På oppdrag fra kontrollutvalget har Deloitte undersøkt de kommunale barnevernstjenestene i Bergen, hvor det er funnet mangler på deres arbeid og oppfølging av fosterhjem.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen påpeker flere svakheter og mangler ved tjenesten som gis barneverntjenestene i Laksevåg, Bergenhus og Årstad.

Les hele rapporten

I rapporten kommer det frem at barnevernet:

  • Ikke klarer å følge opp fosterhjem med mange nok oppfølgingsbesøk.
  • Har ikke oversikt over utilsiktede brudd i fosterhjem og hva som er årsaken til det.
  • Mangler dokumentasjon på om barnet får anledning til å medvirke i fosterhjem og om barnet faktisk blir hørt.
  • Klarer ikke å gi tilbud om tillitsperson når det er aktuelt.
  • Mangler rutiner hvordan barns samvær med sine biologiske foreldre blir evaluert.
  • Har ikke rutiner og system for opplæring av tilsynspersoner
  • Mangler rutiner for hvordan de lærer opp nyansatte i barneverntjenesten.
  • Har ikke gode nok rutiner for å avdekke fare for svikt i fosterhjemtjenestene.
  • Mangler oversikt av avtaler mellom barneverntjenesten og fosterforeldre.

I en pressemelding sier helsebyråd Hilde Onarheim (H):

– Revisjonen har avdekket flere mangler i tjenesteutøvelsen knyttet til fosterhjemsområdet, og den viser at barnevernet må forbedre seg på en rekke områder. Vi tar rapportens funn alvorlig og er i gang med flere av tiltakene som foreslås. Vi vil nå intensivere dette arbeidet, sier Onarheim.

Ser alvorlig på funnene

– Jeg ser med særlig alvor på at barneverntjenestene har mangler i sin dokumentasjon for tilsyn av fosterhjem. Rapporten peker på noen viktige forbedringsområder som jeg vil prioritere å gripe fatt i, sier etatssjef for Etat for barn og familie, Anne-Lise Hornæs.

I rapporten kommer det også frem at kommunen har i liten grad etablert felles system og retningslinjer for de åtte barneverntjenestene . Dette kan medføre at bydelene ikke tilbyr et likeverdig tilbud.

Får ikke god nok opplæring

Fosterhjemforeningen Hordaland oppgir til at de ikke opplever at alle saksbehandlerne i barneverntjenestene har fått god nok opplæring, og viser til at flere av de som gjennomfører fosterhjemsbesøk er nyutdannede og nyansatte.

I 2014 hadde Bergen kommune har 557 barn under omsorg, der de har oppfølgings- og kontrollansvar. Tall fra Fylkesmannen viser at i 71 av disse sakene (12,8 %) har fosterhjemmet ikke fått de lovpålagte fire(eventuelt to) årlige oppfølgingsbesøkene fra barneverntjenesten.

Stor frustrasjon hos fosterforeldre

I rapporten kommer det frem at fosterforeldrenes små frustrasjoner, som barneverntjenesten enkelt kunne ordnet opp i, vokser seg større og i verste fall fører til utilsiktede brudd.

Det blir også kommentert at noen fosterforeldre med god oppfølging kunne hatt kapasitet til å ta inn enda et fosterbarn, men at manglende oppfølging gjør at de ikke ønsker dette.

Ifølge pressemeldingen er det satt i gang ulike tiltak som skal bedre situasjonen. Blant annet et pågående organisasjonsprosjekt for barnevernet som har til hensikt å styrke standardisering blant annet gjennom organisasjonsutvikling.

Bekymret for barna

– Dette er ikke godt nok. Rapporten avdekker mangler på flere plan, både på systemnivå, men også i den enkelte barneverntjeneste. Fosterbarna, som er i kommunens varetekt, skal ha et godt nok tilbud. Jeg er ikke sikker på at de får det, sier leder for helse- og omsorgskomiteen, Marte Mjøs Persen (Ap).

Hun viser til tidligere bekymringsmeldinger fra fosterforeldre og fosterbarn.

– Jeg lurer på om kommunen har gjort noe med bekymringsmeldingene. Denne rapporten kan tyde på at de ikke har det, sier Mjøs Persen.

Hun er også svært urolig for de store forskjellene rapporten avdekker.

– Kommunen må gi et likt tilbud i alle bydelene. Det er også svært alvorlig at det stilles spørsmål om barnas rett til medvirkning. Jeg forventer at byråden følger opp denne saken, og vi kommer også til å ta den opp i bystyret, sier Mjøs Persen.