Det er planlagt betydelig utbygging mellom langs Flyplassvegen og i Kokstad-området. Derfor har Statens vegvesen tatt grep og lagt frem et forslag om utvidelse av Flyplassvegen mellom Birkelandsskiftet og Flesland.

Planene, som ble lagt frem i høst, går ut på å utvide dagens vei fra to til fire felt, og å bygge et såkalt planskilt kryss ved Kokstad. Det siste vil si et kryss hvor trafikkstrømmene krysser hverandre uhindret.

Veivesenet mener det er helt nødvendig å øke veikapasiteten av hensyn til fremkommelighet når området bygges ut.

Da byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) godkjente oppstart av arbeidet i høst, ga også han veiutvidelsen sin velsignelse.

Han påpekte blant annet at det er viktig å få på plass et transportsystem med tilstrekkelig kapasitet til at området vil være attraktivt for næringsvirksomheter som trenger mye plass. Dessuten kan en veiutvidelse gi bedre vilkår for kollektivtransporten.

Kommunen har planer som bestemmer at to av feltene på Flyplassvegen skal benyttes til kollektivfelt eller sambruk.

– Området er et av byens viktigste for lokalisering av arealkrevende næringsvirksomheter, skrev Bakke i høst, og påpekte at det i tillegg er planer om betydelig boligbygging ved Birkelandskrysset og at flyplassen trenger god fremkommelighet.

– Har allerede bybane der

Men Statsforvalteren er ikke enig med veivesenet og MDG-byråden om at veiutvidelse er måten å gjøre det på.

I et brev til til kommunen skriver Statsforvalteren at en slik utbygging harmonerer dårlig med målet om nullvekst i biltrafikken.

Kommunen har dessuten et eget mål om å redusere personbiltransporten med 20 prosent innen 2030.

– Det er som kjent et veldokumentert faktum at økt veikapasitet gir trafikkvekst, påpeker Statsforvalteren.

En veiutvidelse til Flesland vil føye seg inn i en rekke av prosjekter som øker veikapasiteten, og dermed trafikken i kommunen. en slik utvikling står i Statsforvalterens øyne i klar kontrast til ambisjonene om gåby, og økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport.

– Det er også et paradoks at det argumenteres for behov for økt veikapasitet i en transportkorridor som har fått bybane, står det i brevet.

Statsforvalteren mener også at nytten av Bybanen blir mindre dersom privatbilen får bedre vilkår, dermed redusees også nytten av pengene staten har spyttet inn i baneutbyggingen.

Mener trafikken kan reduseres med bompenger

De kjøper heller ikke at mer næring og boliger må føre til mer vei.

– Kapasitetsutfordringer bør løses gjennom arealutvikling og ved å legge ekstra godt til rette for bruk av bybane og gang- og sykkeltransport i bydelen, mener de.

– Planlagt aktivitet som kan forventes å bli hovedsakelig bilbasert ved at de er lokalisert avsides til i forhold til bybane bør utgå eller settes på vent, skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren er satt til å passe på at nasjonale føringer blir overholdt av lokale myndigheter. De har en annen løsning på eventuelle trengselsproblemer enn veibygging.

– Eventuelle kapasitetsproblemer på veiene i området kan kanskje løses ved tidsdifferensierte bompenger eller køprising, foreslås det.