Bergen kommune starter anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal til bruk i pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.

Våren 2012 skrev BA en rekke saker om misnøyen med journalsystemet Profil. Dette blir brukt på nesten samtlige sykehjem, og ble anskaffet av kommunen i 2001. Brukerne beskriver det som utdatert og tregt.

Profil brukes også på kommunale institusjoner, i hjemmesykepleien, i tjenestene for utviklingshemmede og i andre pleie- og omsorgstjenester.

– HELSEFARLIG

Sykehjemslegene ved gamle Florida sykehjem var så frustrert over systemet at de i november 2011 sluttet å bruke det. Isteden gikk de tilbake igjen til papirjournal.

– Journalsystemet er direkte helsefarlig. Det er så tungvint og uoversiktlig at vi ikke finner igjen viktige pasientopplysninger, uttalte sykehjemslege Kjellaug Enoksen.

Journalen beskrives av flere som svært uoversiktlig. Flere funksjoner mangler, noe som gjør at viktige opplysninger om prøvesvar og legeopplysninger føres forskjellige steder. Legemidler blir dobbeltregistrert og meldinger ligger usortert. Dette gjør at mange leger må skrive for hånd, og det er vanskelig å få en forsvarlig oversikt.

Ifølge Enoksen har flere leger sluttet på grunn av journalsystemet.

Sykepleier Bente Fløisand-Larsen fortalte at journalsystemet er så ubrukelig at mye av pasientinformasjonen skjer muntlig.

LAGET EGET SYSTEM

Da overlege Kjell Krüger fikk jobb på Løvåsen sykehus for snart åtte år siden var han svært misfornøyd med journalsystemet. Sammen med en legevenn laget han et helt nytt system.

Systemet heter GBD, og brukes ved fire sykehjem i Bergen.

SKAL UTBEDRES

Kommunen skal nå iverksette et delprosjekt med tiltak for å bedre systemutnyttelse og oppfølging av dagens systemer spesielt Profil.

Samtidig starter jobben med selve utlysning og anskaffelse av nytt fagsystem. Det står mellom to alternativer:

  • En helhetlig løsning. Her må det vurderes om det er en eller flere leverandører som kan tilby en slik løsning.
  • En separat EPJ-løsning. Dette alternativet innebærer anskaffelse av en separat EPJ-systemløsning som kan integreres med dagens løsning, slik at en får en totalløsning som dekker det samlede behovet for brukerne av pleie- og omsorgstjenesten.

UTLYSES I MAI

Prosjektet skal anbefale hvilket alternativ man går for i april/mai, slik at selve utlysningen kan skje i mai.

Hele fase to av prosjektet - med anskaffelse og innføring - har en estimert varighet på åtte-tolv måneder.

Det betyr at et nytt, og bedre system vil være på plass om et års tid.