I februar skal bystyret vedta rushtidsavgift i Bergen.

Det skal altså innføres høyere bompenger i rushtiden. Hvor høy avgiften blir, og i hvilke tidsrom den skal gjelde,  er ennå ikke avgjort.

Les også: – Må få et bedre kollektivtilbud

Målet med rushtidsavgiften er å redusere trafikken for å få mindre både køer og luftforurensing.

Store forskjeller

Men det er stor forskjell på hvor sterkt rushtidsavgiften vil slå ut for arbeidstakere i de ulike bydelene.

Statistikk fra Transportøkonomisk institutt (TØI) over arbeidspendling mellom bydelene i Bergen, viser nemlig at det er stor forskjell i andel arbeidstakerne i bydelene som må gjennom bomringen to ganger for å komme seg til og fra  jobb med bil (se kartet).

I Åsane arbeider 26 prosent av arbeidstakerne i en bydel som gjør at de må betale bompenger to ganger daglig.

I motsatt ende finner vi arbeidstakerne i Bergenhus, fulgt av Ytrebygda, Fana og Arna.

I Bergenhus  er det bare 36 prosent som jobber utenfor egen bydel. De betaler bompenger minst én gang daglig om de kjører.

Også de som bor utenfor bomringen i Bergenhus, men jobber innenfor bomringen i samme bydel, må ut med bompenger én gang daglig om de tar bilen. Jobber de i en av bydelene sør eller vest for Bergenhus, må de ut med bompenger to ganger, som åsabuene.

I Ytrebygda må kun to prosent ut med bompenger to ganger om de velger bilen til jobb. Blant naboene i Fana må seks prosent ut med dobbelt opp med bompenger.

Også i Arna er det bare seks prosent som må betale bompenger to ganger daglig.

Ubalanse

Årsakene til de store forskjellene i andelen arbeidstakere som må passere bomringen to ganger daglig, ligger både i bomringes utforming og i fordelingen av arbeidsplasser mellom de ulike bydelene i Bergen.

I en Konseptutvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet fra Statens vegvesen i 2011, påpekes det at det internt i Bergen delvis er ubalanse mellom antall arbeidsplasser og antall boliger i noen områder.

Ikke overraskende er det flest arbeidsplasser i Bergen sentrum (Bergenhus).

Områdene Sandsli/Kostad i Ytrebygda har også en høy andel arbeidsplasser sammenlignet med bosatte.

Det samme gjelder Haukeland universitetssykehus i Årstad.

I en rapport fra TØI fra 2009 går det frem at én tredjedel av arbeidsplassene i kommunen er lokalisert til de tre bydelene i Årstad, Fana og Ytrebygda.

Andelen av de yrkesaktive som bor i disse bydelene, er bare noen få prosentpoeng større – 38 prosent.

Det innebærer at det er ganske god balanse mellom antall arbeidsplasser og antall yrkesaktive i disse tre sørlige bydelene.

Underdekning

Balansen mellom arbeidsplasser og yrkesaktive er vesentlig dårligere i de øvrige bydelene, ifølge TØI.

I Åsane, Laksevåg og Arna er det en klar underdekning på arbeidsplasser i forhold til bosatte, påpeker Statens vegvesen.

Må ut med 1600 kr

Eksperter mener at rushtidsavgiften i Bergen må være på minst 40 kroner per passering. Det betyr 1600 kroner i bompenger i måneden for dem som må gjennom to ganger.

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) sa til BA i september i fjor at han tror kanskje en dobling av dagens bompengesats eller 40 kroner vil ha effekt på trafikken.

– Det er ikke så mye som skal til før en del bilister endrer adferd. Åtte til ti prosent reduksjon i trafikken vil være tilstrekkelig til at det blir langt bedre flyt i trafikken, sa Johansen.

Dersom man legger til grunn at det vil koste 40 kroner å kjøre gjennom bomringen i rushtiden, betyr det at gapet mellom de som passerer bomringen én gang og de som passerer to ganger, vil øke fra 400 til 800 kroner måneden.

I dag betaler de som passerer bomringen to ganger cirka 800 kroner måneden om de kjører til jobben hver dag, mens de som passerer én gang betaler 400 kroner.

Får vi en rushtidsavgift på 40 kroner, betyr det en månedsutgift på henholdsvis 1600 kroner måneden og 800 kroner om man ikke kjører utenom rushtid.

– Det er rimelig å anta at man da vil få størst reduksjon i trafikk blant dem som må betale i bomringen to ganger daglig, sier Johansen ved TØI til BA.