Helsemyndighetene har hatt tilsyn på ti sykehjem

Her er resultatet.

DEL

Avdelingen Miljørettet helsevern i Bergen kommune har sammen med kommuneoverlegene i Austevoll, Osterøy, Fjell, Øygarden, Sund og Os kommune ført tilsyn med ti sykehjem i 2019.

Resultatet viser at ingen av sykehjemmene hadde gjort en risikovurdering av vannfordelingssystemet, slik Folkehelseinstituttet anbefaler.

«Uten en slik risikovurdering er det usikkert om sykehjemmene gjør nok for å forebygge legionella» skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Legionella er en bakterie som kan gi lungesykdom, og beboere ved sykehjem har høyere risiko enn andre for å bli syke av legionella.

Lite risikokartlegging

Sykehjem skal også ha rutiner for å gjøre forhåndsundersøkelser av beboere og ansatte for MRSA, og av ansatte for tuberkulose. Over halvparten av sykehjemmene som det ble ført tilsyn med manglet rutiner for å gjøre forhåndsundersøkelser, eller hadde mangler ved rutinene.

MRSA er en hudbakterie som er resistent mot en rekke antibiotika, og smitter lettest gjennom direkte kontakt mellom mennesker.

I undersøkelsen fremkommer det at alle sykehjemmene hadde flere rutiner som hadde som formål å ivareta sikkerheten til beboerne og forebygge ulykker og skader, men bare halvparten hadde gjort en risikokartlegging av forhold som kan true beboernes sikkerhet eller forårsake ulykker og skader.

«Hos disse var vi ikke sikre på om sykehjemmene hadde alle de nødvendige rutinene, og noen sykehjem hadde etablert gode rutiner etter uønskede hendelser. En risikokartlegging kan gjøre at sykehjemmene har rutinene klare før hendelsene oppstår» skriver kommunen.

Dårlig renhold

Noen av sykehjemmene hadde avvik ved renhold eller vedlikehold. Dette skyldtes mangler ved renholdsplanen, at det ble oppdaget at enkelte områder ikke ble rengjort, eller observert at renholdet av enkelte områder var for dårlig.

Enkelte sykehjem hadde synlig vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdsetterslep kan gjøre at det er vanskelig å holde rent, noe som kan lede til dårlig inneklima eller økt fare for spredning av smitte.

Ved enkelte sykehjem virket ikke ventilasjonsanlegget godt nok, ventilasjonssystemet var slått av, det var for dårlige rutiner for lufting, eller rutiner for inneklima ble ikke fulgt.

Manglet oversikt

Noen sykehjem hadde forbedringspotensial angående førstehjelpsopplæring av ansatte. Sykehjem bør ha rutiner for hvordan førsteopplæring skal gjennomføres, hva ansatte skal ha opplæring i, hvor ofte faste ansatte skal ha opplæring, når nyansatte skal ha opplæring, og hva slags opplæring vikarer skal ha.

Sykehjem bør også ha oversikt over hvem som har fått hva slags opplæring.

Sykehjem skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Av forskjellige årsaker hadde noen av sykehjemmene mangler ved avviksrutinene sine.

Disse sykehjemmene fikk tilsyn: Adventistkirken sykehjem, Ladegården sykehjem, Mildeheimen sykehjem, Slettemarken sykehjem, Luranetunet bo- og behandlingssenter, Fjell sjukeheim, Sundheimen, Stendi Austevoll pleie- og omsorgssenter, Osterøytunet og Tednebakkane omsorgssenter.

Sykehjemmene har fra 30 til 107 beboere.

Artikkeltags