Byrådet har bestemt at Stoltzekleiven, en av byens mest populære turløyper, skal prioriteres neste år.

SLITT

Den bratte, trappebelagte stien er utsatt for mye slitasje. Dårlig drenering og mye nedbør fører til store problemer med erosjon. Flere steder står stien i fare for å rase ut.

  • Nyheter

En tilstandsrapport fra Multiconsult i fjor, konkluderte med at det er nødvendig med tiltak i stiens nedre, midtre og øvre del. De øverste trappene er alt skiftet ut. Fortsatt gjenstår tiltak som utbedring av nye skader, drenering og sikring mot ras.

SPLEISELAG

Byrådet har nå bestemt at nedre del mellom Fjellveien og steintrappene skal oppgraderes i løpet av 2011. Utbedringene skal betales av et spleiselag mellom private og offentlige aktører.

Det skal også legges frem en plan for finansiering av den midtre delen i løpet av 2011.

Først når finansieringen er avklart, vil denne delen rustes opp, skriver Bergen kommune i en pressemelding.