De siste årene har det vært få eller ingen ledige fastlegeplasser i Bergen kommune.

En gjennomgang av fastlegeordningen i Bergen viser at situasjonen i kommunen er svært sårbar:

  • Gjennomsnittlig alder på fastlegene er 48 år
  • Over en fjerdedel av kommunens fastleger er samtidig over 60 år

  • Nesten 3 av 4 fastleger har vurdert å slutte de siste årene

Kilde: Deloitte

20 har sagt opp

Merethe Brattetaule er leder for Enhet for allmennmedisin i Bergen kommune.

– Akkurat nå har vi 20 hjemler som er sagt opp. Mange av disse har oversteget oppsigelsestiden og listen er derfor bemannet av vikar eller av hjemmelshaver selv som har valgt å jobbe videre. Resten er fremdeles i oppsigelsestid, sier hun.

Bergen kommune har registrert cirka 250 fastleger i Bergen. 127 har svart på undersøkelsen fra Deloitte.

Brattetaule understreker at det er vanskelig å si når fastlegene vil pensjonere seg.

– Vi forventer fem-seks oppsigelser i løpet av året, men vi vet ikke hvor mange av dem som er 67 år som vil si opp. Noen ønsker å jobbe lenger, sier hun.

Må rekruttere flere

Samtidig som fastlegene blir stadig eldre, er det vanskelig å rekruttere nye leger til ordningen.

De som ønsker å bli fastleger i dag foretrekker ofte kortere pasientlister, og det må dermed rekrutteres flere leger for å opprettholde samme listekapasitet.

«Bergen kommune er svært sårbar med hensyn til å ivareta sitt ansvar for fastlegetilbud i samsvar med regelverket. Dette som følge av lav listeledighet kombinert med høy gjennomsnittsalder for fastlegene, mange leger som nærmer seg pensjonsalder samt at mange leger i denne undersøkelsen opplyser at de har vurdert å slutte», står det i rapporten fra Deloitte som legges frem for bystyret i dag.

– Vi har ikke fått noen bestilling på tiltak ennå, men avventer behandlingen som blir gjort i bystyret. Vi har fokus på rekruttering av fastleger, både til ledige hjemler og til nye hjemler. I 2022 startet åtte leger opp i nye hjemler, sier Brattetaule.

Fastlegen har forsøkt å bli pensjonist i ett år. Ingen vil ta over pasientene hans

Overbyr hverandre

Leder for kontrollutvalget i Bergen kommune, Henning Warloe (H) er bekymret.

– Denne rapporten viser at det er problemer i dag, men at de problemene kommer til å bli mye større i årene som kommer. Det er noe alle, også Bergen kommune, må ta på alvor, sier Warloe.

Han synes helsebyråden er for tilbakelent når det kommer til fastlegekrisen.

– De sier dette er et nasjonalt ansvar, som for så vidt er riktig. Men det er heller ingen unnskyldning for ikke gjøre noe selv. Bergen kommune må bli mer proaktiv for å løse fastlegekrisen lokalt.

Warloe mener kommunen må forbedre dialogen med fastlegene og forsøke å planlegge bedre for fremtiden.

– Hovedgrepet, som er økonomisk, må komme nasjonalt, eller så havner man i en situasjon der kommunene overbyr hverandre, uten at det blir flere fastleger av den grunn, sier han.

Rammer ulikt i bydelene

Warloe er spesielt bekymret for ett element som dukket opp da kontrollkomiteen gikk gjennom fastlegerapporten.

– Det viser seg at de to bydelene som kommer dårligst ut i fastlegekrisen er Arna og Laksevåg. Min bekymring er at dette er de to bydelene med størst levekårsutfordringer. Så kommer fastlegekrisen på toppen av det, sier Warloe.

Han oppfordrer kommunens ansvarlige om å se grundig på legekontorenes størrelser.

– Ett av problemene byråden sier om disse to bydelene er at det er mange legepraksiser der. Unge fastleger ønsker et større kontorfellesskap. Da bør kommunen legge til rette for slikt i disse bydelene. Det er å være på offensiven. Det er å bidra aktivt i å forhindre en enda større fastlegekrise i fremtiden, sier Warloe.

– Har tatt flere grep

Helsebyråd Ruth Grung (Ap) peker på at kommunen allerede har tatt flere grep. Blant annet en tiltakspakke på 15 millioner for å rekruttere og beholde fastleger.

– Vi følger situasjonen tett. Etat for helsetjenester gjør en god jobb med rekruttering i en krevende situasjon. På lengre sikt vil vi være avhengig av nasjonale tiltak for å opprettholde et godt fastlegetilbud, sier hun.

Kommunen vil også legge til rette for større fastlegekontor i alle bydeler, og tilskuddsordninger for kontorer som vil utvide kapasiteten.

– Tre av fire fastleger har vurdert å slutte. Hva tenker du om den situasjonen?

– Det er et tydelig signal om at arbeidspresset til fastlegene er for høyt. Jeg har møtt flere fastleger som trives godt i yrket, men som opplever at arbeidsmengden har blitt for stor.