PFU mener BA opptrådte kritikkverdig

Artikkelen er over 14 år gammel

Under Mediedagene i Bergen for to uker siden behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage fra Terje Olsen. Klagen gjaldt et oppslag i Bergensavisen i en serie under vignetten «Drap i hundre år».

DEL

Artikkelen handlet om likvidasjonen av en politikonstabel på en trikk i Bergen i oktober 1944. Likvideringen ble gjennomført av to motstandsmenn på oppdrag fra Milorg i London.

Klageren, som er sønn av en av de to som utførte handlingen, reagerer på at artikkelen kommer i en serie om oppsiktsvekkende drap og mener man på denne måten ikke skiller mellom drap i fredstid og likvideringer foretatt i krigstid. Klageren reagerer o gså på avisens kildebruk i den innklagede artikkelen.

Bergensavisen gir uttrykk for forståelse for at hendelser fra krigen fortsatt ka n virke både nære og levende, men hevder å ha tatt tilstrekkelig hensyn til dette i den innklagede artikkelen. Avisen mener videre at ordet drap er relevant å bruke i den aktuelle sammenhengen, og at det går klart frem av artikkelen at det dreier seg om en likvidering beordret av en navngitt norsk myndighet. Med andre ord ser ikk e avisen det som en kriminell handling. Avisen hevder videre å ha flere kilder f or opplysninger klageren mener ikke er korrekte.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klager og avis har ulike syn på hva som e r korrekt med hensyn til en vesentlig faktisk opplysning i artikkelen, nemlig hv em som sto for selve likvideringen på trikken i Bergen i 1944. Partene har henvi st til kilder som har ulike oppfatninger, og utvalget kan ikke ta stilling til hvem som har rett. Likevel burde artikkelen ha forholdt seg mer kritisk og nyanserende i forhol d til okkupasjonsmaktens kilder.

Når det gjelder klagens sentrale punkt, nemlig om det var presseetisk akseptabelt å omtale likvidasjonen i en serie med vignetten «DRAP i hundre år», ser utvalg et det slik at det dreier seg både om en semantisk og en presseetisk problemstil ling. Utvalget merker seg at partene har ulik oppfatning av hva som er korrekt ordbruk , og konstaterer også at ordet både i juridisk sammenheng og i dagligtale brukes på forskjellig måte.

På denne bakgrunnen mener utvalget Bergensavisens bruk av ordet drap i den innklagede artikkelen kan aksepteres. Spørsmålet blir så om avisens omtale av den dramatiske hendelsen, slik den er satt inn i en ellers åpenbar kriminalhistorisk sammenheng, likevel innebærer brudd med de presseetiske normene for saklighet, hensyn og omtanke. Utvalget har inge n problemer med å forstå at avisens oppslag kan oppleves krenkende for den som urettmessig p lasseres i en kriminell sammenheng.

Bergensavisen burde, etter utvalgets mening, forstått at dette ville kunne innebære en belastning for klageren og andre med tilknytning til hendelsen. Riktignok har avisen klargjort at saken handlet om en beordret li kvidasjon i krigstid, men den settes likevel inn i en kriminell kontekst som er villedende. Dette inntrykket styrkes av førstesidehenvisningen.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner til saklighet og om tanke både i tekst og presentasjon.

Utvalgets flertall finner at Bergensavisen har opptrådt kritikkverdig.

Bergen, 13. mai 2005

Odd Isungset, Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Henrik Syse

Den kriminalhistoriske sammenhengen som artikkelen settes inn i, særlig sett i lys av førstesiden, samt artikkelens ukritiske gjengivelse av okkupasjonsmaktens kilder, viser at disse hensyn ikke er ivaretatt.

Utvalgets mindretall finner at Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Bergen, 13. mai 2005

John Olav Egeland, Camilla Serck-Hanssen

Artikkeltags