Gå til sidens hovedinnhold

Omstridt nettverk selger andeler i «skyer» til 52.000 kr

Artikkelen er over 4 år gammel

Pågående selgere i Bergen forsøker å verve flest mulig kontakter og få dem til å plassere sparepenger i «kundeskyer». Prisene er fra 12.000 til 52.000 kroner.

– Du har en mu­lig­het her som du kun får én gang i li­vet. Alt du skal gjø­re er å gå ut og re­krut­te­re, sier mar­keds­fø­re­ren.

Over en øl på skjen­ke­ste­det Una på Bryg­gen for­sø­ker hun å over­ta­le BAs ut­send­te til å be­ta­le for å bli salgs­agent i den om­strid­te, in­ter­nas­jo­na­le virk­som­he­ten Lyoness (se fak­ta).

Hun er ufor­melt, pent kledd og snak­ker fort – og ty­de­lig. Hun vet ikke at det er en BA-jour­na­list hun snak­ker med, og frem­stil­ler det som idio­ti ikke å be­ta­le 430 kro­ner for å bli med i det kon­tro­ver­si­el­le mar­keds­fø­rings­sy­ste­met. Og hun an­be­fa­ler på det varm­este å be­ta­le 19.000 kro­ner for å bli «pre­mi­um» mar­keds­fø­rer. Da får man nem­lig sjan­sen til å tje­ne mye mer pen­ger, in­sis­te­rer hun.

  • Har du tips i denne saken? Kontakt BAs journalist Stian Espeland på e-post stian.espeland@ba.no

LES OGSÅ:

Det­te er en fan­tas­tisk for­ret­nings­mu­lig­het, får vi vite. En mu­lig­het som vi ikke må dis­ku­te­re med ven­ne­ne våre før vi slår til, for­di de ikke har fått den sam­me, eks­klu­si­ve pre­sen­ta­sjo­nen.

– Folk er skep­tis­ke til alt, sier hun, og opp­ford­rer oss til å ta alle spørs­mål ute­luk­ken­de med hen­ne.

Hen­nes mo­tiv for å re­krut­te­re nye med­lem­mer er mu­lig­he­ten til å opp­nå høy­ere sta­tus i Lyoness-hie­rar­ki­et. Hun er en av man­ge ber­gen­se­re og and­re nord­menn som har kas­tet seg inn i det­te for­ret­nings­kon­sep­tet med håp om å tje­ne pen­ger.

– Her be­løn­ner vi dem som job­ber. Kom­mer du på lev­el 6, får du en Breit­ling-klok­ke. Job­ber du 40 år i ar­beids­li­vet, får du kan­skje en Seiko-klok­ke om du er hel­dig. Kom­mer du på lev­el 8 her, får du en bil, sier hun.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Lyoness

Lyoness er et for­dels­nett­verk etab­lert i Sveits i 2003.

Den in­ter­nas­jo­na­le virk­som­he­ten le­des av grunn­leg­ger Hubert Freidl og har over syv mil­li­o­ner med­lem­mer i 47 land.

I Norge har nett­ver­ket per i dag 137.000 med­lem­mer.

Det nors­ke sel­ska­pet Lyoness Norway AS ble stif­tet i au­gust 2012, og le­des i dag av sven­ske Claes Gun­nar­son.

Lyoness gir med­lem­mer for­de­ler i form av til­ba­ke­be­ta­ling av en li­ten pro­sent­an­del av kjø­pe­sum­men (cash­back).

Det er også mu­lig å opp­nå for­de­ler via han­del som gjø­res av per­so­ner man ver­ver til nett­verket.

Hand­le­ste­der be­ta­ler for å være med i nett­ver­ket ved å be­ta­le en pro­sent­an­del av han­del fore­tatt med med­lem­mers for­dels­kort.

Ver­ve­de­len av Lyoness, som i dag går un­der nav­net Lyconet, ble av Lot­te­ri­til­sy­net stemp­let som ulov­lig py­ra­mi­de­spill, inn­til en strukturendring i 2014 ikke len­ger ga til­sy­net grunn­lag for å mene det­te. Nå hag­ler be­skyld­nin­ge­ne igjen.

Mens Lot­te­ri­til­sy­net i Norge av den grunn grans­ker Lyoness på ny, har svært man­ge Lyoness-med­lem­mer i Eu­ro­pa sak­søkt virk­som­he­ten og fått til­ba­ke be­ty­de­li­ge pen­ge­be­løp.

