De seks enhetene i leilighetskomplekset The Wave er klart for å ta imot sine nye eiere. Bak byggeprosjektet er to emigrerte bergensere som har slått seg opp på det spanske eiendomsmarkedet.

Det er len­ge før koronakrisen ram­met Spa­nia hardt. Fra en takterasse på et nytt bygg i Benalmádena like ved Ma­la­ga, kan man spei­de ut­over det blå Mid­del­ha­vet.

Man­ge hei­se­kra­ner ty­der på høy byg­ge­ak­ti­vi­tet i om­rå­det. Ut­byg­ger­ne fra Bergen, Asle Heldal og Stå­le Bol­stad, har fer­dig­stilt det før­s­te av de tre pro­sjek­te­ne de nå er i gang med.

Sa­ken fort­set­ter un­der bil­det.

Møt­tes til fjells

Det er snart syv år si­den de flyt­tet til Spa­nia sam­men med fa­mi­li­e­ne sine. Da med seks må­ne­ders mel­lom­rom.

– Vi kjen­te ikke hver­and­re fra Norge, men møt­tes på en syk­kel­tur i Sier­ra Ne­va­da, sier Heldal.

I tre da­ger syk­let de i fjell­kje­den.

Sa­ken fort­set­ter un­der bil­det.

– Før­s­te da­gen be­gyn­te tungt i mot­bak­ke. De to nes­te da­ge­ne syk­let vi ned­over fjell­si­de­ne gjen­nom hvi­te lands­by­er, oli­ven­lun­der, el­ver og eu­ka­lyp­tustrær, for­tel­ler Bol­stad.

Si­den har de to vært for­ret­nings­part­ne­re og nære ven­ner.

– Vi har syk­let den tu­ren tre gan­ger nå og sam­let mas­se gode min­ner på vei­en, for­tel­ler Heldal.

Nordmenn i Spania

Det anslås at det bor rundt 50.000 nordmenn på fastlandet i Spania ifølge den norske ambassaden i Alicante. Det skal være den største samlingen av nordmenn utenfor Norge. Langs Costa Blanca, (den norske spanskekysten) bor det nordmenn i nær sagt alle kystbyene.

Nordmenn utvandret til Spania særlig i to store puljer. På slutten av sekstitallet kom den første boomen, på slutten av åttitallet kom en ny bølge, og fra 1996 kom en tredje. De fleste bosatte seg sør eller nordøst for Alicante.

Disse store flyttestrømmene av pensjonister skapte et stort arbeidsmarked for nordmenn, særlig for eiendomsmeglere, selgere og etter hvert også helsearbeidere.

Kilde: forskning.no

Trav­le år

Det hvi­te mur­byg­get The Wave er byg­get et­ter norsk stan­dard, men til­pas­set spans­ke for­hold. In­ter­iør­de­sig­net er in­spi­rert av New Yorks man­ge stu­dio-lei­lig­he­ter. Den bøl­ge­te fa­sa­den skal gjen­spei­le stren­de­ne som om­gir byg­get.

– Bo­lig­ut­byg­ging i Spa­nia er in­gen en­kel sak. By­rå­kra­ti­et er tung­vint her, så mest­rer man å være ut­byg­ger i Spa­nia, tror jeg at man kan bygge hvor som helst i ver­den, sier Bol­stad.

Sa­ken fort­set­ter un­der bil­det.

Det før­s­te tom­ten kjøp­te de i 2017, og høs­ten sam­me år var pla­ne­ne om et stør­re lei­lig­hets­kom­pleks i gang. De har også byg­get luk­susvil­la­er og hatt an­svar for re­no­ve­ring av et kjø­pe­sen­ter på over 20.000 kva­drat.

– Ei­er­ne øns­ket å end­re bruks­for­mål fra bu­tik­ker til et kon­tor­bygg for 1150 an­sat­te, for­tel­ler Heldal.

Med 25 års er­fa­ring fra Heldal Eiendom i Bergen har duo­en sam­let mye kunn­skap om hva nors­ke kjø­pe­re er på jakt et­ter, og hvil­ke kva­li­te­ter de øns­ker. På det mes­te har de hatt nær­me­re 100 ar­bei­de­re i ak­sjon i pro­sjek­te­ne sine.

– Det har vært tre svært trav­le år. Vi har kun hatt tid til noen få da­gers fe­rie i den­ne pe­ri­oden, sier Heldal.

Nok å gjø­re

Nå byg­ger de lei­lig­he­ter og vil­la­er i om­rå­det rundt Ma­la­ga. De tar også opp­drag fra in­ves­to­rer som øns­ker å bygge ho­tel­ler, næ­rings­bygg el­ler stør­re lei­lig­hets­pro­sjek­ter.

Sa­ken fort­set­ter un­der bil­det.

– Ma­la­ga er et av de ras­kest vok­sen­de tu­rist­om­rå­de­ne i Spa­nia. Her er og det beste kli­ma­et med 315 sol­da­ger i året og noen av de flot­tes­te stren­de­ne i ver­den, for­tel­ler Heldal.

De to har en klar tan­ke om hvor­dan de skal drive be­drif­ten.

– Vi har de sam­me ver­di­ene og det er vel der­for part­ner­ska­pet og venn­ska­pet blomst­rer, for­tel­ler Heldal.

