– Vi har fått et solid faglig grunnlag, og står igjen med solide faglige råd som skal vurderes grundig før vi legger ut trasealternativene på høring, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Rapportene som etat for plan og geodata friga i dag, danner grunnlaget for konsekvensutredningen som ligger til behandling i byrådet. Når byrådet har sagt sitt om dem, skal de legges til høring. Før sommeren skal bystyret avgjøre endelig trasé.

Etter det BA får opplyst anbefaler fagfolkene frem forskjellige konsept fra sentrum til Åsane, og konseptene er delt opp i tre strekk.

Dette er en forenklet oversikt:

  • Ut av sentrum til Skuteviken: Her anbefales politikerne å velge mellom en Bybane over Bryggen, og to ulike tunnelalternativer ut av sentrum. De ulike tunnelinnslagene er ved Xhibition eller ved Peter Motzfeldsgate.
  • I Sandviken er det tre hovedkonsept, hvor ett av dem er Statens vegvesen sitt: Å forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg, og la Bybanen få deler av dagens E39. Dette alternativet, får BA opplyst, er det ikke politisk vilje til i Bergen. Da gjenstår det to konsept: en bane mest mulig tunnel, og en bane i dagen.
  • I Åsane to hovedkonsept, om banen skal gå langs motorveien eller via Åstveit.

Monica Mæland har tidligere argumentert sterkt for en Bybane i dagen over Bryggen. Fagetaten skriver at «Konfliktnivået vurderes som løsbart. Forholdsvis lavt kostnadsnivå. Traseen oppfyller formålet».

Her er det to alternativer: Fra Kaigaten til Torget enten via Småstrandgt eller Vågsalmenningen. Deretter fra Torget over Bryggen til Sandbrogaten.

I tillegg er det flere ulike tunnelalternativer som altså vurderes ut av sentrum:

  • Variant med tunnelinnslag ved Peter Motzfeldsgate.
  • Variant 4 med tunnelinnslag i Kaigaten og holdeplass under Christies gate.
  • Variant 5 med tunnelinnslag helt sør i Kaigaten og en raskest mulig tunneltrase gjennom sentrum.

«Alle variantene kan ha holdeplass i Fløyfjellet. Traseene unngår konflikt med annen trafikk i sentrumskjernen og har et konfliktnivå som trolig er løsbart, de må sjekkes ut og optimaliseres nærmere for å sikre gjennomførbarhet og sjekke kostnadsnivå», skriver fagetaten.

Filip Rygg sier til BA i dag at dette er den viktigste lokalpolitiske saken i Bergen dette året.

– Så vi skal bruke god tid på å gjøre de riktige valgene, dette skal stå seg i 100 år, sier han til BA.

BA kommer tilbake med mer.