En rek­ke dom­sto­ler i Øs­ter­ri­ke og Sveits har fast­slått at Lyoness er skyl­dig i brudd på et EU-direk­tiv som har til hen­sikt å be­skyt­te for­bru­ke­re mot urett­mes­sig mar­keds­fø­ring.

Iføl­ge Lyoness, er de fles­te si­vi­le søks­mål ba­sert på vil­kår som ikke har vært i bruk si­den 2014.

Kil­der: Lyoness Eu­ro­pe AG/Lyoness Norway/BA

 

Luk­ket møte

Noen ti­mer før be­søket på Una del­tok BA og den­ne mar­keds­fø­re­ren på et luk­ket møte i et kon­fe­ran­se­rom på et ho­tell i Bergen sent­rum.

Un­der 20 per­so­ner var til ste­de. De fles­te er med i mar­keds­fø­rings­nett­ver­ket til Lyoness som går un­der nav­net Lyconet. Dis­se per­so­ne­ne har vært på lig­nen­de mø­ter før.

Bare to av oss er nye gjes­ter, noe som kun er mu­lig i føl­ge med en re­gist­rert mar­keds­fø­rer. På den må­ten blir in­for­ma­sjo­nen som de­les util­gjen­ge­lig for hver­mann­sen.

Mar­keds­fø­rer­ne har inn­gått en av­ta­le med Lyoness Eu­ro­pe AG re­gist­rert i Sveits. Av­ta­len gir dem rett til å pro­mo­te­re lo­ja­li­tets­pro­gram­met til Lyoness som en uav­hen­gig salgs­agent.

Sy­ste­met leg­ger opp til at de skal byg­ge sine egne shop­ping­nett­verk gjen­nom ver­ving. Det er nem­lig mu­lig å opp­nå for­de­ler via han­del som gjø­res av per­so­ner man ver­ver til nett­ver­ket.

På tam­pen av mø­tet på hotellet for­tel­ler den ene dress­kled­de mar­keds­fø­re­ren at man­ge av kom­pi­se­ne lo av ham og kal­te ham for py­ra­mi­de­kon­gen.

– Da sa Ter­je Due­sund til meg: En­ten dis­tan­se­rer du deg fra dis­se ven­ne­ne dine og får suk­sess, el­ler så lar du de hol­de deg til­ba­ke. Jeg hør­te selv­føl­ge­lig på Ter­je Due­sund, for han er mil­li­onær.

Overtales av familie og venner

Som BA har om­talt, er den sam­me Due­sund man­nen som i O2 Arena i Praha i mai fikk nøk­le­ne til en Ferrari av topp­sje­fen i Lyoness, Hubert Freidl fra Øs­ter­ri­ke. Fer­ra­ri­en ble frem­stilt som be­løn­ning for at Due­sund har nådd top­pen av kar­rie­re­sti­gen i Lyoness.

Ber­gen­se­ren har tid­li­ge­re vært le­der for virk­som­he­tens mar­keds­fø­rings­nett­verk i Nord-Eu­ro­pa og det nors­ke sel­ska­pet Lyoness Norway. Due­sund vil ikke la seg in­ter­vjue av BA.

Det er han slett ikke ale­ne om.

BAs man­ge for­søk på å få markedsførere til å for­tel­le hvor­dan de ar­bei­der med ver­ving og salg av Lyoness-pro­duk­ter, har til sta­dig­het blitt av­vist. BA vet at ver­ving fore­går via hjem­me­be­søk og di­ver­se mø­ter. Som re­gel blir nye med­lem­mer og nye mar­keds­fø­re­re re­krut­tert av be­kjen­te.

Ofte er det fa­mi­lie el­ler nære ven­ner som over­ta­ler dem.

Partnerbedrift på Bryggen

Et navn som sta­dig duk­ker opp i jak­ten på mer in­for­ma­sjon er nevn­te Ter­je Due­sund. Og det er in­gen til­fel­dig­het at nett­opp ute­ste­det Una be­nyt­tes i for­bin­del­se med ver­ving til Lyoness.

