Lagmannsretten mener dommen i Bergen tingrett ikke er godt nok begrunnet til at den kan ettergås i en ankesak.

– Verre dommerslakt er det ikke mulig å få, skriver Reikerås i en e-post til BA. Han hevder samtidig at retten har neglisjert alt av grunnleggende menneskerettigheter.

Fratatt bevillingen i 2009

I september i fjor ble Reikerås dømt til å betale en bot på 25.000 kroner. Han ble fratatt advokatbevillingen i 2009, men har siden påtatt seg en rekke oppdrag.

«Ved virksomhet der man må ha bevilling for sin tjenesteyting er det avgjørende at innehaver av bevillingen lojalt følger de regler som gjelder, og at de som mangler bevilling, lojalt lar være å drive virksomhet med mindre de skaffer seg bevilling», skrev tingretten.

Ifølge domstolloven kan en person som har juridisk embetseksamen, som Reikerås har, yte rettshjelp selv om han ikke har advokatbevilling.

–  Ikke mulig å se

Utover det trengs det ikke særskilt tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet.

«Det er ut fra tingrettens begrunnelse ikke mulig for lagmannsretten å se hvorfor tingretten har lagt til grunn at Reikerås ikke har rett til å yte rettshjelp etter domstolloven», skriver Gulating lagmannsrett.

Les også: «Jobber ulovlig som advokat»

Ifølge loven skal imidlertid alle som driver rettshjelpvirksomhet inngi skriftlig melding til Tilsynsrådet for advokater og stille sikkerhet.

Under rettssaken i tingretten i fjor høst ble det opplyst at eks-advokaten ikke hadde levert selvangivelse de siste tre årene, ei heller hadde han stilt sikkerhet eller gitt melding til tilsynet.

– Uvisst hva som skjer

«Det fremkommer ikke i dommen, og synes heller ikke å fremgå av anmeldelsen hvorvidt disse vilkårene er oppfylt. Det fremkommer heller ingen drøftelse i dommen som viser om eventuell manglende oppfyllelse av slike vilkår gir grunnlag for domfellelse og om det i så fall er dette som ligger til grunn for domfellelsen», skriver lagmannsretten.

Nå må påtalemyndigheten vurdere om de skal prøve saken på nytt for tingretten, eventuelt må de frafalle anklagen mot ham.

– Jeg registrerer avgjørelsen i lagmannsretten. Men hva som skjer videre, er det for tidlig å si noe om, sier aktor, politiadvokat Trygve Ritland til BA. 

Rettssaken i fjor høst gikk uten at Reikerås var til stede. Ifølge påtalemyndigheten hadde eks-advokaten ikke svart på stevninger, møtt til avhør eller skrevet under på forelegget.

Selv hevder Reikerås at han ikke ble innkalt, men disse anførslene går ikke lagmannsretten inn på.

Det er begrunnelsen retten mener er for tynn til å prøve i en ankesak.