er det kjent at luken i vest hadde vært fullt åpen i seks dager, og at det ble tappet gjennom gammel vannledning. Dette viser tydelig at tappekapasiteten ut var betydelig lavere enn tilsiget inn i vannet», skriver de.

Det er ikke gjort egne risiko- og sårbarhetsvurderinger i prosjektet. Det skulle vært gjort.

– Etter vår vurdering er risikoen i prosjektet feilvurdert, sier Instanes.

Årsaken til at fangdammen brast er at den ble overfylt av vann – og Instanes sier at selv med flere pumper fra brannvesenet ville det ikke vært nok til å forhindre flommen.

– Det var ikke nok muligheter for tapping av vann fra magasinet, og det var et tidsspørsmål før det toppet over når vannet regnet ned. Det er et spørsmål hvorfor det ikke ble vurdert hvordan dette overskytende vannet skulle håndteres. Her kommer vi tilbake til at risikoen ikke var godt nok vurdert.

Arne Instanes og Johanna Rognved.

Arne Instanes og Johanna Rognved. Foto:

– Dårlig samarbeid og kommunikasjon

Instanes skriver at ifølge samtaler med Multiconsult har ansvarlig utførende for prosjektet, Donar AS, tatt beslutninger vedrørende tekniske løsninger i prosjektet uten at prosjekterende var rådført.

«Spesielt gjaldt dette endring av spuntløsning for sikring av eksisterende damfront. Det vurderes som svært uheldig dersom ansvarlig prosjekterende ikke blir rådført om slike endringer».

Donar har ifølge Instanes AS opplyst i samtale at det i løpet av utførelsen ikke var direkte kontakt mellom utførende og prosjekterende.

Instanes konkluderer med at disse forholdene gir inntrykk av at det har vært til dels dårlig samarbeid og kommunikasjon i dette prosjektet, da spesielt mellom prosjekterende (Multiconsult) og byggherre (prosjektleder/VTA).

Instanes konkluderer i rapporten med at det, basert på tilgjengelig informasjon i prosjektet og historiske nedbørsdata for Bergen, allerede ved etableringen av fangdammen i juni 2018 burde vært åpenbart at risikoen for overtopping ville være uakseptabel.

– Det er ikke funnet dokumentasjon på at prosjekterende ingeniører i Multiconsult har ivaretatt sitt ansvar. Dette gjelder flere forhold, mener Instanes.

Konklusjonene

Instanes konkluderer med følgende etter gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon:

  • Det er ikke funnet dokumentasjon på at prosjekterende har ivaretatt sitt prosjekteringsansvar iht. Plan- og bygningsloven
  • Det er ikke funnet dokumentasjon på at prosjekterende har ivaretatt at personell med NVEgodkjenning for fyllingsdammer og flomavledning har vært involvert i vurderingen av fangdammen (iht. Damsikkerhetsforskriften § 2-6)
  • Det er ikke funnet dokumentasjon på at prosjekterende har sørget for at fangdammen ble utformet iht. veiledning for fyllingsdammer, eventuelt veiledning for små dammer
  • Utførende påbegynte utførelse av fangdammen uten godkjent arbeidsgrunnlag. Dette ble stoppet av byggeleder, og avviket ble korrigert underveis.
  • Det er ikke funnet dokumentasjon på at VTA har påsett at planlegging og prosjektering av fangdammen ivaretok kravene i de relevante forskrifter, eller at de relevante fagområder ble ivaretatt

Generell konklusjon fra Instanes: Ved gjennomgang av prosjektet Rehabilitering Munkebotsvatnet nord er det avdekket en rekke avvik fra gjeldende regelverk, samt flere generelt uheldige hendelser, som samlet vurderes å ha bidratt til dambruddet 22. august 2018.

Instanes påpeker i sin konklusjon at Multiconsults forsøk på å antyde at entreprenøren var ansvarlig for fangdamsløsningen, ikke er riktig. «Under gjennomgangen av mottatte dokumenter og korrespondanse er det ikke funnet dokumentasjon som indikerer at prosjekteringsansvaret for fangdammen ble overført til entreprenøren», skriver de i rapporten.

Foreslår tiltak for fremtiden

Instanes fastslår i rapporten at det ikke er dokumentert at den midlertidige fyllingsdammen oppfylte kravene til fyllingsdammer. Det er derfor usikkert om den hadde tilfredsstillende stabilitet og sikkerhet mot lekkasje og erosjon.

Instanes foreslår følgende tiltak for å hindre lignende hendelser i fremtiden: – Regelverket bør vurderes endret slik at også midlertidige dammer må godkjennes av NVE. I Munkebotn-prosjektet påpeker Instanes at det virker som at den permanente dammen har fått tilnærmet alt fokus, mens den midlertidige dammen har blitt nedprioritert.

– Det bør utføres en risikovurdering av alle faser i prosjektet i alle damprosjekter, hvor både prosjekterende og dameier er deltaker.

– Vurdering av vannhåndtering og flomfare i damprosjekter må utføres av den prosjekterende, også for byggetiden. Det frarådes å overlate valg av metode for vannhåndtering til entreprenøren i denne type prosjekt, hvor forskriftsmessig vannhåndtering er avgjørende for å redusere risiko. Selv om det kan være hensiktsmessig å få innspill fra entreprenør på praktiske løsninger, må det aldri være tvil om hvor prosjekteringsansvaret ligger.

De fire spørsmålene

Det er særlig fire spørsmål politikerne ville få svar på:

  • Hva var hendelsesforløpet ved planlegging og etablering av fangdammen i Munkebotsvatnet?
  • Hva var årsaken til at fangdammen brast 22. august, og hva skjedde i uken før bruddet?
  • Hva var bakgrunnen for at byrådsavdelingens ledelse ikke var kjent med situasjonen knyttet til fangdammen i dagene før denne brast?
  • Hvordan fungerte prosjektorganisering som var valgt?

Satte av 750.000 kroner

Rådgivningsselskapet hadde frist til 30. november med å ferdigstille granskningen. Det var satt av 750.000 kroner til arbeidet.

En rekke forhold er allerede kjent i saken som også etterforskes av politiet. Dammen var full av vann som følge av regnværet allerede søndagen før den brast:

Les også:

Vannet flommet ned mot Eidsvåg

Multiconsult: Flere råd ble ikke fulgt av Bergen kommune 

Visste at vannstanden økte i helgen – satte i gang tiltak på mandag 

Kommunen varsler reklamasjon mot Donar AS og Multiconsult 

Artikkeltags