Forbud opprettholder narko

FrP foreskriver økt politiinnsats i Vågsbunnen mot avhengige brukeres salg av ulovlige stoffer til andre avhengige brukere, i Duellen til BA 4. September. Målet er å splitte opp illegal bruk og omsetning.

Virkemiddelet virker mot sin hensikt. Bøtegjeld, varetekt, rettssaker og fengsling projiserer brukerne inn i sirkler av ubegripelig stress, som langt fra rehabiliterer. Tvert imot øker suget etter medikamenter for å døyve smerter, forårsaket av den dritdårlige behandlingen. Derved virker politiinnsats, motintuitivt, for å opprettholde illegal omsetning. Muligens i et nytt område, til uglede, for andre naboer.

Aps lokale rusreform med avkriminalisering av kjøp og innehav av brukerdoser er et skritt i human retning, men gjør lite med det illegale markedet.

Til syvende og sist er regulering på det lovlige markedet eneste hensiktsmessige virkemiddel for å minske utendørs omsetning. Regulering forhindrer salg til ungdom gjennom strenge krav til aldersgrenser. Regulering virker for å senke overdosedødelighet og uhelse ved krav til varedeklarasjoner, angjeldende styrkegrad og innhold. Legal markedsregulering åpner for brukersteder med aldersgrenser som selvsagt minsker utendørs bruk, lignende vi regulerer alkohol innendørs.

Hva venter vi på? Om ikke umoralsk forbudspolitikk, med direkte resultat å bistå organisert mafia med bastante markedsandeler, langt heller enn å forhindre ungdomsbruk.

Annette Thunold Svae

En far­lig mote

– En far­lig mote sprer seg tra­fik­ken. Stor­sam­fun­net ser en an­nen vei. Skul­le dis­se ak­tø­re­ne være så uhel­dig å få syk­ke­len ned i skin­ne­gan­ge­ne til den plan­lag­te bybanen over Bryg­gen, så må jeg min­ne om at i det for­ri­ge år­hund­ret fjer­net vi trik­ke­skin­ne­ne for­di det ut­gjor­de en stor fare for syk­lis­te­ne som ofte gikk over ende i skin­ne­gan­ge­ne og ska­det seg stygt.

Ar­vid Fjæ­ren

By­mil­jø­eta­ten sva­rer:

– Hei, som en del av by­ba­ne­pro­sjek­tet er det også plan­lagt en syk­kel­ru­te fra Ber­gen sent­rum til Ås­ane. I sent­rum vil det være egne syk­kel­felt langs by­ba­ne­tra­se­en som sik­rer et eget, trygt syk­kel­til­bud uten at syk­lis­ter tren­ger å syk­le mel­lom by­ba­ne­skin­ne­ne. De få ste­de­ne der syk­kel­ru­ten skal krys­se by­ba­ne­spo­re­ne leg­ges det til ret­te for mest mu­lig vin­kel­ret­te krys­sin­ger som re­du­se­rer fa­ren for å set­te fast syk­kel­hjulet. Du kan lese mer om pla­ne­ne på miljøløftet.no.

Es­kild Bakke, plan­leg­ger i Plan- og byg­nings­eta­ten i Ber­gen kom­mu­ne

Ti­dig

– Det mest ti­di­ge med Ber­gen er alle de våte fug­le­ne når det reg­ner. Og det gjør det jo hele tiden. I Oslo gjem­mer bare dy­re­ne seg når det reg­ner, men her har de ikke noen valg. Ha ha, de ser så rare og pus­le­te ut med våt fjær­drakt.

Frø­ken Dings

Bam­se på av­veie

– Fri­da har mis­tet det kjæ­res­te hun eier i Fana-om­rå­det. Det er bamsen Voff, en hvit is­bjørn. Den har en mer­ke­lapp med vårt navn og mo­bil­num­mer. Har noen sett den?

Kris­tin Eli­za­beth Dra­cup

Eld­re­om­sorg

– De eld­re skal jo dø snart li­ke­vel, le­ser jeg. Jeg fø­ler meg tom for ord når ho­det er fullt av tan­ker knyt­tet til alt jeg vet om eld­re­om­sor­gen i dag.

Som en hauk er jeg hos min mann to gan­ger hver dag, for å se til at ten­ner, bar­be­ring og stell er gjort, der han sit­ter i den sto­re rul­le­sto­len cir­ka to ti­mer dag­lig. I hel­ge­ne er det ver­st, med ufag­lær­te, noen kan hel­ler ikke norsk. Pa­si­en­te­ne blir veid av og til. Sik­kert for å kon­trol­le­re at de ikke går for fort ned i vekt. Ma­ten, mid­da­gen i bar­ne­por­sjo­ner, en helt an­nen er­næ­ring enn man har hjem­me.

Stres­set jeg har opp­le­vd si­den dag én tar helt knek­ken på meg. Høyt sier jeg til alle jeg mø­ter at jeg blir nes­te pa­si­ent. Sist lør­dag ble jeg akutt dår­lig. Fort kom jeg til Haukeland, hvor jeg ble grun­dig un­der­søkt på grunn av min høye al­der. Det er stress, sier jeg til le­gen, jeg blir her kun til i mor­gen, for da skal jeg be­sø­ke min mann og være med ham på sy­ke­hjem­met.

In­ger Lill Johansen (91)

Hel­se- og om­sorgs­by­råd sva­rer:

– Vi har hatt en fin sam­ta­le, og jeg opp­ford­ret hen­ne til å ta et møte med man­nens pri­mær­kon­takt på sy­ke­hjem­met.

By­rå­det har lyk­kes med å til­ret­te­leg­ge for at fle­re kan bo trygt i eget hjem. Vi kom­mer nå også til å øke grunn­be­man­nin­gen på sy­ke­hjem.

Et­ter å ha be­søkt nes­ten alle våre 31 sy­ke­hjem, så opp­le­ver jeg at de an­sat­te strek­ker seg langt for på at be­bo­er­ne skal opp­le­ve god livs­kva­li­tet, om­sorg og trygg­het.

Ved å øke grunn­be­man­nin­gen vil vi an­set­te ser­vi­ce­med­ar­bei­de­re som kan ta seg av opp­ga­ver som det ikke kre­ver hel­se­fag­lig ut­dan­ning for å gjø­re. Det­te er en sat­sing som vi hå­per skal gjø­re det bed­re både for be­bo­e­re og an­sat­te på sy­ke­hjem i Ber­gen.

Ruth Grung, hel­se- og om­sorgs­by­råd

Les flere summetoner her:

Les også

Vi har stjålet ett år av barndommen