Da det ble foretatt lovlighetskontroll over vedtaket om å legge ned Blomvåg skule, uttalte Statsforvalteren at et et moment som kunne forsvare nedleggelse av skolen, var at det var stor belastning på andre sektorer, særlig helse. Den ekstra pengebruken for å opprettholde Blomvåg, kunne føre til nedskjæringer på helsesektoren. Det er kun få måneder siden Statsforvalteren hadde denne vurderingen i saken.

Det økonomiske argumentet må Statsforvalteren på ny ta i bruk, når hun skal se nærmere på vedtaket om å bygge ny skole. Det vil kunne gi en merutgift på 66 millioner kr. å bygge ny skole i Møvik, i forhold til å bygge ny skole på Skålevik og rehabilitere Ulveset. De 66 millionene vil selvsagt kunne brukes til bedre formål, enn å bygge en unødvendig skole, som tilnærmet ingen ønsker. Det gjelder elevene selv, som skolen primært er til for og deres foresatte.

Jeg viser her til uttalelser fra elevråd ved begge skolene, fra foreldreutvalg og de mange leserinnleggene som avisa Vestnytt har trykket. Disse uttrykker unisont ønske om å beholde de to skolene.

Har Øygarden kommune så god råd at de ikke vet hva de skal bruke pengene til, kan de f.eks. gjenåpne Blomvåg skule. Disse midlene vil sikre skoledrift i om lag 15 år, i forhold til de årlige besparelsene på 4,5 millIioner, som var regnestykket som gjaldt da saken om Blomvåg var oppe.

Elevene er i harmoni med Folkehelseinstituttet, når de ønsker å gå eller å sykle til skolen. Dette er helsebringende og gir mer effektiv læring, enn om elevene passivt blir skysset. Å sette opp busstransport fra flere retninger til en ny skole, vil føre til øket press på Fylkeskommunen sin økonomi, da denne dekker skoleskyssen.

Det vil også være å sparke seg selv i foten, da det vil føre til mindre bevilgninger fra statens side til andre formål og til at skattemidler fra folk flest blir sløst bort. Dessuten gir flere busser på vegen framfor sykler og gående økt CO2 belastning både lokalt og på vår felles klode. De miljømessige konsekvensene ved å bygge ny skole på jomfruelig mark, må Statsforvalteren og belyse.

Et viktig moment, som ikke fikk tellende tilslutning da Statsforvalteren gjennomførte lovlighetskontroll for Blomvåg skule, er begrepet "barnets beste". Har Øygarden kommune glemt å vurdere hva som er til det beste for elevene? Det er i så fall en saksbehandlingsfeil.

Dette kan Statsforvalteren hjelpe kommunen med. Hva er best for eleven, av å bringe seg selv til skolen og få viktig trim , eller å bli fraktet dit med buss? Nordlandsforskning kan dokumentere at for elever som er inaktive utenom den trimmen som bevegelse til og fra skolen gir dem, kan påføres alvorlige helseskader over tid, når denne muligheten blir fratatt dem.

Elevene utvikler seg gjennom lek, bevegelse og kommunikasjon. En elev som tilbringer en time hver dag på skolebuss, vil i løpet av syv år ha blitt frarøvet 1330 timer av viktig tid, som kunne gitt bedre utvikling og prestasjoner. Jeg vil be Statsforvalteren ta avgjørende hensyn til det som elevene best er tjent med når de ser Øygardens saksbehandling og vedtak i kortene.