Tingrettsdommer Tor Bertelsen ble i fjor sommer suspendert i jobben som dommer i Bergen tingrett.

Staten mener at han ikke er skikket til å fungere i embetet, og Regjeringsadvokaten vil ha ham avskjediget etter snart 20 år i jobben.

Bakgrunnen er en langvarig personalkonflikt i Bergen tingrett.

– DYTTET AVDELINGSLEDER

Den toppet seg i august 2010 da det oppsto en konfrontasjon mellom Bertelsen og en avdelingsleder.

Sorenskriveren Kari Johanne Bjørnøy kontaktet Datatilsynet, hvor hun ba om samtykke til oppbevaring billedopptak fra hendelsen som ble fanget opp av et kamera inne i fellesarealet på tinghuset 19. august 2010.

Avdelingslederen mener at han ble dyttet, og sorenskriver mente at videopptakene støtter denne forklaringen. Bertelsen har hele tiden avvist at han har gjort noe galt.

21. oktober 2010 sendte Domstoladministrasjonen (DA) et brev til Justisdepartementet med anmodning om at det ble truffet suspensjonsvedtak og reist avskjedssak.

«Tor Holger Bertelsen fremviser ved gjentatt anledninger avvikende virkelighetsoppfatning, sviktende vurderingsevne, rigide holdninger og ustabilitet i jobbutførelsen. Han utfører til tider faglig slett arbeid ved blant annet å ikke begrunne sine avgjørelser, noe som leder til opphevelser i lagmannsretten.», står det blant annet i anmodningen.

Saken kommer opp for retten 15. mai, og det er satt av to uker til saken.

På grunn av habilitetsspørsmålet går saken for Oslo tingrett.

Bertelsen kan bli den første dommeren etter krigen som blir fradømt jobben.

BYRÅDSLEDEREN MÅ VITNE

10. september i fjor gikk Regjeringsadvokaten inn for å stevne Bertelsen.

I tillegg til opptrinnet 19. august 2010, viser Regjeringsadvokaten til en rekke forhold som strekker seg helt tilbake til 1996.

Bertelsen er tidligere fritatt fra å behandle barnefordelingssaker og barnevernssaker i en lengre periode, etter at han uttalte seg til Bergens tidende om hvordan norsk rettsvesen ivaretar barn i samværssaker i 1996.

Bertelsen har selv vært part i en barnefordelingssak, og han ble beskyldt for å være partisk i slike saker.

I 1999 involverte Bertelsen seg direkte i en barnevernsak der en venn av ham var part. Han tok direkte kontakt med saksbehandler og barnets advokat. Barnets advokat var nåværende byrådsleder Monica Mæland. Etter det BA kjenner til vil Mæland måtte møte i retten og vitne for Oslo tingrett i mai.

– Jeg oppfattet henvendelsen som utidig, har Mæland uttalt om hendelsen til Bergens Tidende.

– UKLAR BEGRUNNELSE

I stevningen av Bertelsen vises det til en uttalelse fra Gulating lagmannsrett der Bertelsens faglige kvaliteter som dommer trekkes i tvil. Dette har Bertelsens prosessfullmektige Sigurd-Øyvind Kambestad reagert på. I et brev til Regjeringsadvokaten har han derfor bedt om en redegjørelse om hva som menes med dette.

I et prosesskriv til Oslo tingrett skriver regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs følgende:

«Til dette vil staten bemerke at vedtaker om å reise avskjedssak ikke er basert på mangler ved den faglige kvaliteten i Bertelsens arbeid. Gulatings uttalelse får stå for deres egen regning, og kan vanskelig utdypes fra departementets side. »

Det er Tor Bertelsen glad.

– Det virker som de endrer ordlyden etter tidligere sterke formuleringer. Her slår jo de fast at det ikke er mine avgjørelser som danner grunnlag for avskjedssaken, sier Bertelsen til BA.

Prosessfullmektige Kambestad stiller seg uforstående til at saken kommer opp for retten til tross for at departementet ikke stiller spørsmål ved Bertelsens faglige dyktighet.

– Det fremstår litt uklart for meg på hvilke grunnlag de vil avskjedige Bertelsen, sier han til BA.

– TATT ALTFOR LANG TID

I stevningen begrunnes statens påstand om avskjedigelse slik:

«Etter statens oppfatning er flere av de alternative vilkårene for avskjed til stede. Blant annet viser de forhold som ble påtalt i Tilsynsutvalgets siste vedtak en grov uforstand i tjenesten. Bertelsens utstrakte og ureglementerte fravær innebærer gjentatte krenkelser av hans tjenesteplikter, på tross av de irettesettelser som er gitt. Samlet sett har han gjennom sin adferd vist seg uverdig til sin stilling, og han har brutt ned den aktelse og tillitt som er nødvendig for en dommer.»

Nå ser Bertelsen frem til endelig få saken opp for retten.

– Det har tatt veldig lag tid å få saken berammet, og jeg synes at saken har tatt lengre tid enn den burde. Nå ser jeg frem til at jeg får saken min vurdert, sier han.

Bergenseren har nå snart vært suspendert i nærmere ett år, og det er snart tre år siden opptrinnet i Tinghuset hvorpå han ble erklært uegnet av Domstolsadministrasjonen.

– Det skal bli godt å endelig få forklart seg, sier han.

Både byrådsleder Monica Mæland og regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs var utilgjengelig for kommentar mandag formiddag.