For et og et halvt år siden fortalte BA om de galopperende kostnadsoverskridelsene på byggingen av nye avløprenseanlegg i Bergen.

LES HELE SAKEN: Her renner pengene ut

Nå har revisorene i Deloitte gransket saken på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Prisen på de fire nye renseanleggene økte fra 465 millioner til 1,7 milliarder (!) kroner, og biogassanlegget i Rådalen gikk opp fra 72 til 341 millioner kroner.

Her er de viktigste årsakene til at det gikk så galt:

  • Knappe ressurser i prosjektledelsen.
  • Mangler ved anbudsgrunnlag ved utlysning av kontrakter.
  • Mangler ved prosjektering og tegningsgrunnlag i anleggsperioden.
  • Manglende risikovurderinger av gjennomføringsperiode for prosjektene.
  • Urealistiske kalkyler. Systematisk undervurdering av usikkerhet i prosjektene.
  • Fremdrift har blitt prioritert på bekostning av kostnader.
  • Kvalitets-/standardheving.
  • Nye byggetekniske krav.

Den første ordentlige kalkylen for de fire renseanleggene kom i 2010, fire år etter vedtaket om å sette i gang. På de fire årene hadde prisen økt fra 465 til 990 millioner kroner. Fasiten ble altså 1,7 mrd.

Deloitte har funnet ut at det er endringer underveis i byggearbeidene, som følge av mangler i prosjekterings og anbudsgrunnlaget, som er hovedårsaken til prisveksten.

Disse endringene underveis, som følge av dårlig prosjektering, er arbeid som ikke har vært på anbud.

– Totale endringer beløper seg til cirka 425 millioner kroner, og etter revisjonens vurdering er det sannsynlig at kommunen kan ha betalt betydelige summer over markedspris for dette arbeidet, skriver Deloitte.

BA-serien om kostnadseksplosjonen utløste krav om høring og gransking.

Utenfor det offentliges søkelys

Men de store overskridelsene var aldri tema for debatt i Bergen, før BA omtalte dem i 2014. Dette til tross for at de pågikk over mange år før den tid. Overskridelsene var godt skjult.

De gikk frem som noen ordinære tørre tall blant ti-tusenvis av andre tall byens årlige budsjett.

I revisjonsrapporten går det også frem at «informasjon om kostnadsutviklingen på prosjektene ved flere anledninger har kommet sent til byrådsavdelingen». Vann- og avløpsetaten rapporterte heller ikke for hvert enkelt prosjekt, men på samlet nivå.

«Etter revisjonens vurdering kan det være tatt beslutninger i etaten som går ut over fullmaktene», står det i rapporten. Mange beslutninger har vært tatt i uformell dialog blant ansatte i etaten.

– Uformelle beslutningsprosesser har vært egnet til å skape usikkerhet omkring hvem som har godkjent disposisjoner, med økonomiske konsekvenser for etaten.

Alt dette kan ha bidratt til en uklar forståelse av status i prosjektene på administrativt og politisk nivå.

Etaten uforstående til å ha brutt regler

Etaten har svart granskerne at de på ingen måte har brutt de økonomiske fullmaktene de har fått delegert. Men de får svar tilbake.

Det er klare grenser for hvem som kan vedta større økonomiske enkeltendringer innad i etaten. Avdelingsledere kan godkjenne endringer på opp til en million kroner, mens fagdirektør kan godkjenne endringer opp til fem millioner kroner.

– Det er gjort enkeltendringer på over en million kroner, og fem millioner kroner i prosjektene. Dette sammen med manglende formalisering og dokumentasjon av hvem som faktisk har godkjent endringene, gjør det etter revisjonens vurdering berettiget å stille spørsmål ved om gjeldende økonomiske fullmakter er etterlevd, skriver Deloitte.

Herreløse hunder II

Høyres Robert Monsen, som altså leder Kontrollutvalget, stønner når BA spør han om en kommentar om Deloitte.

 

– Det har ingen hensikt i å gå i detalj på forholdene, de fremgår av rapporten. Jeg er generelt fortvilt, sier Monsen.

Han minner om sitt utsagn om Business Region Bergen, som han sammenlignet med herreløse hunder.

– Byen må få en bedre administrasjon. Den oppgaven ligger på dagens byrådsleders skuldre. Han må bare ordne opp, sier lederen av kontrollutvalget.

Kostnadsoverskridelsene får den konsekvens at gebyrene på vann og avløp går opp.

– Og det har det vært satt lite fokus på fra kontrollutvalgets side. Dette er innenfor selvkostområdet, og regningen veltes over på byens innbyggere. Det må også under lupen. Bergen fortjener bedre enn dette her.