Har du hørt om den før? Ikke jeg heller. Den finnes nemlig ikke. Så hvorfor mase om den? Fordi det er den bybaneutrederne vil vi skal tenke på når vi tenker på Bryggen. Tåkelegging, kaller vi sånt.

Nå har den funnet veien inn i reguleringsplanen for bybanetraseen: «Bybanen vil ikke være i berøring med kulturlagene utenfor verdensarvstedet Bryggen, all den tid banen ligger utenfor kaifront fra 1885.» Og når reguleringsplaner bygger på sånt, begynner det å bli alvorlig.

Bryggen vokste seg utover i Vågen for hver brann. Kaifronten strakte seg litt lenger frem hver gang den ble bygd opp igjen. Det er en allmenn oppfatning blant fagfolk, altså historikere og arkeologer som har studert dette området, at denne prosessen stoppet etter brannen i 1476. Kaifronten fra 1476 holdt seg altså i 444 år, helt til den ble erstattet våren 1921, da deler av bolverkene ble tatt opp og restene gjenfylt.

Vi kan lese av saksutredningene at den historiske bakgrunnen er kjent for både Norconsult og kommunens saksbehandlere. Likevel nevnes ikke året 1476 i saksdokumentene, mens det flommer over av 1800- kaien, som altså ikke finnes. Hvorfor? Fordi det er området utenfor kaien som er det interessante. Og det som er havnet i sjøen her. Om noe falt i sjøen i 1885, er det knapt noen som leer på et øyenbryn.

Mens rester fra 400 år tidligere i ett av Europas sentrale havneområder vil være middelalderarkeologi og automatisk fredet. «Indrefileten av marinarkeologiske funn» ble det nylig karakterisert som.

Begrepet «1885-kaien» glir nesten umerkelig inn fra tåken i en Norconsultrapport (C21) som «1800-tallskaiene» og «1800-tallskaifronten» elleve ganger før den dukker opp som «kaifront fra 1885» på s.11. Og derfra inn i reguleringsplanen.

Hvor kommer årstallet 1885 fra? Det refererer til et kart fra 1885, der en har funnet denne kailinjen tegnet inn. Hva er det som er så galt med dette? Det er galt fordi navnet brukes som en aldersbetegnelse. Det er galt fordi det ikke ble bygget noen kai på Bryggen på 1800- tallet, verken i 1885 eller noe annet årstall.

Hvordan kan en fiktiv kaifront fra 1885 bidra til å forbedre beslutningsgrunnlaget for traseen? Skal vi også tenke på bygningene på Bryggen som «husene fra 1885?» De er jo også med på dette kartet?

Men byråden er fornøyd. I saksfremlegget til reguleringsplan skriver han på. side 24: «Byråden viser til at det gjennom planarbeidet ikke er vurdert at Bybanen vil ha nevneverdige negative konsekvenser for selve Bryggen. Bybanen går over stabile, nyere masser langs Bryggen og tiltak for å minimere risiko blir fulgt opp

Så, mens vi stirrer på spardamen, prøver illusjonisten å gjemme bort kaninen. Skal vi la ham få lov til det?

  • Vil du delta i debatten? Send en e-post med ditt innlegg til debatt@ba.no.