Strømmen av flyktninger fortsetter å komme til Norge og Bergen.

I november i fjor ba Fylkesmannen Bergen kommune om å øke vedtaket sitt om bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse.

Onsdag vedtok bystyret å følge Fylkesmannens anmodning.

Det vil si at Bergen skal bosette 720 flyktninger (160 enslige flyktningbarn) i 2016.

Til neste år må kommunen forberede seg på å bosette 830 (250 enslige flyktningbarn).

I tillegg forventes cirka 100 familiegjenforente årlig.

LES OGSÅ: En familie er Haydars (16) drøm

Bergen må som Norges nest største by ta sin del av ansvaret for å løse den humanitære krisen vi står ovenfor, mener byrådet i sin innstilling.

BA har tidligere skrevet om et av flyktningbarna Bergen har bosatt de siste årene. Han kom alene til Norge fra Afghanistan.

Dramatisk økning

Den mest dramatiske økningen er bosettingen av enslige midreårige. Bystyrets vedtak betyr en mangedobling av asylsøkere under 18 år. Den største andelen er gutter fra Afghanistan mellom 16 og 18 år.

Vedtaket står i sterk kontrast til det bystyret gjorde i 2013.

Da bestemte flertallet seg for å bosette 350 flyktninger hvert år i periode 2014-2016, derav 25 enslige mindreårige.

Enslige mindreårige flyktninger

Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Gruppen skal prioriteres for bosetting. Kommunen mottok i 2015 191 300 kroner per år per flyktning under 20 år de bosetter.

For å klare å bosette så mange flyktningbarn, vil byrådet opprette en prosjektorganisasjon som skal følge opp denne gruppen asylsøkere.

Selv om mange av barna er ressurssterke, vil særlig de yngste har bruk for mer omfattende tiltak.

Vanskelig å finne nok boliger

Byrådet er også tydelig på at det kommer til å bli vanskelig å finne boliger til alle flyktningene.

Per i dag har ikke kommunen kapasitet til å bosette 750 personer i kommunale boliger i år.

Det er heller ikke mulig å skaffe så mange nye boliger i løpet av kort tid.

Derfor ønsker byrådet at flyktningene skal få tildelt flere av de kommunale boligene etterhvert som de blir ledige.

I dag er det 25 prosent av boligene som blir tildelt flyktninger. I følge byrådet kan det bli nødvendig å øke denne andelen.

Dersom kommunen skal klare å bosette over 700 flykninger i år, må også flyktningene finne boliger på egenhånd.

100 millioner kroner ekstra

Mange kommuner i Hordaland har tidligere utrykt skepsis til å ta imot flere enslige asylbarn.

Hovedårsaken er høye kostnader og usikkerhet rundt den statlige finansieringen.

Byrådet mener det er en forutsetning av merutgiftene skal dekkes inn av økningen av integreringstilskuddet fra staten.

Les også: – Vil ikke ta imot de yngste flyktningene

Å bosette 720 flyktninger i 2016 vil gi en økning i tilskuddet på 99,6 millioner kroner.

– Vi har fått beskjed fra Fylkesmannen at det er få bosettingsklare flykninger første kvartal i år. Det betyr at mange vil komme senere i år. Vi skal uansett bosette så mange som vi vedtar, sier byråd Erlend Horn.

Lang boligkø i Bergen

Som nevnt tidligere blir 25 prosent av de kommunale boligene i Bergen tildelt flyktninger.

Foreningene for human narkotikapolitikk i Hordaland reagerer på at byrådet nå vurderer å øke denne andelen.

– Vi er bekymret for at boligkøen for stoffavhengige nå vil øke fra fire til flere år, sier Annette Svae, leder i foreningens lokallag. 

– Det burde innføres et statlig pålegg for bosetting av vanskeligstilte norske statsborgere på lik linje med pålegget som finnes for å bosette asylsøkere slik at det ikke oppstår ytterligere forskjellsbehandling av vanskeligstilte grupperinger, legger hun til.

Dette kartet viser hvor de kommunale utleieboligene det befinner seg per postnummer i Bergen. Trykk på kartet for å se antall:

 

(Bergen kommune disponerer totalt 5.450 utleieboliger per juni 2015. Om lag 2.100 boliger omsorgsboliger og lignende, mens 3.346 er boliger for andre vanskeligstilte. Dette kartet viser sistnevnte)

Per juni 2015 hadde Bergen kommune 3346 utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Trygdeboliger og omsorgsboliger, det vil si boligtilbud med et større eller mindre element av tjenester, er ikke medregnet i denne summen.

I 2014 fikk 129 flyktninger tildelt en kommunal utleiebolig i Bergen. Under på listen følger 122 økonomisk eller sosialt vanskeligstilte personer. 68 rusmiddelavhengige fikk tildelt en bolig.

Hvert år blir mellom 350 og 380 boliger ledig.

– Det nye byrådet har gitt signaler om å anvende bolig som virkemiddel i bekjempelsen av såkalte åpne russcener og bør slik satse massivt på å øke kommunalboligmassen, sier Annette Svae.

Ventetid på rundt to år for enslige

I første tertial i 2015 hadde barnefamilier som fikk tildelt bolig i snitt ventet i 3,2 måneder, mens enslige i snitt hadde ventet i overkant av to år.

I juni 2015 sto blant andre 31 flyktninger, 149 sosialt eller økonomisk vanskeligste og 154 rusmiddelavhengige i boligkøen.

Totalt sto 408 husstander på venteliste på dette tidspunktet.

 

Silje Hjemdal (Frp) forteller at hun ønsker nye flyktninger velkommen til Bergen, men at de er bekymret for kapasiteten.

– Kommunen må skaffe til veie flere kommunale boliger for å bosette flyktningene. Intensjonen er god, men det er allerede lang kø. Flere flyktninger vil føre til at andre sosialt vanskeligstilte må stå lenger i kø for å få tildelt boliger, sier Hjemdal.

– Vi vil derfor foreslå at vi ikke bosetter 720 flyktninger i år, men 420 flyktninger hvorav 50 av dem er enslige mindreårige, legger Hjemdal til.

Berbain Diane Alexandra (MDG) er bekymret over at Bergen kan få flere hjemløse som følge av et allerede presset leiemarked.

– Byrådet må sørge for at dette ikke skjer, sier hun.

– Det er utfordrende å bosette så mange flyktninger, men Norge er jo et av de landene som har de aller beste forutsetningene å få dette til, sier Torstein Dahle (R).

Sosialbyråd Erlend Horn (V) svarer slik på spørsmål om boligutfordringen:

– Det er klart at dette med boliger vil bli en stor utfordring. Det må vi være helt åpne på, men vi opplever at bergenserne mobiliserer og vi vil være avhengig av det private markedet, sier Erlend Horn.