I litt over en måned har temaet rømt oppdrettsfisk etter ekstremværet «Nina» kokt i mediene.

Are Nylund, professor ved UiB og en av landets fremste eksperter på fiskesykdommer, fant tydelige tegn på sykdom og PD-virus på 15 regnbueørreter han har analysert.

BAKGRUNN: Rømt oppdrettsfisk testet positivt for alvorlig sykdom

Fagdirektør for fisk- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes, gikk ut i nettavisen ilaks.no å oppfordret fiskerne til å oppsøke offisielle diagnoselaboratorier.

Det har de nå gjort.

En fersk rapport fra Veterinærinstituttet som Bergensavisen har fått tilgang til viser at også de fant PD-virus hos 10 av 12 regnbueørreter de har analysert.

To av fiskene fikk også påvist virus Y, som er en ny fiskesykdom man ennå ikke kjenner konsekvensene av.

– Det er ikke uforventet. Det dukker stadig opp nye parasitter og sykdommer, og det er stor grunn til bekymring. Det eksisterer ikke i det hele tatt noe føre var-prinsipp, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Frisk» fisk også smittet 

Professor Are Nylund har også undersøkt flere fisker i ettertid av den første rapporten.

– Jeg har sett på ni fisker til. Totalt 24 regnbueørreter. Samtlige var stappfulle av PD-virus, sier Are Nylund.

Mange av fiskene som har fått påvist PD-virus av Nylund så tilsynelatende friske ut.

– Men det er frem til man åpner dem opp. Fiskene som ser friske ut nå ville etter hvert ha begynt å få ytre tegn på sykdom. Men en fisk med PD-virus som fortsatt ikke har tydelige tegn er fortsatt smittebærer, sier Are Nylund.

LES OGSÅ: – Dette er det verste jeg har sett i hele mitt liv

Det er noen av de samme fiskene som Nylund har undersøkt Veterinærinstituttet har sett på.

– Våre funn av PD-virus var moderate, men ti av de tolv fiskene var smittet. Når det gjelder virus Y er dette noe vi har startet forskning på, og det er ikke mulig å si noe sikkert om sykdommen og viruset ennå, sier Brit Hjeltnes.

Om lag 127.000 oppdrettsfisk rømte i Hordaland etter «Nina», ifølge de nyeste tallene fra Fiskeridirektoratet.

62.500 av dem er regnbueørret fra Sjøtroll Havbruk sitt anlegg ved Angelskår i Osterfjorden.

Ifølge iLaks.no var Sjøtroll Havbruk raskt ute med å avvise at det var funnet PD-virus på noen av de mange prøver som er foretatt av fisk fra denne lokaliteten i inneværende produksjonssyklus. I ettertid viser det seg  at Sjøtroll har meldt inn om mistanke om PD på en av de lokalitetene fisken rømte fra, ifølge nettavisen.

Arten er svartelistet i Norge, og den hører opprinnelig hjemme i Nord-Amerika. Her til lands er det bare oppdretterne som har tillatelse til å sette ut denne arten i havet.

Så langt er 36.683 regnbueørret gjenfanget.

– Ikke aktuelt å spore fisken

Norges Jeger- og Fiskerforbund er blant dem som har rettet kritikk mot Fiskeridirektoratet og Mattilsynet for manglende beredskap.

De synes også det er for dårlig at det offentlige ikke sjekker fiskehelsen hos rømt oppdrettsfisk.

LES OGSÅ: Professoren sjekker rømt oppdrettsfisk uten å ta betalt

Regiondirektør i Mattilsynet Sør og Vest, Hallgeir Herikstad, har i ettertid uttalt i en pressemelding at han ikke er overrasket over at det er funnet PD i den rømte fisken.

– I området der rømningene har skjedd, og hvor rømt fisk er gjenfanget, er PD svært utbredt. Sykdommen er etablert her, og årlig rapporteres det om mange PD-tilfeller. Det er derfor ikke aktuelt for Mattilsynet å be Fiskeridirektoratet om bistand til å spore fisken nå, sier regiondirektøren.

– Er det greit for Mattilsynet at det er hyppige tilfeller av PD i området, samt at sykdommen er etablert?

