Bystyret i Bergen vedtok for to år siden å teste ut endret kjøremønster over Bryggen og Torget. Dette skjedde ikke uten rabalder og protester.

Like fullt ble stengningen gjennomført.

Formålet med pilotprosjektet har vært å minimere trafikken over Bryggen, bedre forholdene for gående, syklende, kollektivtrafikk og gateliv, samt å trafikkavlaste indre bykjerne.

Fylkeskommunen har bedt en tredjepart utføre evaluering av tiltaket, og Rambøll fikk oppdraget.

Slik så det ut på Bryggen da BA laget fotoreportasje i juli 2020.

Omdirigerte trafikken

Rapporten inneholder en rekke interessante svar, noe du kan lese i oppsummeringen nedenfor. Svarene skal brukes som grunnlag når bystyret skal bestemme om stengning skal bli en permanent løsning.

Tiltaket er en del av Miljøløftet. Vestland fylkeskommune har stått for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Endringene av kjøremønsteret gjaldt personbiltrafikk og motorsykkel. Alle deler av sentrum var tilgjengelige, men gjennomgangstrafikken som tidligere gikk over Bryggen og Torget ble omdirigert til Fløyfjellstunnelen.

Påvirker ikke utelivet

Her er en kort oppsummering av funnene i rapporten:

  • Trafikktiltaket ble gjennomført og planlagt i tråd med politiske vedtak og ambisjoner i perioden 3. juli til 15. august 2021.
  • Majoriteten av innbyggerne og andre aktører opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om tiltaket.
  • Halvparten av innbyggerne trives bedre i sentrum når Torget og Bryggen er stengt for personbiltrafikk.
  • Tiltaket påvirker i liten grad om innbyggerne velger å benytte seg av servering, uteliv og kulturtilbud i sentrum.
  • En av tre svarer at de vil handle mer utenfor sentrum.
  • En av tre svarer at de velger sykkel, gange eller kollektiv.
  • Halvparten mener tiltaket gjør det tryggere å gå og sykle.
  • Sentrum oppleves som mindre tilgjengelig for dem som er avhengige av personbil.

Kritiske røster

Både Høyre og FNB har tidligere uttalt seg kritisk til sommerstengning av sentrum. De viser til at omkjøringsmulighetene i sentrum er for dårlige når man stenger Bryggen og Torget. Man har pekt på problemer med varelevering og kundebesøk for næringslivet.

Høyre har vist til turister som slet med å finne hotellene sine, sentrumsbutikker som ble gjort utilgjengelige og et uforutsigbart trafikkbilde hver gang Fløyfjellstunnelen var stengt.

Evalueringen etter debut-stengningen i juli-august 2020 oppsummerte slik: «En overvekt av positive ringvirkninger for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet, sammenlignet med trafikale/tilgjengelighetsmessige ulemper. Samtidig har det vært en rekke problematiske forhold knyttet til teknisk og praktisk gjennomføring, med en del uheldige trafikksituasjoner som resultat.»

Ifølge rapporten fra Rambøll sank trafikken over Bryggen og Torget med mellom 70 og 80 prosent under årets sommerstengning sammenlignet med tilsvarende uker i 2018 og 2019.