Den ber­gens­ba­ser­te for­fat­te­ren Pål Norheim gikk bort i au­gust, 55 år gam­mel.

Helt frem til sin død ar­bei­det han med bo­ken «Opp­da­te­rin­ger 2», en opp­føl­ger til den Bra­ge­pris-no­mi­ner­te «Opp­da­te­rin­ger» fra 2014. Nå har Kolon for­lag fer­dig­stilt bo­ken, og ut­gir den 8. de­sem­ber.

– Bo­ken føl­ger i sam­me spor med ut­forsk­ning av dag­bok­sjan­ge­ren. Det er kor­te, re­flek­te­ren­de teks­ter om hver­dags­li­ge ting, rei­se­min­ner og barndoms­min­ner, sier for­leg­ger Bjørn Aa­ge­næs til BA.

– Den­ne bo­ken er mer fo­ku­sert på Af­ri­ka og opp­veks­ten hans i Eti­o­pia, men det er også man­ge re­flek­sjo­ner om Bergen og Eids­våg­ne­set hvor han bod­de, fort­set­ter han.

For­fat­ter og sti­list

Norheim var utra­di­sjo­nell ved at han pub­li­ser­te man­ge av sine teks­ter på Face­book.

– Noen av teks­te­ne har vært på Face­book før, og noen ikke – men alle har vært be­ar­bei­det i et­ter­tid, for­tel­ler Aa­ge­næs.

Han be­skri­ver Norheim som en vel­dig høyt re­spek­tert for­fat­ter og sti­list, som ved å vel­ge dag­bok­sjan­ge­ren be­fant seg på rand­so­nen av norsk litte­ra­tur.

– Alt han skrev var av yp­pers­te kva­li­tet. Han had­de høy stjer­ne, og var god sam­ta­le­part­ner, for man­ge i lit­te­ra­tur­mil­jø­et og and­re ste­der. Han fikk vel­dig man­ge til å føle seg in­ter­es­san­te, me­ner for­leg­ge­ren.

To nye bø­ker på vei

Norheim var i all ho­ved­sak fer­dig med ma­nu­set da han uven­tet døde.

– Vi har hatt et vel­dig godt sam­ar­beid med fa­mi­li­en, som har over­tatt ret­tig­he­te­ne til for­fat­ter­ska­pet, om å få bo­ken fer­dig på en god måte – i tråd med hva Pål øns­ket, sier Aa­ge­næs.

Yt­ter­li­ge­re to nye bø­ker er plan­lagt i ti­den frem­over.

– Til nes­te år kom­mer det en es­say­sam­ling som mer el­ler mind­re al­le­re­de er fer­dig. Vi­de­re plan­leg­ger vi å gå grun­dig gjen­nom Påls et­ter­lat­te skrif­ter og utgi dem i en el­ler an­net form. Der vet jeg at det er mye å ta av, av­slut­ter Aa­ge­næs.