Egentlig skulle reguleringsplanen for nytt Sotrasamband blitt behandlet i bystyret i Bergen i siste møte før sommeren.

Men som BA har omtalt før er veivesenet og byrådet uenige om kollektivfeltene.

– Vi har å gjøre med et veidirektorat som forsøker å tvinge regionale og lokale politikere. Det handler om maktmisbruk, sa byråd Anna Elisa Tryti til BA.

Lang historikk

Kort sagt ønsker flertallet av folkevalgte i bystyret at kollektivfeltene skal ligge fast. Det innebærer at de skal være regulert inn på det nye sambandet. Veivesenet, på sin side, ønsker at kollektivfeltene skal være fleksible.

Det innebærer at feltene kan skiltes om til ordinær trafikk, om man skulle ønske det.

Byrådets ønske ble sendt ut på høring i starten av juni.

Vegvesenet har vært sterkt imot at kommunen i prinsippet skal ha makten over deres veier, og varslet at de ville sende saken til regjeringen. Vegsjef Terje Gustavsen Moe har også engasjert seg i saken, får BA vite.

 

Og nå jenker byrådet seg. De imøtekommer det viktigste kravet fra Statens vegvesen ved å stille seg positive til at kollektivfelt kan reguleres gjennom vegtrafikkloven.

Byrådet forutsetter likevel etablering av kollektivfelt på sambandet.

– Transportveksten i Bergen må tas med kollektiv, sykkel og gange om vi skal få et bærekraftig samfunn. Derfor er det viktig at også trafikken inn mot Bergen i størst mulig grad er klima- og miljøvennlig. Det er bakgrunnen for at byrådet understreker behovet for kollektivfelt på Sotrasambandet, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti.

Fra før har Tom Georg Indrevik, varaordfører i Fjell kommune sagt til BA at byrådet i Bergen holder 36 000 innbyggere langs kysten som gisler i det som er en byråkratisk krig mot veigesenet.

Frykten der har vært at krigen mot vegvesene skulle utsette byggingen av sambandet.

– Alle må gi noe

Tryti er inne på akkurat denne problemstillingen i pressemeldingen hun har sendt ut.

– For å finne en løsning i denne saken må alle parter gi noe. Vi har strukket oss langt, og har lagt til rette for at Statens vegvesen ikke skal reise innsigelse til planen og forsinke Sotrasambandet, sier hun.

– Med dagens vedtak har byrådet funnet en konstruktiv løsning som både sikrer framdrift, etablering av kollektivfelt og tar hensyn til innspill fra høringspartene.

Byutviklingspolitiker Henning Warloe fra Høyre minner om at byrådet nå følger hans og Høyres forslag fra komitebehandlingen av saken i juni.

– De kunne spart mer tid om de hadde støttet vårt forslag, men jeg er glad for at byrådet nå snur. Det vil sikre at vi unngår langvarige forsinkelser, sier Warloe. 

– Beholder fremdriften

Hans partikollega, varaordfører Tom Georg Indrevik i Fjell kommune, sier at byrådets nye holdning til saken betyr at de beholder fremdriften for sambandet.

– Dette betyr at bompengesøknaden kan gå i fylkestinget til jul, og nå stortingsbehandling før sommeren, sier han.

– Så hva har egentlig byrådet oppnådd med å gå i krig mot vegvesenet?

– Statens Vegvesen har nå gjort det klart at de støtter et overordnet klimamål om nullvekst i utslippene. Vi og fylket skal også delta i et møte med vegvesenet forut for skiltingen av sambandet, hvor kollektivfelt blir drøftet videre. Den ekstra forhandlingsrunden har vært nødvendig, og har gitt resultater for alle partene, sier Tryti.

Hun sier at noen forsinkelse har aldri vært på tale.

– Vi har alltid ønsket fremdrift, og veien videre er et tverrpolitisk samarbeid som sikrer finansieringen av sambandet.