Byrådet foreslår et brutto driftsbudsjett for politikkområdet helse og omsorg i 2016  på drøyt 6,7 milliarder kroner.

De vil bruke 311,9 millioner til planlagte investeringer i 2016 og 1,62 milliarder totalt i planperioden.

Byrådet legger frem budsjettet for 2016

Smart omsorg

Byrådet vil satse på moderniseringsprogrammet Smart omsorg for å kunne opprettholde dagens kvalitet på helse- og omsorgstilbudet.

Målet med Smart omsorg er ifølge byrådet en mer effektiv drift innen tjenesteområdene, bedre tjenester og en bedre arbeidsdag for de ansatte.

Byrådet har i budsjettforslaget satt av 60 millioner til innfasing av programmet de kommende tre årene.

Her vil de kutte

- Byrådet foreslår en årlig reduksjon i tjenester til utviklingshemmende på 5 millioner kriner fra neste år. De begrunner kuttet med at Bergen har høyere kostnader enn de andre storbyene når det gjelder tjenester til utviklingshemmede. I tillegg forventes besparelser på 20 mill årlig fra 2017 som en effekt av satsingen på Smart omsorg.

- Byrådet foreslår å konkurranseutsette hjemmehjelpstjenesten, og følgelig avvikle Enhet for hjemmehjelpstjenester. Forventet besparelse er tre millioner årlig i 2016, og fem millioner fra 2017.

Les også: Drømmen om et eget hjem

- Byrådet foreslår å legge ned Laksevåg eldresenter, avvikle matservering ved Danckert Krohn seniorsenter. Det sparer de totalt 1,2 millioner millioner kroner årlig på.

– De vil redusere prestetjenesten i institusjonene (sparer 0,7 millioner kr årlig) og redusere trygghetssykepleieordningen (omstilles til tidlig innsats og hverdagsrehabilitering).

- Totalt i planperioden er det beregnet over 185 millioner i reduserte utgifter som følge av avviklinger av institusjoner i tråd med en institusjonsplan som fremmes høsten 2015.

– Ekstremt usosialt

Fungrerende gruppeleder i SV Tina Åsgård mener byrådet forslag er dramatisk.

– Her er det systematiske kutt for de av innbyggerne som trenger kommunens tjenester mest. Kuttene i tilbudet til utviklingshemmede er et slag i ansiktet på familier i en svært vanskelig situasjon, og som kommunen har forsømt over lengre tid. Kuttene i forebyggende tiltak for barn og unge vil straffe seg økonomisk på lengre sikt, sier hun til BA.

Her vil de bruke mer penger

Dette vil byrådet bruke mer penger på innen helse og omsorg:

- styrke barnevernets budsjett med 8 millioner årlig fra 2016 for å finansiere iverksatte barnevernstiltak. Med Smart omsorg tilføres ytterligere 2,5 millioner årlig til forebyggende tjenester.

- Psykisk helse: Budsjettet styrkes fordi kommunen overtar ansvar for botilbud for utskrivningsklare pasienter.

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes med nærmere ti millioner, 1,6 millioner av disse er budsjettert som del av Smart omsorg.

- Funksjonshemmede: For å imøtekomme lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), økes rammen ytterligere (økte også i fjor).

- Trådløst nett på sykehjem: Det settes av midler til oppgradering av gamle arbeidsstasjoner og etablering av trådløst nett ved alle sykehjemmene, samt et årlig beløp til erstatning av nødvendig utstyr.

Investeringer

Slik vil byrådet bruke investeringsmidlene i planperioden:

Ferdig i 2017:

  • Nytt bofellesskap med ti boliger for utviklingshemmede er planlagt ferdigstilt.
  • Psykiatriboligene i Dag Hammerskjöldsvei 2 – gjenoppbygging etter brann, med tre boliger, samt personal- og fellesarealer.

Ferdig i 2018:

  • Nytt sykehjem i Råstølen

Ferdig i 2019:

  • Enkers Aldershjem – rehabilitering og ombygging til omsorgssenter
  • Nytt sykehjem på Sandsli
  • Nytt sykehjem i Åsane. Midtbygda sykehjem ligger på nabotomt ( fjor sa helsebyråd Hilde Onarheim at dette skulle stå klart i 2018).