Bergensavisen felt i PFU

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Pressens Faglige Utvalg mener BA brøt punktet i Vær Varsom-Plakaten om samtidig imøtegåelse, i artikkel om utested.

DEL

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder Bergensavisens omtale av en skjenkekontroll på utestedet Klubb Kok i Bergen. I en artikkel i desember 2017 fremmet avisen en påstand både på første side og inne i avisen, samt på nett, om at det ble solgt narkotika på utestedets toalett.

Klubb Kok, via advokat, mener Bergensavisen opptrådte i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), særlig fordi den mener avisen ikke har dekning for påstanden, og fordi påstanden framstår som et sitat uten kilde. Klager mener også at det ikke ble gitt reell anledning til samtidig imøtegåelse, og at det ikke ble utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke på grunn av omtalens omfang og presentasjon. Det er også klaget på avisens bildebruk.

Bergensavisen avviser klagen på alle punkter. Avisen anfører at dens kilde for påstanden om narkotikaomsetning er en rapport fra kommunens skjenkekontroll samt et brev fra kontrollen til klager. I brevet heter det i dets tittel at det dreier seg om omsetning av narkotika. Avisen mener ellers at det ble gitt adekvat mulighet til samtidig imøtegåelse og stiller seg ellers uforstående til klagers anførsel om manglende saklighet og omtanke.

Pressens Faglige Utvalg finner det helt naturlig og relevant at Bergensavisen omtalte skjenkekontrollen på utestedet i Bergen, og mener at klager må akseptere nærgående journalistikk om slike forhold. At omtalen innebar en belastning med hensyn til omdømme og muligens også økonomi, kan isolert sett ikke innebære at Bergensavisen har brutt god presseskikk. Utvalget kan, på tross av omtalens plassering og omfang, ikke se at dette skulle bety at VVPs punkt 4.1 om saklighet og omtanke er overtrådt.

Når det gjelder bildebruken, mener utvalget avisen med fordel kunne opplyst, slik det ble gjort på innsiden, at forsidebildet ikke var tatt i forbindelse med den omtalte skjenkekontrollen. Bildebruken er imidlertid relevant i forhold til den påklagede omtalen.

Sentralt i klagen står, slik utvalget ser det, tittelbruken. Spørsmålet er om Bergensavisen har dekning for påstanden om at det ble solgt narkotika på Klubb Koks toalett, og om ordlyden i tittelen presseetisk kan aksepteres. Utvalget merker seg at påstanden baserer seg på opplysningene som fremkom i den skriftlige dokumentasjonen fra skjenkekontrollen, men at tittelen ikke et ordrett sitat herfra. Slik utvalget ser det, er den likevel en adekvat gjengivelse av meningsinnholdet i det skjenkekontrollen har skrevet, og derfor i tråd med VVPs punkt 3.7. Etter utvalgets mening har avisen også underbygget tittelen tilstrekkelig gjennom refereringen til hva som fremkommer i den skriftlige dokumentasjonen og opplysningene om hva politiet og skjenkekontrollen observerte under kontrollen. VVPs punkt 4.4 stiller ingen krav til at tittelen må gjenfinnes ordrett i brødteksten for at det skal være dekning.

Hva gjelder kontakten mellom redaksjonen og klager i forkant av første publisering, konstaterer utvalget at klager var kjent med at avisen ville skrive om skjenkekontrollen som var utført. Utvalget kan imidlertid ikke se at Bergensavisen har dokumentert at redaksjonen forela klager den konkrete beskyldningen om at det ble solgt narkotika på toalettet. Slik utvalget ser det, skulle redaksjonen gjort mer for å klargjøre overfor klager hvilken beskyldning som ville bli publisert, jf. VVPs punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger.

Bergensavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 29. mai 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Eva Sannum, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim

Artikkeltags