Dette vil byrådet gjøre i din bydel

Artikkelen er over 2 år gammel

Byrådet har kommet med sitt endelige forslag til idrettsplan. Se bydelsvis oversikt her!

DEL

Idrettsplanen 2017-27, "Idrettsbyen Bergen - aktiv og attraktiv for alle", er nå sendt til bystyret for behandling. Den kommer etter alle solemerker til å bli vedtatt.

Planene inneholder en rekke visjoner og langsiktige planer som ikke nødvendigivis er med i denne oversikten. Her er punktene byrådet akkurat nå innstiller for hver bydel:

Arna bydel

 • Ved Arna idrettspark i Indre Arna er det behov for videreutvikling fra gress til kunstgress for å imøtekomme behovet for økt aktivitet i bydelen. Det vil innebære at det parallelt må finnes en løsning for kastøvelser på annet areal i tilknytning til Arna idrettspark. Dette må ses i sammenheng med erstatningsarealer som planlegges etablert for Garnes ungdomsskole og Ytre Arna skole på Seimsmyrane.
 • Midlertidig kastfelt etableres under forutsetning av at nødvendige godkjenninger foreligger. En permanent løsning må avklares og søkes innarbeidet i områdereguleringsplan for Indre Arna som også omfatter dette arealet.

Bergenhus bydel

 • Bruks- og driftsopplegget ved Nordnes sjøbad skal gjennomgås med sikte på å få til utvidet sesong/åpningstider og økt bruk til opplæring og publikum. Driftsoppdraget vurderes flyttet til ADO arena drift AS for å utnytte stordriftsfordeler i egen drift.
 • Når reguleringsplanen for idrettshall i Mulen er vedtatt, skal utbyggingsmodell for hele prosjektet vurderes.

Fana bydel

 • Utrede planer for lyssetting av sti mellom Nattland/Sædalen og Kringlebotn/Sandalen og vurdere innarbeiding av dette i rullering av handlings- og økonomiplan 2018-2021.
 • Når ny reguleringsplan for vannsportanlegget i Nordåsvannet er godkjent skal den vannbaserte delen gjennomføres. Det skal utredes finansierings- og utbyggingsmodell og eierskap for det landbaserte vannsportanlegget. Videre utbygging av de landbaserte planene skal skje trinnvis.
 • Sædalen IL får overta og utvide dagens fotballbane ved Sædalen skole til en 11-er bane og etablere klubbhus i området, dersom dette kan realiseres. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med Sædalen IL for kommunalt areal.
 • Kringlebotn IL får realisere klubbhus i området tilknyttet fotballbane på Kringlebotn dersom dette kan løses på kommunalt areal. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med Kringlebotn IL.
 • Det skal utredes nytt svømmebasseng tilknyttet en av idrettsparkene i Fana eller Ytrebygda bydel med nærhet til Bybanen.
 • Det planlegges oppstart av arbeid med liten idrettshall på Storetveit skole høst 2017. Bassenget holdes åpent inntil en går i gang med byggeprosjektet.

Fyllingsdalen bydel

 • Opplæringsbassenget på 12,5 meter i Løvås skole avvikles når nytt basseng i Laksevåg bydel er realisert. Ortun svømmehall oppgraderes.
 • Bedre tilrettelegging for skole og idrett i området rundt Lynghaugparken. Løv – Ham IL vil oppgradere fotballbane i området (Texacobanen). Dersom prosjektet er realiserbart skal Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngå en vederlagsfri festeavtale med Løv – Ham IL.

Laksevåg bydel

 • Det settes i gang en prosjekterings- og reguleringsprosess for Laksevåghallen med muligheter for idrettshall, svømmehall, turnhall, møteplassfunksjoner og ishall.
 • Opplæringsbassenget på 16,5 meter i Kjøkkelvik skole avvikles når nytt basseng i Laksevåg bydel er realisert. Arealet bygges om til annet idrettsformål.
 • Det gjøres tomtesøk i samarbeid med Lyderhorn karateklubb i Laksevåg bydel for å finne og eventuelt regulere areal til bygging av en kampsporthall i klubbens regi. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med idrettslaget dersom dette kan realiseres på relevant kommunalt areal.

Ytrebygda bydel

 • Søreide IL får mulighet til å etablere en midlertidig 11’er kunstgressbane på skoletomten til gamle Søreide skole, i påvente av utredning og kostnad for en ny ungdomsskole. Det forutsettes nødvendige godkjenninger. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri leieavtale med Søreide IL dersom tiltaket lar seg gjennomføre.
 • Sikre arealer for idrettsformål på Kokstad vest/øst i pågående og fremtidige planer for bydelen.
 • Grusbane på Søråshøgda skole i Ytrebygda bydel legges om til kunstgress i samarbeid med idrettslag og skole. Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med IL Bjarg. Idrettslaget vil stå for fremtidig bruk og drift av banen. Det forutsettes at banen skal disponeres av skolen.

Årstad bydel

 • Landåshallen avvikles til idrettsformål, og Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom utreder hvilke alternative muligheter bygningsmassen kan ha. Bygget bør drives videre med idrettsformål i en tre til fire års periode til lærerhøgskolen er ferdigstilt, og frem til planer for eventuell erstatningshall i bydelen er avklart og kan tas i bruk.
 • Videreutvikling av Slettebakken oppvekst- og idrettspark ses i sammenheng med mulighetsstudie for Sletten/Slettebakken og utredning om byarena.
 • Bergenshallen avvikles til idrettsformål og byrådet vil vurdere å etablere ny dobbel ishall som treningsanlegg på annen tomt.

Åsane bydel

 • Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med Hordvik IL for ombygging til kunstgress på grusbanen nedenfor Hordvik skole.
 • Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med FK Bergen Nord på tomten ved Salhusbanen der det i dag står garderobebygg. Det forutsettes at garderobene kan benyttes av andre som tildeles trenings- og kamptid i anlegget.
 • Motorsportklubben på Eikås sikres videreføring av eksisterende leieavtale inntil ny reguleringsplan for Eikås motorsportsenter blir vedtatt.
 • Når reguleringsplan er godkjent legges det frem en sak til bystyret som vil inneholde avtalemessige forhold med prinsipielle avklaringer mellom Bergen kommune og Arena Nord AS for Myrdal idrettspark.
 • I dialog med idretten, vurdere mulighetene for å regulere inn (evt. planendring) en idrettshall i tilknytning til Leikvang friidrettshall etter offentlig frivillig samarbeid – prinsippet.
 • Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom ved Etat for bygg og eiendom inngår en vederlagsfri festeavtale med Hovding IL dersom prosjektet lar seg realisere.
 • Opplæringsbassenget på 17,8 meter i Rolland skole avvikles når nytt basseng i Åsane bydel er realisert.

Artikkeltags