I et intervju med TV 2 før helgen tok likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon til orde for å endre lovverket for å hindre diskriminering av eldre arbeidstakere. Thon påpeker at av arbeidstakere over 50 år som slutter i jobben, er hele 60 prosent fortsatt utenfor arbeidsmarkedet etter tre år. Likestillings- og diskrimineringsombudet påpeker også at hele 50.000 arbeidsdyktige mellom 50 og 64 år lever av avklaringspenger. Det skjer i en tid da det er rekordmange ledige stillinger på markedet.

Hva som er årsakene til dette kan man saktens undre seg over. At det har å gjøre med arbeidsgivernes holdninger til eldre arbeidskraft virker imidlertid temmelig klart. De blir gjerne sett på som «tregere», mindre produktive og mindre digitale enn de fremstormende talentene fra nettgenerasjonen. Det er i så fall en overbevisning som neppe stemmer helt med realitetene. Og det er temmelig rart at ikke seriøse arbeidsgivere i større grad ser verdien av rutinerte arbeidstakere.

For det første er de fleste av dem verken digitale analfabeter eller har lavere produktivitet enn sine yngre kolleger. De har også en rutine og livserfaring yngre arbeidstakere ennå ikke har, og som kan vise seg verdifull i en hektisk arbeidsdag. Undersøkelser har tidligere vist at de heller ikke har høyere fravær enn yngre arbeidstakere, snarere tvert imot. De bør altså ha en verdi for arbeidsgiverne.

Også for samfunnsøkonomien vil det være en klar fordel å inkludere eldre arbeidstakere i arbeidslivet. Tall fra OECD viser at en av tre i arbeidsfør alder vil være mellom 55 og 64 år allerede i 2030. I Norge vil trolig en enda høyere andel av arbeidstakerne være kommet i denne alderen. Om utviklingen for eldre arbeidstakere skal fortsette som i dag, vil det neppe være økonomisk bærekraftig. Unge arbeidstakere kan ikke finansiere at de over 50–60 år skal leve på offentlige stønader.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener lovverket må endres for å sikre at dagens utvikling ikke fortsetter. Han vil innlemme forbud mot aldersdiskriminering i lovverket på linje med forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn, legning og funksjonshemning. – I dag er det slik at arbeidsgivere må jobbe aktivt for å hindre etnisk diskriminering og diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Får vi en lovendring som faktisk pålegger arbeidsgiverne plikt til å jobbe med holdninger i egen bedrift for å få bort aldersdiskriminering, spør Thon i TV 2-intervjuet.

Det burde ikke være nødvendig. Hvis det er slik at en må slå lovverket i bordet foran norske arbeidsgivere for å få dem til å ta den mest rutinerte arbeidskraften på alvor, er det egentlig bare trist. Det er også uforståelig om arbeidsgiverne ikke ser verdien av eldre arbeidskraft. Ser de ikke den, kan holdningene ha en unødvendig kostnadsside også for bedriftene. Hvis loven må endres for å få bukt med diskriminering av eldre arbeidstakere, sier det mye om norsk arbeidslivet. Helst ting vi ikke ønsker å høre.