I fjor kjøp­te Due­sund ak­sjer i driftselskapet Una Bryggeri & Kjøk­ken AS. Nå har han lik ei­er­an­del som de and­re ho­ved­ak­sjo­næ­re­ne, Stei­nar Knutsen, Per Jørgensen og Ter­je Jo­han Skjelbred.

Trio­en, kjent fra ute­livs­kon­ser­net KJS, har alle vært re­gist­rert som mar­keds­fø­re­re i Lyoness-sy­ste­met. I til­legg har Una i fle­re år vært part­ner­be­drift i for­dels­pro­gram­met til Lyoness. Det vil si at ute­ste­det be­ta­ler Lyoness en pro­sent­an­del av han­del fore­tatt av med­lem­mer med for­dels­kort.

– Det fun­ge­rer vel­dig bra og gir oss eks­tra om­set­ning. Uten­lands­ke tu­ris­ter og nord­menn fin­ner oss via Cash­back app, sier Per Jørgensen.

Han sik­ter til mo­bil­app­li­ka­sjo­nen som for­tel­ler med­lem­mer hvor de kan be­nyt­te for­dels­kor­tet. Den­ne de­len av virk­som­he­ten frem­står som harm­løs og fi­nan­si­e­res av be­drif­te­ne som del­tar.

Men som BA tid­li­ge­re har om­talt, har over 50 nord­menn i lø­pet av det sis­te året vars­let Lot­te­ri­til­sy­net om Lyoness og Lyconet, for­di må­ten ver­ving og salg fore­går på opp­fat­tes som ulov­lig py­ra­mi­de­spill. Lyoness me­ner på sin side at an­kla­ge­ne be­ror på mis­for­stå­el­ser.

Jørgensen vil ikke ut­ta­le seg om sitt ar­beid med ver­ving og hvor­dan han som mar­keds­fø­rer har pro­mo­tert Lyoness.

– Jeg er ikke ak­tiv mer, sier han.

– Hvor­for ga du deg?

– Det vil jeg ikke ut­ta­le meg om, sva­rer Jørgensen.

Skjelbred sier at han ble meldt inn som mar­keds­fø­rer mot sin vil­je.  

– Jeg har ald­ri vært ak­tiv. Jeg be­tal­te ikke en­gang, sier Skjelbred.

– Hvor­for ikke?

– Det var uten­for min kom­fort­so­ne, sva­rer Skjelbred.

Hel­ler ikke Knutsen er ak­tiv som mar­keds­fø­rer mer, opp­ly­ser han.

– Jeg har ikke vært ak­tiv på fle­re år.

Knutsen opp­gir at år­sa­ken er at han ute­luk­ken­de kon­sen­tre­rer seg om sin jobb i ølbryggeriselskapet Nor­brew AS. 

Ho­ved­ei­er­ne i det­te sel­ska­pet er Ter­je Due­sund, Per Jørgensen og Fro­de Hor­vik. Sist­nevn­te pro­fi­le­rer seg på Face­book som med­lem av «president Team» i Lyconet-nett­ver­ket. Hor­vik har, i lik­het med Due­sund, av­slått BAs in­ter­vju­fore­spør­sel.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Mo­ti­ve­res av rik­dom

Like et­ter at BAs før­s­te ar­tik­kel om Lyoness sto på trykk for et par uker si­den, pos­tet Due­sund et leng­re inn­legg i en Face­book-grup­pe for­be­holdt Lyoness-med­lem­mer.

Der skrev han at det i Norge fin­nes en «ut­bredt fol­ke­syk­dom som he­ter jan­te­lo­ven». Vi­de­re skrev han at «den­ne syk­dom dyr­kes av me­dia og den po­li­tis­ke be­ve­gel­se da de mis­li­ker at den van­li­ge mann/kvin­ne skal kun­ne tje­ne som selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de langt mer enn vår stats­mi­nis­ter.»

Han av­slut­ter inn­leg­get med føl­gen­de bud­skap:

– Jeg mo­ti­ve­res ustyr­te­lig av rik­dom, for det er den stør­ste res­surs for å ska­pe noe godt på jor­den i den ti­den man le­ver! Jeg er stolt av å ska­pe et op­ti­malt liv for meg selv og for and­re for jeg er en GI­VER not a TAKER.

900 prosent avkastning

Tilbake til møtet på hotellet.

En av markedsførerne forteller at han har jobbet som elektriker i en årrekke. Han gikk lei av jobben og av ikke å ha nok tid til familien. Han har dessuten en gründerdrøm som han verken har hatt penger eller tid til å realisere. Ikke før han ble introdusert for Lyconet.