– Mattilsynet jobber for å begrense utbredelsen, og har blant annet laget områder som skal koordinere driften sin slik at alle anleggene er tomme i en viss tid før det settes inn ny fisk, sier Hallgeir Herikstad.

– Vi iverksetter tiltak overfor alle anlegg som får påvist PD. Mattilsynet prøver å hindre spredning av sykdommen internt på Vestlandet, sier regiondirektøren.

Ifølge ham får oppdretterne for eksempel ikke lov til å transportere denne fisken hvor de vil.

Men de vil ikke pålegge rutinemessig nedslakting av alle anlegg med påvist PD på Vestlandet fordi det er så mange anlegg som er smittet.

De regner sykdommen som endemisk (en sykdom som hyppig blir påvist innenfor et område journ.anm.).

– Men er det da greit, altså at det sykdommen utbredt og etablert her?

– Nei, dette er en lite tilfredsstillende situasjon. Derfor jobber Mattilsynet systematisk med å bedre situasjonen, sier Hallgeir Herikstad.

Vil ikke spekulere

Bergensavisen har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet etter at resultatene fra Veterinærinstituttet ble klar fredag ettermiddag.

– Endrer dette noe i forhold til hvordan dere jobber videre?

– Nei, gjenfangsten fortsetter som før. Det vi må forholde oss til er at vi har avklart med Sjøtroll Havbruk at de ved hjelp av Uni research miljø skal foreta en screening av den rømte fisken. Da kommer nok et resultat, sier Vidar Ulriksen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

– Så hvis dette resultatet også viser at fisken har PD-virus, vil dere da forsøke å spore fisken?

– Dette kan jeg ikke kommentere før vi eventuelt har fått slike resultater. Da får vi vurdere neste trekk. Men jeg vil ikke spekulere i eventuelle resultater, sier Vidar Ulriksen. 

– Hvis det viser seg at syk fisk har rømt, burde det ikke få noen konsekvenser for oppdretter?

– Det kan jeg ikke kommentere akkurat nå, sier regiondirektøren.

Alv Arne Lyse mener at denne saken viser at ingen offentlige forvaltningsetater i dag har ansvaret for mulig sykdomsspredning til villfisk eller andre oppdrettsanlegg så snart fisken er utenfor anlegget.

– Det er heller ingen etater som vil ta ansvaret for å spore rømlingene tilbake til anlegget de har rømt fra. Dersom fisken hadde vært merket hadde problemet vært løst. I dag tilbyr kommersielle aktører merking til 30 øre per fisk. Dette har næringen råd til! sier Alv Arne Lyse. 

Vil bli slaktet som planlagt

Administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk, forteller at fiskehelsetjenesten tok ut nye prøver av fisken på Angelskår fredag den 30. januar og rapporterte at det ble funnet spor av PD virus på disse prøvende.

– Denne informasjonen fikk Mattilsynet tidlig i uken etter. Det er per nå ingen sykdom tilstede, fisken er frisk og vil bli slaktet som planlagt, skriver Willy Berglund i en e-post til Bergensavisen.

– Vi er foreløpig ikke informert av Veterinærinstituttet, men anser det som sannsynlig at virus Y er tilstede på fisken på Angelskår. Virus Y forekommer på ørret i flere settefiskanlegg og kan også påvises i tilfeldig historisk materiale flere år tilbake i tid, legger direktøren til. 

Han understreker at viruset ikke endelig er bekreftet å være årsak til sykdom hos verken regnbueørret eller laks. Sjøtrolls og Mattilsynets undersøkelser indikerer at viruset ikke er smittsom mellom individer i sjø.

– Sjøtroll har opprettholdt en høy aktivitet på gjenfangstarbeidet, skriver direktøren.

Det er nå ca 20.000 individer som ikke er gjort rede for.

– Det fiskes fremdeles med flere hundre garn i sjøen og vi har engasjert Uni Research til å overvåke lakseelvene i regionen samt ta ut ørret som  eventuelt kan gå opp i elvene. Så langt har vi ikke fått melding om oppgang, skriver Willy Berglund.