Tirs­da­ger et­ter sko­letid er det kon­trol­lert kaos i et klas­se­rom på Sund ungdomsskule.

Når BA er på be­søk klat­rer to gut­ter inn og ut av vin­du­ene og to and­re dis­ku­te­rer høy­lytt. Fem gut­ter spil­ler da­ta­spill, mens res­ten av gjen­gen står bak dem og hoi­er og heier.

I et hjør­ne sit­ter Constandino Leiva (30) og smi­ler for­nøyd mens han de­ler ut frukt.

– Kropps­språk er en stor del av kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom men­nes­ker. Det får man ikke trent opp på gut­te­rom­met. Her haus­ser man hver­and­re opp og har sam­hand­ling og sam­hold. Ung­dom som ikke pas­ser så godt inn på and­re are­na­er kan være kon­ger her, sier Leiva.

96 pro­sent av gut­ter og 63 pro­sent av jen­ter mel­lom 9 og 18 år spil­ler da­ta­spill, vi­ser Me­die­til­sy­nets «Barn- og me­di­er-un­der­sø­kel­sen 2018». Sam­ti­dig opp­gir 52 pro­sent av for­eld­re at de ofte el­ler av og til er ueni­ge med sine barn rundt hvor mye tid de bru­ker på da­ta­spill.

– Det er in­gen vits i å tro at spill vil for­svin­ne. Man bør hel­ler til­ret­te­leg­ge for at det kan bru­kes til so­sia­li­se­ring og å ska­pe venn­skap, me­ner Leiva.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

– Fø­les som et nytt liv

Den tan­ken før­te Leiva og med­stu­den­ten Sjur Hovi (24) til etab­le­rin­gen av sel­ska­pet Playwell – So­si­al ga­ming.

– Vi til­byr ak­ti­vi­tets­pak­ker som ska­per mø­te­plas­ser for spill­in­ter­es­sert ung­dom. Vi skred­der­syr og tar med ut­styr og spill som pas­ser de uli­ke mål­grup­pe­ne, til for eks­em­pel sko­ler el­ler fri­tids­klub­ber.

 

Grün­der­ne har beg­ge øko­no­mi­ut­dan­nel­se, men traff hver­and­re på mas­ter­stu­die­ne i in­no­va­sjon og le­del­se på Høgskulen på Vestlandet.

– Jeg kan ikke uttrykke nok hvor viktig Mohnsenteret på høyskolen har vært for oss. De har støttet oss fra starten og gitt oss tilgang på kompetanse innen pedagogikk og barn og ungdom, noe som har gitt nye perspektiver på integrering og samhold for oss økonomer, sier Leiva.

Ved si­den av pi­lot­pro­sjek­tet i Sund, har Playwell sam­ta­ler med blant and­re Haukeland og Ute­kon­tak­ten om sam­ar­beid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Kjærkommen million

I for­ri­ge uke til­del­te Forsk­nings­rå­det dem en mil­li­on kro­ner for å hjelpe dem med å vi­de­re­ut­vik­le kon­sep­tet sitt.

– Det var en enorm let­tel­se. Den mil­li­o­nen føl­tes som star­ten på et nytt liv, sier Leiva og vi­ser frem sin fers­ke ta­to­ve­ring av sym­bo­let for eks­tra liv i da­ta­spil­let Su­per Ma­rio Bros for å un­der­stre­ke po­en­get.

– Uten pen­ge­ne had­de det vært til­ba­ke til en åtte til fire jobb. Det er ikke meg – jeg har van­ske­lig­he­ter med au­to­ri­te­ter. Nå får jeg ha full kon­troll over hva jeg selv skal gjø­re. Det er dei­lig, fort­set­ter grün­de­ren.

 

Leiva er opp­vokst i Norge og Bergen, men bodd i lan­ge pe­ri­oder i hjem­lan­det Chi­le.

– Jeg er vokst opp med spil­le­hal­ler hvor folk møt­tes og spil­te sam­men om man kjen­te hver­and­re el­ler ikke. Da skjøn­te jeg at spill kan være sam­len­de.

– I Chi­le var det en spon­tan­grün­der som kjøp­te tre Playstation-kon­sol­ler og lei­de dem ut i ga­ra­sjen sin. Han in­spi­rer­te meg til å prø­ve å få til noe av det sam­me, for­tel­ler ild­sje­len.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Få jenter

Nå har han fått til noe han har drømt om si­den han var li­ten.

– En­de­lig! Et­ter så mye fun­de­ring og plan­leg­ging. Jeg har vært spill­in­ter­es­sert si­den bar­ne­ha­gen. Det er kjem­pe­gøy å kun­ne kom­bi­ne­re det med å jobbe med unge, sier Leiva.