– Om du følger de som har suksess, vil du få suksess du også. Det er ingen som setter et tak på hva du kan tjene innenfor dette selskapet.

Nestemann ut forteller om sin bakgrunn som oppsagt oljearbeider, og hvordan Lyconet ga ham en vei ut av det ensidige arbeidslivet. Tilhørerne tilbys å kjøpe rabattkuponger for enten 400, 800 eller 1200 kroner. Det viser seg at dette er snakk om månedlige innbetalinger.

– Forstår alle ordet rabattkupong? spør markedsføreren retorisk.

Ved å investere blir vi fortalt at vi forskutterer på fremtidig handel, og siden alle handler, er vi garantert å få pengene tilbake. Snittutbetalingene cirka tre år frem i tid, skal ligge på det tidobbelte av det man investerer.

– Du må velge selv om du vil ha store penger eller ikke. Jeg liker store penger, sier han.

Utbetaling i 2019

Så tar markedsføreren oss videre til det han beskriver som det helt store.

– Vi kommer med det som heter clouds. Alt som heter clouds i dag er et internasjonalt begrep på ting som blir stort. Du har Microsoft cloud, du har iCloud og du har Google Cloud, og vi har Customer Cloud.

Han forteller så om store selskaper som er knyttet til Lyoness, og hevder at disse, med deres forbrukere, vil generere 800 millioner Cashback-brukere. På den måten når Lyoness målet sitt om en milliard brukere.

– Vi kommer til å bli en milliard med dere eller uten dere. Det går ikke an å stoppe dette her.

Vi får høre at når de store samarbeidspartnerne sine kunder begynner å bruke fordelskortet til Lyoness, vil de generere millioner av såkalte shoppingpoeng som havner i en av kundeskyene. Og når kundeskyene begynner å utbetale andelseierne, vil man få månedlige utbetalinger. Disse utbetalingene starter i desember 2019, får vi opplyst.

– Det er estimert at man får igjen det tidobbelte av det man investerte i løpet at tre år. Det kan selvfølgelig bli mer, og det kan selvfølgelig bli mindre, men om jeg bare hadde fått 345 000 igjen av mine 52 000, så hadde jeg vært dritfornøyd.

Så kommer en presentasjon av de ulike skyene vi har muligheten til å investere i: South east 1 (Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas) og South east 2 (Tyrkia, Serbia, Montenegro, Kroatia, Bosnia, Slovenia og Makedonia).

I begge disse skyene var det i utgangspunktet flere titalls tusen tilgjengelige andeler. Nå er det bare et begrenset antall igjen, får vi vite. Men disse to skyene er ingenting sammenlignet med det markedsføreren kaller for «the big, big mama» – kundeskyen i Italia. Han forklarer at store fotballag og store selskaper er i ferd med å bli partnere i Italia.

En PR-rådgiver i Østerrike, som er engasjert av Lyoness, opplyser til BA at det kun er mulig å kjøpe tilgang til såkalte kundeskyer via «Limited Edition» rabattkuponger.

– Lyoness får mange medlemmer som ikke er del av markedsførernes shoppingfellesskap. Shoppingpoengene generert av disse medlemmene samles i kundeskyer og er normalt ikke noe markedsførere kan nyte godt av. Markedsførere som har kjøpt «Limited Edition» rabattkuponger kan innløse kupongen gjennom egne innkjøp eller gjennom kjøp gjort av medlemmer av deres egne shoppingfellesskap eller sende kupongene videre til markedsføringsformål. Men de kan også få muligheten til å tjene proporsjonalt fra shoppingpoengene i kundeskyen, skriver Harald Schiffl i kommunikasjonsbyrået Wikopreventk.

Dette føyer seg i rekken av uforutsigbare investeringsmuligheter i Lyoness-systemet.

Event-jag

For å lykkes som markedsfører i Lyoness, er en av de avgjørende egenskapene å promotere Lyoness-eventer, blir det opplyst på møtet på hotellet.

En av selgerne forteller om sin første deltakelse.

– Han som coacher oss heter Eric Worre. Han fortalte meg at det eneste målet du har, er å komme tilbake på event. Om man kommer på event for andre gang tjener man to ganger så mye. Når man endelig har vært på nok eventer til at man tjener toogtredve ganger så mye, da står man på scenen.

