Bergensavisen mener det er åpenbart at Statens vegvesen ikke har lett for å ta politiske signaler. Det er alvorlig hvis det er sant, men slik er det jo ikke.

Til tider kan Statens vegvesen som nasjonal fagmyndighet, ha andre meninger om hva som er den beste helhetlige løsningen for et vegprosjekt, enn kommuner som er satt til å forvalte det de mener er det beste innenfor kommunegrensene.

Vegvesenet er Norges største landbaserte byggherre. I 2022 er investeringsbudsjettet på 21,6 milliarder kroner. Med ansvar for mer enn 10.000 kilometer riksveg er vi Norges største nabo. Vi har lang erfaring med å komme fram til omforente løsninger med norske kommuner. Det har hele tiden vært målet for veivalgene for Ringveg øst.

Når vi sier oss uenige med vedtak kommuner gjør, legger vi hele tiden faglige argumenter til grunn. Vi må tenke utenfor kommunegrensen i Bergen og andre steder. Siden Bergensavisen er i tvil: Det er Nasjonal transportplan som bestemmer retningen for arbeidet til Statens vegvesen. Bestillingen fra regjering og Storting i Nasjonal transportplan 2022-2033 er å planlegge og bygge en ny veg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen. Vi skal bygge en veg som skal være nyttig for hele Vestlandet. Ikke bare Bergen.

For hvert prosjekt som går inn i planprosess, får vi et økonomisk mål av Samferdselsdepartementet. Det skal vi holde. Derfor er det viktig å få vedtatt en plan som gir oss rom til å jobbe for en helhetlig løsning fra Klauvaneset til Indre Arna, og planlegge for sammenhengene løsning mellom E16 Arna-Stanghelle og en framtidig E39 mot Fjøsanger. En lang strekning i tunnel vil være 700 millioner dyrere enn en løsning ute i dagen.

Bergensavisen setter Ringveg øst opp mot Hordfast og spør om en krone på Sunnhordaland er mer verdt enn en krone i Arna. Samfunnsøkonomisk gir en krone på Hordfast mer igjen til samfunnet enn en krone investert på Ringveg øst, i form av kortere reisetid mellom Stavanger og Bergen.

Hordfast er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjektet i Norge. De store kostnadene på Hordfast, som også gir de store samfunnsøkonomiske gevinstene, er fjordkryssingene og tunnelene. Her kan vi ikke kutte de vesentlige delene av prosjektet, uten at grunnlaget for hele prosjektet blir borte. Vi jobber imidlertid kontinuerlig med å se på hvordan vi for eksempel kan optimalisere veglinjen i dagen.

Statens vegvesen mener det er viktig å løse trafikkproblemene i Bergen. Samtidig er det viktig å bygge det nye Vestlandet. Da trenger vi både en helhetlig løsning for Ringveg øst og Hordfast.

Og så til slutt. Statens vegvesen er klar over sin rolle. Vi utreder faglige løsninger og kommer med anbefalinger til politikerne. Hvis vi er tilstrekkelig uenige i vedtakene som blir gjort i kommunene, ber vi Samferdelsdepartementet ta en ny runde. Sånn fungerer riksvegdemokratiet i Bergen og i resten av Norge.