Tillitsvalgte i fengslene: – Smertegrensen er nådd

Tillitsvalgte i fengsler i hele Norge har slått alarm om ressurssituasjonen i Kriminalomsorgen. De spiller nå ballen over til regjeringen.

Tillitsvalgte i fengsler i hele Norge har slått alarm om ressurssituasjonen i Kriminalomsorgen. De spiller nå ballen over til regjeringen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ansatte i fengsler over hele Norge krever handling fra regjeringen.

DEL

BA har den siste tiden skrevet om arbeidsforholdene i Kriminalomsorgen Region vest, som blant annet fører til dårlig arbeidsmiljø, at innsatte i praksis blir sittende isolert på cellen 23 timer i døgnet samt at både de innsatte og ansatte frykter for sikkerheten.

Disse bekymringene deles av ansatte i fengsler i store deler av landet.

Store kutt i ressursene til norske fengsler har lenge bekymret de tillitsvalgte, og i slutten av mai sendte fagforeningene i norske fengsler et brev til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for å understreke alvoret i situasjonen.

– Uholdbar situasjon

I en pressemelding sendt ut mandag morgen skriver tillitsvalgte fra Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Oslo fengselsfunksjonærers forening, Bergen fengselsfunksjonærers forening, NFF Ullersmo fengsel og NFF Trondheim fengsel at det nå er avholdt møte mellom tillitsvalgte og KDI.

I etterkant av møtet har KDI kommunisert til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at situasjonen oppleves som uholdbar av de ansatte.

– NFF er tilfreds med at KDI erkjenner at situasjonen i kriminalomsorgen er uholdbar, og at de har kommunisert dette videre til JD, skriver de tillitsvalgte.

– Dette fritar følgelig ikke KDI fra ansvaret, og de er videre nødt til å se på muligheter for å bedre situasjonen i kriminalomsorgen innenfor de rammene vi har per i dag. Samtidig så forventer NFF at KDI kommuniserer til JD at kriminalomsorgen ikke tåler ytterlige kutt – smertegrensen er passert for lengst.

Kuttet 48 millioner

NFF mener at regjeringen ikke tar innover seg alvoret i situasjonen, og heller ikke at situasjonen er en konsekvens av regjeringens politikk.

– NFF mener at man i mange tilfeller ikke er i stand til å motvirke nye kriminelle handlinger, ei heller trygge samfunnet, heter det i brevet.

Ifølge fagforeningene har regjeringens politikk ført til at kriminalomsorgens budsjett er kuttet med i underkant av 50 millioner, noe som igjen fører til kutt i bemanning.

– I fjor ble det registret 801 volds- og trusselhendelser i kriminalomsorgen. I 2014 var tallet 508. Både ansatte (og innsatte!) reagerer. NFF synes det er underlig at den politiske ledelsen ikke reagerer på denne voldsomme økningen, men tvert om mener at sikkerheten til fengselsansatte og innsatte er god nok, skriver de tillitsvalgte.

De mener at situasjonen er kritisk for det faglige arbeidet og innholdet i soningen.

– NFF krever at regjeringen nå tar sitt ansvar for den situasjonen som har oppstått i kriminalomsorgen alvorlig, ved å blant annet frita kriminalomsorgen fra ytterlige kutt i fremtiden og bevilge mer penger til drift, avsluttes brevet med.

– Tillit til KDI

For to uker siden, da BA etterspurte Justisdepartementets kommentarer i forbindelse med varslingssaken i Bergen fengsel, ble også de tillitsvalgtes bekymringer over ressurssituasjonen tatt opp.

– Justisdepartementet har tillit til at KDI gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å tilpasse driften til de gjeldende økonomiske rammene, sa Gunnar A. Johansen, kommunikasjonssjef ved Justis- og beredskapsdepartementet til BA da, og la til:

– Regjeringen har fremmet et lovforslag som innebærer å omorganisere kriminalomsorgen fra tre til to forvaltningsnivåer uten regioner. Lovforslaget er til behandling i Stortinget. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bidra til ytterligere effektivisering av ledelse og administrasjon, og innsparingene kan benyttes i kriminalomsorgen til å styrke tjenesteproduksjonen.

Artikkeltags