– Vi lo­ver ald­ri mer enn det vi kan hol­de og en­ga­sje­rer oss mye i pro­sjek­te­ne. Det er vei­en til suk­sess, for­kla­rer Bol­stad.

Nors­ke skil­lings­bol­ler

I til­legg til byg­ge­ak­ti­vi­tet har ko­nen til Asle, Mar­le­ne Heldal, åp­net ba­ke­ri­et PanDeluxe i Benalmádena. Her

ba­ker hun øko­lo­gisk bakst til brød­sult­ne Skan­di­na­ver og Span­jo­ler.

– I Spa­nia er det ikke van­lig med grovt brød el­ler sur­deigs­brød så ba­ke­ri­et har fort blitt po­pu­lært ved å sat­se på kva­li­tets­bakst, in­for­me­rer Heldal.

Nors­ke skil­lings­bol­ler er også på me­ny­en. Ba­ke­ri­et har nå så stor et­ter­spør­sel at de plan­leg­ger å ut­vi­de virk­som­he­ten.

– Jeg star­tet med å bake hjem­me på kjøk­ke­net, men måt­te et­ter hvert finne egne lo­ka­ler og an­set­te fle­re med­ar­bei­de­re. Nå ser det ut til at vi må ut­vi­de yt­ter­li­ge­re, for­tel­ler en for­nøyd Mar­le­ne Heldal.

Et ro­li­ge­re liv

– Vi kom­mer nok ikke hjem igjen med det før­s­te, sier Heldal mens han spei­der ut­over ha­vet fra tak­ter­ras­sen.

Bol­stad sier seg enig. De har fun­net sitt drømme­pa­ra­dis. Heldal har kjøpt hus i Benalmádena, nær den Nors­ke sko­len. Bol­stad mer land­lig på en frukt­gård like uten­for byen.

Han for­tel­ler at fa­mi­li­en har fått mye mer tid til hver­and­re et­ter å ha emi­grert til Spa­nia.

– Det er tra­velt med jobb også i Spa­nia, men så skin­ner all­tid so­len og vi ut­nyt­ter hel­ge­ne til å være på stran­den el­ler gå en tur fjel­let, for­tel­ler Bol­stad.

– Når vi bod­de i Norge had­de vi all­tid plan­lagt de tre fire nes­te hel­ge­ne og det var mye kjø­ring til alle mu­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Her i Spa­nia er det an­ner­le­des og vi kan være mye mer spon­ta­ne. Å bry­te ut av «hver­da­gen» i Norge og rei­se til Spa­nia med fa­mi­li­en er den beste be­slut­nin­gen vi noen gang har gjort, sier Heldal.

Sa­ken fort­set­ter un­der bil­det.

Stren­ge­re koronatiltak

For ti­den er ikke hver­da­gen i Spa­nia like idyl­lisk. Koronaviruset har ram­met lan­det hardt, og det er inn­ført langt stren­ge­re til­tak enn i Norge. Pan­de­mi­en har snart tatt li­vet av 20.000 men­nes­ker i lan­det. Myn­dig­he­te­ne har inn­ført port­for­bud og bu­tik­ker, ser­ve­rings­ste­der og ak­ti­vi­tets­til­bud hol­der stengt.

– Det er utro­lig trist at så man­ge blir hardt ram­met av kri­sen her nede. Så langt har vi og våre fa­mi­li­er det bra og in­gen har blitt al­vor­lig syke, sier Bol­stad.

De to fa­mi­li­e­ne hol­der seg hjem­me og får kun gå ut for å hand­le dag­lig­va­rer.

– El­lers så bug­ner det med ap­pel­si­ner og grønn­sa­ker i ha­gen så jeg er ikke redd for at vi skal mang­le noe, sup­ple­rer Bol­stad.

Det vil ta tid før tu­ris­te­ne er vel­kom­men til­ba­ke til Spa­nia. Hå­pet er at in­nen sen­som­me­ren kan nord­menn rei­se til fe­rie­bo­li­ge­ne sine på sol­kys­ten.

– Vi bru­ker ti­den til å se på mu­lig­he­te­ne for å kjøpe tom­ter og plan­leg­ge nye pro­sjek­ter vi kan ar­bei­de med de nes­te åre­ne, for­tel­ler Heldal.

Costa del Sol

Costa del Sol er en region som utgjør kystbyer og småsamfunn i den vestlige delen av Málaga-provinsen i det sørlige Spania, i den autonome regionen Andalucía. Navnet blir ofte oversatt til «Solkysten» på norsk språk.

Tidligere besto kysten av små, rolige fiskerlandsbyer, men regionen er i dag et verdensberømt turistområde med et nesten sammenhengende belte av bosettinger og turistområder langs hele kystlinjen. Området ble oppdaget av turistnæringen på 1950-tallet og har siden vært et populært reisemål for utenlandske turister, ikke bare på grunn av sine strender, men turistkulturen generelt. Málaga by blir nå betraktet som det «nye» Barcelona og er den byen i Spania med flest museer.

Hovedstad: Marbella

Befolkning: 529 496 (2018)

Provins: Málaga

Kilde: Wikipedia/Costa del Sol Property