– Vi vil selvsagt påklage denne kjennelsen til lagmannsretten. Anken vil bli sendt i løpet av noen dager, sier Nina Karin Monsen til NTB.

  • Nyheter

De 14 saksøkte i september i fjor staten ved Barne- og likestillingsdepartementet fordi de mente endringene i ekteskapsloven ikke kunne gjelde deres allerede inngåtte ekteskap.

Retten legger til grunn at saksøkernes argumentasjon mot innholdet i lovendringene ikke er tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen.

«Etter det retten forstår, ønsker ikke saksøkerne at heterofile og homofile par skal reguleres av samme ekteskapslov. Dette er imidlertid et spørsmål om lovteknikk som lovgiver tar stilling til. Domstolens oppgave er å ta stilling i konkrete rettstvister», heter det i kjennelsen.

– MISFORSTÅTT: Nina Karin Monsen mener dommeren har misforstått saksøkerne, og bare gjengir regjeringsadvokatens argumenter.

– Vi krever å likebehandles med partnere, som selv kan velge å fortsette å leve i partnerskap eller likekjønnet ekteskap, sier Monsen. Hun mener den nye ekteskapsloven diskriminerer dem som giftet seg ut fra et kristent livssyn.

– Vi vil prøve gyldigheten av våre menneskerettigheter i forhold til det likekjønnede ekteskap som Stortinget innførte uten å ta hensyn til hva vi mener, mens de tok hensyn til hva partnerne mente. Dersom vi hadde vært homofile, hadde vi hatt rett til å velge. Hvorfor skal vi ikke ha samme rett fordi vi er heterofile, spør Nina Karin Monsen.

IKKE RETTSKRAV: Ekteskapet har fått et annet innhold etter at loven gir homofile par adgang til å gifte seg, argumenterte saksøkerne, og mente de hadde et rettskrav til å få prøvd gyldigheten av sine ekteskapsavtaler.

Men tingretten godtar ikke at saksøkerne har noe rettskrav i saken. Lovendringen har ikke ført til noen konkrete rettsvirkninger for saksøkernes egen rettsstilling. Saksøkernes generelle argumentasjon mot innholdet i lovendringene er ikke tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen, sier tingretten, som viser til Høyesteretts kjennelse i Alta-saken i 1980. Den avviste et søksmål fra Norges Naturvernforbund mot den planlagte Alta-utbyggingen, fordi Naturvernforbundet ikke hadde konkrete rettskrav. Det er ikke nok å være uenig i et vedtak, sa Høyesterett.

Nina Karin Monsen synes sammenligningen er søkt.

– Ekteskapet er ingen naturressurs. Det er en institusjon som setter regler for hele samfunnet vårt. Å bruke en dom i en sak som handlet om forvaltning av statens naturressurser i denne saken er lite relevant, sier hun.