– Barns beste er det viktigste. Barn er det kjæreste vi har. Dert er hovedbegrunnelsen for at vi velger å gå til politianmeldelse av forholdet i barnehagen, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Før påske fortalte BA om en privat barnehage som i over tre år skal ha unnlatt å melde fra om at tre søsken fortalte at de var utsatt for vold hjemme.

Fem ansatte, ni notater og to barnehagestyrere senere, får politiet og barnevernet beskjed.

Etter tilsyn har kommunen gitt barnehagen pålegg for tre brudd på barnehageloven. Tilsynet pågår fortsatt. Kommunen er også svært tydelig på at dersom ansatte hadde gitt beskjed tidligere, kunne volden mot barna ha blitt avbrutt langt tidligere.

Les også: – Det må få konsekvenser at de ansatte unnlot å kontakte barnevernet

Vold i nære relasjoner

Byrådet har i morgentimene onsdag diskutert saken og bestemt seg for å politianmelde forholdet.

De ber politiet om å starte en etterforskning for å avklare om barnehagen på straffbart vis har unnlatt å avverge straffbare handlinger.

«Bergen kommune går til anmeldelse av svikt i den aktuelle private barnehagen vedr. varsling av vold i nære relasjoner med henvisning til straffelovens bestemmelser i § 196 hva angår avvergingsplikten.» står det i byrådssaken.

– I denne konkrete saken er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan barnas interesser har blitt fulgt opp, skriver byrådsleder Harald Schjelderup i byrådets redegjørelse om saken.

Schjelderup sa på pressekonferansen at voksne må vite hvilke plikter de har.

– Dersom voksne i barnehagen får en mistanke om at barn blir utsatt for vold i nære relasjoner, har de en plikt til å handle.

«Anmeldelsen dreier seg om å få klargjort om den avvergingsplikten som følger av straffelovens § 196 er ivaretatt av barnehagen i den aktuelle sammenheng (...) Sett fra kommunens ståsted som formell tilrettelegger av barnehagetjenester i kommunen, anses det for å være nødvendig gjennom en etterforskning å få belyst ulike typer ansvarsforhold knyttet til den situasjon en står overfor.» står det i byrådssaken.

Straffelovens §196 gjelder «plikt til å avverge et straffbart forhold», og slår fast at det kan straffes med bot eller fengsel inntil ett år dersom noen unnlater å anmelde eller på annen måte å avverge en straffbar handling.

– Vi har gjort en grundig vurdering, og kommet frem til at det er selve forholdet kommunen anmelder. Så vil det være opp til politiet å jobbe videre med saken, sier Harald Schjelderup.

Det blir opp til politiet å ta ut en eventuell siktelse mot ansatte eller barnehageeier.

– Første kommune som politianmelder barnehage

Byrådslederen forteller at han er ikke kjent med at en kommune har politianmeldt en barnehage før.

– Det er på mange måter upløyd mark. Vi har gjort grundige juridiske vurderinger i denne saken. Denne saken er svært alvorlig, sier Schjelderup.

Han viser til at disse sakene er de vanskeligste av alle saker som byrådet jobber med.

Hvis anmeldelsen fører til økt oppmerksomhet rundt disse sakene er det veldig bra, sier Schjelderup.

Saken er fremdeles under etterforskning hos politiet.

Begge foreldrene er siktet etter § 282 som gjelder vold i nære relasjoner. BA har fått delvis innsyn i bekymringsmeldingen. Det skal ifølge politiet blant annet dreie seg om slag og lugging.

– Saken antas ferdig etterforsket i midten av mai, sier politiadvokat Elisabeth Ryen i Vest politidistrikt. 

– Er noen av de ansatte i barnehagen anmeldt i saken?

– Ikke som jeg kjenner til, svarer Ryen.

Byrådslederen har fått fullmakt til å utarbeide politianmeldelsen av forholdet i barnehagen. Den kommer til å bli oversendt til politiet i løpet av et par dager.

Tar anmeldelsen til etterretning

Lederen av den private barnehagekjeden, sier at de har tatt saken svært alvorlig.

– Som jeg har nevnt til dere tidligere, beklager vi på det sterkeste. Vi har et stort ansvar for å se barn som dette, som trenger hjelp. Vi har hatt rutiner som skulle ha håndtert dette, men dessverre har de ikke blitt fulgt opp, sier lederen.

– Derimot har vi etter at vi ble gjort kjent med saken, håndtert den helt riktig. Vi tar politianmeldelsen til etterretning, og vil selvfølgelig bidra så mye som mulig til at politiet kan belyse denne saken på best mulig måte.

– Er du overrasket?

– Det har jeg ingen kommentar til. Som sagt tar vi anmeldelsen til etterretning.

– For oss har det viktigste vært at vi har hatt fokus på å lære av det som har skjedd her, og det har vi gjort.

I tilsynet kom det frem at de to styrerne som unnlot å gi beskjed fremdeles jobber i en av barnehagene til den private aktøren.

– Jobber styrerne fortsatt i en av deres barnehager?

– Jeg kan ikke kommentere personalsaker, sier lederen.

– Har dere informert foreldrene som har barn i den aktuelle barnehagen om saken?

– Nei, det har vi valgt å ikke gjøre av hensyn til barna. Vi har prøvd å begrense informasjonen så mye som mulig. Det er barna som står i fokus her, og ivaretakelsen av dem.