– Vi bruker mye ressurser på å følge opp avtalen med Orange Helse, og en eventuell videreføring av avtalen ville også krevd økte ressurser, sier helsebyråd Rebekka Ljosland til BA.

Kommunen har derfor bestemt seg for å avslutte avtalen med Orange Helse innen hjemmesykepleie.

– Dette er penger som byrådet heller ser at blir brukt til andre satsinger, som for eksempel hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, legger hun til.

Neste torsdag vil byrådet derfor fremme forslag om å avslutte avtalen med Orange helse innen hjemmesykepleie. Fritt brukervalg videreføres innen hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Vil ha hjelp til selvhjelp

I begynnelsen av april omtalte BA at det private helseforetaket Orange Helse fikksparken som leverandør av vikartjenester til norske sykehus,grunnet omfattende brudd på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Helsebyråd Ljosland uttalte den gang til BA atkommunen jobber med en gjennomgang av sine egne avtaler.

Rapporten fra gjennomgangen er imidlertid ikke ferdig, så beslutningen om å avslutte avtalen med Orange Helse har ikke sammenheng med den saken.

– Denne avgjørelsen bygger på en helhetsvurdering. Det er også nedfelt i byrådsplattformen at avtaler som er inngått med private skal respekteres, men når de går ut skal de evalueres på økonomisk og politisk grunnlag. Det er det vi har gjort nå, sier Ljosland.

Hun peker på at hjemmesykepleien er en kompleks tjeneste, der kommunen fremover vil satse mye på hjelp til selvhjelp og forskjellige tiltak som gir brukerne økt hverdagsmestring.

– Motivasjonen for en slik omlegging er antakelig større i kommunale enn i de private tjenestene, som ikke nødvendigvis ser fordelen av at folk trenger mindre hjelp, sier Ljosland.

I tillegg vil byrådet satse på økt samarbeid med frivillige, blant annet gjennom å ansette to frivillighetskoordinatorer.

– Jeg ser for meg at ved et tettere samarbeid kan for eksempel hjemmesykepleien se at her er det en som kunne hatt bruk for en besøksvenn, og luftet det med brukeren.

Avtalen med Orange Helse går ut 1. oktober.

Fagforbundet jubler

– Dette var svært gode nyheter, sier leder for Fagforbundet i Hordaland, Sara Bell.

Fagforbundet er svært kritisk til at offentlig sektor benytter private selskap som leverandør av velferdstjenester.

– Dette er en signifikant endring i kommunens innkjøps- og velferdspolitikk, som er langt mer ansvarlig enn det forrige byråd praktiserte, mener Bell.

Hun er ikke overrasket over at det er økonomiske grunner bak byrådets avgjørelse.

– Det er en av de tingene vi har pekt på lenge: Man sparer ikke nødvendigvis penger på å bruke kommersielle aktører. I tillegg er kvaliteten på tjenestene ofte dårligere.

Bell sier at et viktig poeng for fagforbundet er at kommunen må ha kontroll på hva de offentlige midlene går til.

– Grunnen til at vi har en offentlig sektor er at det er en felles avgift som samfunnet har sagt ja til å ta over skatten. For å opprettholde tilliten til skattesystemet må vi vite at de får til best mulige tjenester, sier hun.

I første versjon av denne artikkelen sto det at byrådet sier opp avtalen med Orange Helse. Det riktige er at byrådet avslutter avtalen når den eksisterende kontrakten løper ut i oktober.

Fakta

Fritt brukervalg betyr at du kan velge mellom kommunen eller et privat firma som tjenestetilbyder

Bergen kommune har avtale om brukervalg innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kommunen sier nå opp avtalen med Orange Helse innen hjemmesykepleie og overtar selv.

Kommunen har fortsatt avtale med Orange Helse innen BPA

Kilde: Bergen kommune