Fotballen er alvorlig bekymret for aktivitetsstoppen vi nå opplever i fotballen – særlig med tanke på sårbare barn og unge hvor nettopp fotballtreningen og fotballkampen er et viktig og nødvendig pusterom for glede, kameratskap, aktivitet og livsutfoldelse sammen med trygge voksenpersoner.

Vi er glade for at det er åpnet opp for aktivitet i grupper på fem, men det gir likevel ikke rom for den aktiviteten som gjorde at x antall barn og unge kom til en av våre klubber for å spille fotball. I verste fall vil mange barn og unge slutte med fotball (idrett). Det er i så fall ikke bare et stort problem for oss som organisasjon, men et stort problem for barn og unges oppvekstvilkår i lokalsamfunnet – særlig i et langtidsperspektiv.

Fortsetter under bildet.

For klubber i både vår krets og NFF for øvrig, er inntekter forbundet med aktivitet. Vi forstår at politikere og helsemyndigheter har vanskelige avveininger å gjøre, men det er viktig at konsekvenser av aktivitetsstopp for barn og unge og bortfall av inntekt som gjør det krevende for klubber å opprettholde tilbudet til nettopp barn og unge i fremover, også er sentrale momenter i de avveiningene som må gjøres med tanke på oppstart for normal fotballaktivitet.

Vår modell med fokus på mulighet til å delta for alle, viser seg nå å straffe seg økonomisk.

Vi opplever at politikere tar situasjonen på alvor. Samtidig viser kompensasjonsordningen at politikerne ikke har skjønt hvordan en klubb driftes og finansieres. Salg av mat og drikke i forbindelse med turneringer og kamper er sammen med inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere en helt avgjørende inntektskilde for å kunne gi et godt aktivitetstilbud til en lav pris.

Vaffelen har vært brukt som et symbol på inntekter fra kioskene. Da er det rart at klubbene ikke får kompensert for bortfallet av salg av vafler og andre kioskvarer når det tidligere har vært så viktig for politikerne å nevne.

Det er maktpåliggende at klubber må få kompensasjon også for disse inntektsbortfallene i hele perioden med aktivitetsstopp. Uten det vil mange klubber ikke ha noe annet valg enn å øke prisen for deltakelse betraktelig for å overleve økonomisk, noe som igjen kan føre til frafall og utenforskap for dem som trenger tilbudet som mest.

Våre klubber har jobbet hardt over mange år for å holde deltakeravgiftene nede. Visjonen «Fotball for alle» innebærer at fotballen ikke må koste for mye og deltakerbetaling holdes på et forsvarlig nivå. Klubbene ønsker å prioritere lave deltakeravgifter – og heller satse på kiosksalg, sponsor- og reklameinntekter. Idrettspakken kompenserer for netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter, men ikke for planlagt salg av mat og drikke og sponsor- og reklameinntekter. Vår modell med fokus på mulighet til å delta for alle, viser seg nå å straffe seg økonomisk.

Både toppklubber og større breddeklubber er også arbeidsplasser for mange, og vi må derfor kunne forvente at de klubbene kan søke om kompensasjon på lik linje med andre bedrifter. Det er også viktig å huske på at toppklubbene ofte er motoren for mindre breddeklubber i sin region, også i form av muligheter til dugnadsinntekter. Går toppklubbene over ende vil det ramme breddeklubber både sportslig og økonomisk – og dermed også barn og unge.

I den norske fotballmodellen er topp og bredde tett sammenvevd. Det er det viktig at politikerne kjenner til og forstår når de skal ta sine beslutninger.

NFF Hordaland oppfordrer våre sentrale politikere til å kompensere for de tapte inntekter klubbene faktisk har slik at de også i fremtiden kan levere god aktivitet til en fornuftig pris.