– Om du ikke har gått glipp av ett internasjonalt event over en femårsperiode, og ikke har blitt mangemillionær, så kommer de til å skrive en bok om deg. For det har aldri skjedd.

Markedsføreren forteller at eventet i Torino i september er superviktig, og fullstendig utsolgt. Men markedsførerne har selvfølgelig ekstra billetter. Disse internasjonale eventene, som foregår i storbyer som Wien, Praha og Las Vegas, er nok en inntektskilde for Lyoness. Markedsførerne må i tillegg til deltakeravgiften dekke reise og opphold selv. Det forventes også at man deltar på nasjonale og lokale arrangementer.

– Ingen skriftlig garanti

I spørrerunden på slutten er det en i salen som spør hvor man kan finne en skriftlig garanti fra selskapet på provisjon.

Da forklarer markedsføreren at selskapet ikke har noen skriftlig garanti for tidobbel provisjon, men at selskapets kompensasjonsplan forklarer hvordan det er mulig.

Det er strenge vilkår som må oppfylles for å oppnå status i Lyoness-hierarkiet, og for å beholde sine rettigheter. For å nå laveste karrierenivå må det eksempelvis i nettverket under markedsføreren og gjennom egne kjøp handles med fordelskort for minimum én million kroner i løpet av en måned. Det er også mulig å oppnå shoppingpoeng gjennom kjøp av ulike produkter.

Som takk for arbeidsinnsatsen og pengeinnskudd, lover Lyoness å utbetale 1000 kroner i såkalt karriereprovisjon. For å oppnå karriereprogrammets nivå 6, hvor Lyoness lokker med Breitling-klokke og 64 000 kroner i karrierebonus, må nettverket under markedsføreren til sammenligning handle for minst 80 millioner hos lojalitetsbedrifter.

Basert på alle opplysningene BA har fått tilgang til, kunne en stillingsinstruks for en uavhengig salgsagent i Lyoness-systemet sett omtrent slik ut:

Vi søker en markedsfører som er villig til å betale oss penger for å gjøre en jobb for oss. Du dekker alle utgifter selv. Lønn for strevet kommer ikke neste måned, og ikke måneden etter. Du må vente cirka tre år. Da kan du til gjengjeld få utbetalt ti ganger så mye som du har betalt oss. Mindre utbetalinger og gaver kan oppnås tidligere, gitt at du verver nok medlemmer som også verver medlemmer, og gitt at deres fordelskort hos Lyoness blir brukt flittig nok.

Ble sint

Når BA senere forteller markedsføreren som tok oss med på det lukkede møtet at hun hadde med seg en journalist, blir hun rasende.

Hadde hun visst det, ville hun aldri gitt BAs utsendte adgang, opplyser hun.

Pyramidespill/Multi Level Marketing

Pyramidestrukturen er felles for både pyramidespill og Multi Level Marketing-virksomhet (MLM).

En MLM-virksomhet vil som oftest være lovlig og pyramidestrukturen er fundamentet for arrangementet, men er i seg selv ikke hovedårsak til inntjeningen.

Virksomheter som i realiteten er en ulovlig pyramide, vil ofte omtale seg selv som et MLM-selskap. Dette gjør at det er vanskelig å skille en lovlig MLM-virksomhet fra en ulovlig pyramide.

På generelt grunnlag advarer Lotteritilsynet mot å delta i nettverksvirksomhet der det blir lovet stor økonomisk vinning, spesielt hvis vinningen i stor grad kommer fra verving av nye deltakere.

En ulovlig pyramide oppstår når mesteparten av inntekten blir koblet til vervingen, slik at selskapets eller deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta.

Inntekten er på den måten avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivåer.

Hvis du blir lovet store inntekter på inntjeningen til de personene du verver, på flere nivåer under deg, vil det være et klart tegn på en pyramide.

Her blir pengene flyttet oppover i systemet, og det er de som sitter øverst, som først og fremst tjener på det.

Penger yngler ikke av seg selv. Hvis noen på toppen tjener mye, kan det skyldes at mange lenger nede i systemet taper penger.

Lotteritilsynet har utviklet et verktøy som lar deg teste om et selskap kan være et ulovlig pyramidespill.

Kilde: Lotteritilsynet