Slik lyder deler av hverdagshelt-nominasjonen BA mottok fra Patrizia Dagestad før advent. Hun mener Megafon fortjener ekstra takk og oppmerksomhet for jobben de gjør.

– De gjør en fan­tas­tisk jobb med å hjelpe de som tren­ger å føle seg vel­kom­men i sam­fun­net. Sel­ger­ne får jobbe med å sel­ge bla­der sam­ti­dig som de får mu­lig­het til sam­ta­ler og kos i hu­set de dis­po­ne­rer, fortsetter Da­ge­stad.

Megafonredaktør Thomas Anthun Nielsen setter pris på anerkjennelsen.

 – Så kjekt, det er vel­dig hyg­ge­lig å bli satt pris på, sier Anthun Nielsen om at nett­opp Me­ga­fon får ju­le­stjer­ne og ut­nev­nes hver­dags­helt.

– Vi dri­ver jo med å se folk, og da er det hyg­ge­lig å bli sett til­ba­ke, fortsetter han.

Penger til julegaver

Selv kal­ler An­thun Nielsen seg en po­tet når det gjel­der ar­bei­det han gjør i Me­ga­fon-lo­ka­le­ne. Han bi­drar der det trengs på hu­set i Lil­le Øv­re­ga­te, for nå er det nem­lig fle­re pos­ter å bi­dra til.

For bare noen uker si­den ble Me­ga­fon-ut­sal­get flyt­tet til nye lo­ka­ler i Hallvardstuen, som dri­ves av Kir­kens Bymisjon.

Ord­nin­gen er et prø­ve­pro­sjekt inn­til vi­de­re, og den dag­li­ge drif­ten og ak­ti­vi­te­te­ne er et sam­ar­beid mel­lom Kir­kens Bymisjon, Me­ga­fons pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjon, ALF/Senter for Arbeidslivsforberedelse, og Dags­ver­ket.

Det har så langt vist seg å være po­si­tivt.

– Vi har fått så godt som ute­luk­ken­de po­si­ti­ve til­ba­ke­mel­din­ger fra sel­ger­ne. Sam­ar­bei­det gjør at vi kan ska­pe et stør­re og bed­re til­bud for de vi er her for, sier An­thun Nielsen.

Nær­me­re sent­rum

Å være under samme tak gjør samarbeidet lettere.

Kir­kens Bymisjon til­byr en varm dusj, rene klær, kaf­fe og et mål­tid for dem som tren­ger det, Dags­ver­ket sør­ger for trans­port til Lak­se­våg for opp­ryd­ning rundt Straxhuset, og Me­ga­fon har god plass til å or­ga­ni­se­re blad­ut­sal­get mer effektivt. Frem mot jul ønsker mange å selge mer, og juleboken sørger for litt ekstra penger.

– Det betyr mye for selgerne at de kan tjene litt ekstra og dermed kan komme hjem til familien med både julegaver og kvitteringer, sier Anthun Nielsen.

Sam­kjø­rin­gen og de nye lo­ka­le­ne sør­ger dess­uten for bed­re plass til so­si­alt sam­vær og ak­ti­vi­se­ring, med et fel­les mål om å få blad­sel­ger­ne ut i arbeidslivet og vekk fra rusen.

Megafonselger Tom­my Ram­stad er på plass i ut­salgs­lo­ka­le­ne i Lille Øvregate for­mid­da­gen BA over­rek­ker ju­le­stjer­nen til redaktør Anthun Nielsen.

Ramstad for­tel­ler at han er for­nøyd med de nye ut­slags-

­lo­ka­le­ne, blant annet fordi de er nær­me­re sent­rum enn før.

– Nå slip­per vi å bru­ke lang tid på å gå frem og til­ba­ke de da­ge­ne vi sel­ger man­ge bla­der, sier han.

I lo­ka­le­ne sit­ter pra­ten løst mel­lom sel­ge­re, an­sat­te og fri­vil­li­ge.

Ram­stad og An­thun Nielsen dis­ku­te­rer seg frem til at det er rundt seks år si­den først­nevn­te be­gyn­te å sel­ge bla­der for Megafon, og det har han gjort dag­lig si­den.

En annen salgsstrategi

Ramstad påpeker at det ikke er til å stik­ke un­der en stol at salget krever litt mer arbeid i desember enn ellers i året.

– Det er van­ske­li­ge­re å sel­ge ju­le­bo­ken, for den kos­ter jo 150 kro­ner, og ikke 100 kro­ner som bla­de­ne gjør, forklarer Ram­stad.

Juleboken er nemlig litt dyrere enn bladene resten av året, og selgerne må ty til noen salgstriks.

– Da viser og forteller jeg kunden at juleboken er mye tyk­ke­re enn bladet, og har mye godt inn­hold og in­ter­es­san­te in­ter­vju­er, sier Ramstad, som på tross av pri­sen er­fa­rer at flere ønsker å støtte en god sak.

Kjenner du en hverdagshelt? Slik tipser du BA!

Gjennom hele advent skal BA dele ut en julestjerne til en person som har gjort seg fortjent til en oppmerksomhet.

  • Send oss en mail med forslag og begrunnelse til julestjerne@ba.no
  • Husk å oppgi ditt eget navn og telefonnummer i mailen.