 

As­bjørn Glesnes (13) øns­ker helst å kon­sen­tre­re seg om «Fortnite» på da­ta­skjer­men, men er klar på at spill­grup­pen på tirs­da­ger er vel­kom­men.

– Hjem­me ville jeg krang­let med lil­le­bror om Playstation el­ler ir­ri­tert sto­re­søs­ter. Da er det gøy­ere å være her. Jeg spil­ler også fot­ball, men da må jeg bli kjørt. Det er ikke så mye an­net å finne på hjem­me enn å spille da­ta­spill, sier gut­ten fra Ham­re.

Rundt 20 av de 285 ele­ve­ne på Sund ungdomsskule pleier å del­ta på spill­grup­pen. Jen­te­ne glim­rer med sitt fra­vær.

– Vi får dess­ver­re ikke man­ge jen­ter inn­om. Det vir­ker som at de ikke spil­ler så mye kon­kur­ran­se­ret­te­de spill, sier Leiva.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Skolen endret holdning

Rek­tor Søl­vi Fjeld Bjor­øy kal­ler da­ta­grup­pen luk­sus og hå­per at de får be­hol­de Leiva.

– Sko­le­da­gen slut­ter klok­ken 12 på tirs­da­ger og vi har et øns­ke om at det skjer noe på sko­len på et­ter­mid­da­gen. Her ute må man bli kjørt om man skal bli med på noe, sier Bjor­øy.

– For noen år si­den ville vi tenkt at ga­ming på sko­len var et uro­mo­ment, men nå ser vi at det kan være noe kjem­pe­po­si­tivt. Constandino er knallflink med ele­ve­ne, han tref­fer mål­grup­pen vel­dig og det er et lav­ters­kel­til­bud, skry­ter rek­to­ren.

 

Hun ble kjent med ele­ve­ne på en ny måte da hun selv ble med.

– Jeg satt med en elev som van­lig­vis ikke sier mye, men plut­se­lig pra­tet han mas­se. Der var jeg på hans are­na, forteller Bjorøy.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

– Positivt tiltak

Medietilsynet mener at organiserte spillarrangement skaper rom for mestring og sosialisering.

– Dataspill er et område hvor mange barn og unge opplever lite engasjement fra foreldre, så det er positivt at voksne bidrar til å skape trygge sosiale arenaer for dataspill, sier Khalid Azam, rådgiver i Medietilsynet.

 

Han mener at godt organiserte spillarrangement for unge, som Playwell tilbyr, skaper rom for mestring og sosialisering.

– Det å ha gode voksne rollemodeller til stede vil også kunne skape et godt klima for å diskutere dataspill på godt og vondt og sette tydelige grenser for spillingen, sier Azam.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kan bli et problem

Bærum kommune har gjennom Spillhuset organisert faste dataspill-relaterte aktiviteter for ungdommer i nærmiljøet.

– Erfaringene de har gjort seg er at de opplever at ungdom som deltar gradvis får mer selvtillit og sosial trening, samtidig som foreldre får et mer avslappet forhold til barnas spillinteresse, forteller Azam.

Selv om det er vanlig at barn og foreldre er uenige om regler for dataspill, så er det som regel ikke snakk om omfattende problemer, ifølge Azam.

– Men for noen familier er dette absolutt et problem, særlig når ungdommen sliter med underliggende problemer som mobbing og depresjon.

I de alvorligste tilfellene anbefaler han å søke profesjonell hjelp – som Hjelpelinjen for spilleproblemer.

– Dataspill er en veldig populær aktivitet blant barn og unge. Det vil være en av aktivitetene som er naturlig å bruke som virkelighetsflukt når livet er på sitt vanskeligste, og bidra til at konflikter i familien forverrer seg.

Råd til foreldre

  • Vær engasjert. Sett deg inn i barnas virtuelle verden. Forsøk å forstå hvorfor de liker å spille, fremfor å rette pekefinger.
  • Sett grenser sammen, og gi belønning når det gjennomføres etter avtale.
  • Unngå krisemaksimering og ord som «spillavhengig» i samtale med barnet, da dette nesten garantert vil ødelegge en god dialog.
  • Snakk med andre foreldre og del erfaringer og råd, men husk samtidig på at det som fungerer for naboen ikke nødvendigvis fungerer hos dere.
  • Snakk med og ikke til hverandre. Dette går begge veier. Foreldre må få stille spørsmål, og barna må ta seg tid til å forklare.

Kilde: Medietilsynet og Lotteritilsynet