I Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren er det et mål om at mange flere skal velge sykkel i stedet for privatbil som reisemiddel.

Beregninger som NORCE har gjort viser at det er potensial for en sterk økning. Mer bruk av el-sykler vil bidra mye. Men først og fremst må det bygges langt flere sykkelveier enn det disse kommunene får til i dag.

Stort potensial

I en studie av sykkelsatsingene i de tre byområdene har vi analysert potensialet for økt sykling. Sykkelsatsingen i byområdene kan bidra til å nå byvekstavtalenes mål om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, gange og sykling – og ikke med økt bruk av personbil. Beregningene viser stort potensial for økt sykling.

Beregningene for Trondheim og Nord-Jæren baserer seg på data fra reisevaneundersøkelser. I Bergen ferdigstilte kommunen en egen sykkelpotensialkartlegging i 2019. Kommunen tok utgangspunkt i et mål om 10 prosent sykkelandel for å finne ut hvordan sykkelturene vil fordele seg på vegnettet.

Reisevaneundersøkelser viser at avstanden på en typisk sykkeltur er mellom 2,6 og 3,1 km i alle de tre kommunene vi har undersøkt. Ser vi kun på arbeidsreiser øker median turlengde til 4,5-5 km for alle områdene. Dette viser at sykkelen blir mest benyttet på relativt korte strekninger. Med elsykkel minskes virkningen av motbakker og lengre avstander, noe som øker villigheten til å sykle betydelig.

Sykkelekspressveier

Bygging av sykkelinfrastruktur bør prioriteres på strekninger med potensial for mange syklister. Antall syklende på hovedstrekningene inn fra bydelene mot Bergen sentrum kan økes betydelig ved bygging av nye sykkelveier, særlig for sykkeltunnelene gjennom Løvstakken og Kronstad som bygges nå. I Bergen er sykkelstamveg eller tilsvarende standard planlagt langs E39 fra Skeie via Bergen sentrum mot Åsane og Vågsbotn og fra Fyllingsdalen gjennom Løvstakken til Minde. Sykkelekspressveier vil bidra til økt sykling og har høy nettonytte per budsjettert krone særlig på grunn av helsefordelene.

Realisering av sykkelpotensiale krever tilrettelegging, men også restriksjoner for biltrafikken Beregningene våre viser at det er potensial for en mangedobling av antall sykkelturer ved bedre sykkelinfrastruktur og økning i antall som har elsykler både i Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren.

Med gunstige leasingsordninger for elsykkel og generelt sett god privatøkonomi ligger forholdene til rette for en stor økning i antall elsykler. En kartlegging fra 2021 i Stavanger viste at hele 36 prosent av de syklende var el-syklister. Så er det opp til politikerne å prioritere bygging av sykkelveier der potensialet er størst og særlig hvor disse kan binde sammen eksisterende sykkelveier. I tillegg må de opprettholde bompengene og parkeringsavgiftene slik at nåværende og kommende syklister oppnår økonomiske fordeler ved å velge miljøvennlig transport.