Alle barn har rett på gode oppvekstvilkår. I Bergen lever 10,9 prosent av barn i en lavinntektsfamilie – det er to-tre barn i hver skoleklasse! Slik kan vi ikke ha det. Her er tre konkrete endringsforslag vi mener må til for å løfte Bergens barn ut av fattigdom:

1. Aktivitetskortet må bli en universell ordning.

Fritid er ikke bare en luksus barn kan drive med ved siden av andre, viktigere ting. Barns fritid er så viktig at det er en egen rettighet, nedfelt i barnekonvensjonen: «Alle barn har rett til hvile, fritid, og lek, og til å delta i kunst og kulturliv».

Dessverre ser vi at noen barn systematisk utestenges fra fritidsarenaen og møter barrierer for deltakelse. At noen barn holdes utenfor og ikke får delta på fritiden, betyr at Bergen bryter barns rettigheter.

I 2023 er detplanlagt å dele ut 10.000 kort til barn og unge i Bergen, en dobling fra fjoråret. Det heier vi på, men det er likevel bare en begynnelse. Så lenge kortet er forbeholdt noen få, oppleves det ofte utleverende.

Barn og unge har fortalt oss at det er flaut og skamfullt å ikke ha penger, et kort kun til «de fattige» gjør det veldig synlig. En undersøkelse Redd Barna gjennomførte i september, viste at en av ti barnefamilier ikke hadde råd til å la barna fortsette på fritidsaktiviteter pga. økte priser og levekostnader. Et aktivitetskort for alle vil ha en stor effekt for barns rett til fritid.

Les også

Det er på tide å bli forbanna!

2. Sikre tilstrekkelig ressurser til klubbene våre.

Det er en mangel på åpne møteplasser for ungdom i Bergen. Flere fritidsklubber har tatt kontakt med oss i Redd Barna med en bekymring for lite ressurser i året som kommer. Fritidsklubber er viktig for alle ungdom, men ekstra viktig i områder der det er fattigdom og trangboddhet. Klubbene gir ungdom et pusterom og er et trygt fristed.

Ungdom fra lavinntektsfamilier benytter seg i større grad av tilbudet, noe som viser at tiltaket virker slik det er ment; de fanger opp sårbare ungdommer. Men, fordi fritidsklubb ikke er en lovpålagt tjeneste, er klubbene veldig sårbare for nedleggelse og nedprioriteringer. Bergen må sikre fritidsklubbene en trygg og forutsigbar fremtid.

3. Barnetrygden må økes og prisjusteres årlig.

Barnetrygden virker. Den bidrar til å løfte familier over fattigdomsgrensen, samtidig som den bidrar til å forebygge at «midtsjiktet» faller under. Økningen i barnetrygd for barn under seks år har hatt en positiv virkning – fattigdomstallene har gått ned blant de yngste barna.

I dag reduseres barnetrygden med 7500 kr i året når barnet fyller seks år. Å øke barnetrygden for barn over seks år, er et raskt og enkelt grep som vi vet vil ha virkning. Frem til våre nasjonale politikere prioriterer dette, står heldigvis Bergen kommune helt fritt til å øke barnetrygden for barn i vår kommune.

Kampen mot familiefattigdom er den viktigste kampen dere tar. Den må stå helt på toppen av prioriteringslisten. Slik vil byen vår bli den beste byen å vokse opp i for alle barn.

Les også

Hjelp til dem som trenger det