Gå til sidens hovedinnhold

Større og alvorligere rusproblemer i Bergen enn andre byer i Norge

Artikkelen er over 6 år gammel

Bergen har ikke flere rusbrukere enn andre byer, men de som bor her har det vanskeligere.

Det viser en kartlegging Bergen kommune har gjort i samarbeid med NAV.

1711 personer som er i kontakt med de statlige eller kommunale hjelpetiltakene, og som bruker rusmidler på en måte som får ut over den daglige funksjonen, er kartlagt.

– 67 prosent av de kartlagte i Bergen har store utfordringer, enten på ett område i livet eller flere, sier leder for arbeidsgruppen som har gjennomført kartleggingen, Maria Wåde Engelsen.

– Det er en betydelig høyere andel enn andre kommuner vi har sammenliknet oss med.

FLERTALLET SLITER MED PSYKEN

De 1711 kartlagte utgjør omtrent 0,8 prosent av befolkningen i Bergen. Det er omtrent på snittet, både sammenliknet med andre byer og landsgjennomsnittet.

Hele 1400 av de kartlagte i Bergen har en kombinasjon av rusbruk og psykiske vansker.

Basert på problemene personene har i ulike aspekter av hverdagen, er de plassert i enten en grønn, gul eller rød kategori.

Personene får også en samlet skår, og de som har så store utfordringer at det er kritisk for vedkommende, havner i en blodrød kategori.

I kartleggingen har man sett på faktorer som rusbruk, økonomi, psykisk og fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, nettverk og arbeid/aktivitet.

Nesten i samtlige kategorier har de kartlagte personene i Bergen store og alvorlige utfordringer i hverdagen.

SVÆRT MANGE I LAR

Kartleggingen har også sett på andel som er i legemiddel assistert behandling (LAR), som er mye høyere enn i andre byer.

Av de 311 personene som utelukkende har problemer knyttet til rus og ikke til psykisk helse, er det kun 21 personer som ikke er i LAR.

– Andelen LAR-pasienter som bruker andre rusmidler er også mye høyere i Bergen enn andre byer, men det er ikke unaturlig når det er så mange som er i LAR, sier Wåde Engelsen.

LAR-pasientene har imidlertid samlet en svært dårlig funksjonsvurdering, kun syv prosent av dem havner i grønn kategori.

– Det er mange med sammensatte utfordringer i denne gruppen, sier Wåde Engelsen.

MYE VOLD OG TRUSLER

Kartleggingen har også sett på hvor mange av de kartlagte som har oppgitt at de enten selv er utsatt for vold og trusler, eller at de har utsatt andre for dette.

Totalt 422 av de kartlagte har oppgitt at dette gjelder dem.

– Dette er et høyt antall. det er ikke usannsynlig å tenke seg at dette gjelder de som er mest synlig i bybildet, mener Wåde Engelsen.

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av tallene kommet med en anbefaling til fem punkter der det videre arbeidet bør vies spesielt fokus.

Disse fem er:

  • Personer med samtidig rus- og psykiske lidelser
  • Funksjonsnivået og tjenestetilbudet til LAR-pasientene
  • Volds- og trusselutsatte
  • Botilbud for personer uten egen bolig. Bergen scorer ikke spesielt dårlig her sammenliknet med andre sammenliknbare byer, men ifølge arbeidsgruppen er bolig et såpass viktig tiltak at dette arbeidet må videreføres
  • Deltakelse i arbeidslivet eller annen fast, meningsfull aktivitet. Kun 17 prosent av de kartlagte scorer tilfredsstillende her

IKKE FLERE, MEN VERRE PROBLEMER

– Det er en større andel med rimelig stor funksjonssvikt i Bergen, og det er en situasjon som fort kan bli synlig, for eksempel i sentrumsområde.

Det sier Sverre Nesvåg, leder for kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (Korfor).

Det er Korfor som står bak metoden som kommunen ar brukt i kartleggingen.

Da BA i vår omtalte at Bergen for første gang skulle gjennomføre en slik kartlegging, sa Sverre Nesvåg, leder for Korfor, at han var spent på resultatet.

– Dersom situasjonen i Bergen er slik den fremstår, er det verre enn i Oslo, sa han da.

I går svarte Nesvåg både ja og nei på spørsmål om det er verre i Bergen enn resten av landet.

– Andelen rusbrukere er omtrent på snittet, men det kartleggingen viser er at denne gruppen samlet sett har større problemer enn andre steder, sier Nesvåg.

Han mener at det er viktig å ha to tanker i hodet når man arbeider med dette.

– Fordi det er så synlig i Bergen, kan man bli forledet til å tro at dette problemet totalt sett er større enn det er.

FØR PARKEN STENGTE

Eiler Macody Lund, sosialbyråd, sier at kommunen vil bruke denne undersøkelsen aktivt i det videre arbeidet, og til å ta de grepene som er nødvendig.

– Spesielt på de områdene der Bergen ikke kommer spesielt heldig ut. LAR-pasientene, for eksempel som vi har en høy andel av. Det er bra, og det skal vi fortsette å ha. Men vi må sette inn ressurser slik at vi kan gjøre deres hverdag bedre.

Kartleggingen ble gjennomført 19. mai og 4. juni i år, altså før Nygårdsparken stengte.

– Det gjør det verdifullt når vi skal gjennomføre neste undersøkelse, om et års tid, for da kan vi se utviklingen. Vi har en lang tidshorisont på dette, minst åtte til ti år, og derfor har ikke vår handlingsplan en sluttdato, sier han.

Kommentarer til denne saken